Reklama

Rekordowy zysk netto GK GPW - zrównoważony rozwój biznesu

Grupa Kapitałowa GPW wypracowała w 2018 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 346,8 mln zł i osiągnęła historycznie najwyższy zysk netto równy 183,7 mln zł. Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 202,0 mln zł. Koszty operacyjne w 2018 r. wzrosły o 4,9 proc. rdr (8,0 mln zł) i wyniosły 173,8 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 50,1 proc.

- W 2018 r. Grupa GPW wypracowała solidne wyniki finansowe. Cieszy zwłaszcza osiągnięty, i to drugi raz z rzędu, rekordowy zysk netto. W ubiegłym roku było to 183,7 mln zł, a w 2017 r. 158,7 mln zł. Mamy dobre fundamenty do dalszego stabilnego wzrostu i rozwoju. Stawiamy zwłaszcza na dywersyfikację przychodów. W tym celu uruchomimy nowe projekty biznesowe ujęte w strategii #GPW2022 - mówi Marek Dietl, prezes GPW.

Reklama

Kierunki rozwoju Grupy GPW nakreśla zaktualizowana w zeszłym roku strategia rozwoju #GPW2022. Wśród kluczowych inicjatyw są m.in. giełdowy rynek rolny, Private Market, Pożyczki Papierów Wartościowych. GPW koncentruje się na umocnieniu pozycji biznesowej GK GPW, zdywersyfikowaniu źródeł przychodów, budowaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój dotychczasowych biznesów oraz wejściu w nowe perspektywiczne obszary działalności.

W 2018 r. GPW sprzedała udziały w spółce stowarzyszonej Aquis Exchange Limited (20,31 proc. udziałów w głosach i prawach majątkowych). Przychody netto ze sprzedaży Aquis wyniosły 57,5 mln zł (po pomniejszeniu o 2,7 mln zł kosztów transakcyjnych). Zysk ze sprzedaży akcji wyniósł 45,4 mln zł i został zaprezentowany jako przychód finansowy w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

24 września 2018 r. globalna agencja indeksowa FTSE Russell przekwalifikowała polski rynek kapitałowy z Emerging Markets (rynki wschodzące) do Developed Markets (rynki dojrzałe). Dzięki awansowi Polska znalazła się w gronie 25-ciu najbardziej rozwiniętych światowych gospodarek.

W tym samym czasie na zakwalifikowanie Polski do krajów rozwiniętych zdecydowała się również firma Stoxx (operator indeksów Deutsche Böerse Group) - w rezultacie do indeksu Stoxx Europe 600, skupiającego największe europejskie firmy, awansowało osiem polskich spółek z portfela WIG20. Decyzje FTSE Russel oraz Stoxx to fundamentalna zmiana w postrzeganiu Polski przez globalnych inwestorów - przekwalifikowanie naszego kraju daje możliwość zainteresowania nowych inwestorów akcjami polskich spółek i szansę na rozwój dla całego rynku kapitałowego. 21 września, w dniu poprzedzającym awans Polski, obroty akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku przekroczyły 5,4 mld zł, co było najwyższym wynikiem w historii (poprzedni rekord 3,35 mld zł padł 12 maja 2010 r.). Największa globalna agencja indeksowa MSCI wciąż zalicza Polskę do grona Emerging Markets. W związku z tym GPW jednocześnie znajduje się w orbicie zainteresowań inwestorów obecnych na Developed Markets (FTSE Russell, Stoxx) oraz tych skoncentrowanych na Emerging Markets (MSCI).

W 2018 r. Zarząd GPW kontynuował działania rozwojowe pod kątem budowania płynności, pozyskiwania nowych emitentów, inwestorów, Członków Giełdy, dalszej dywersyfikacji działalności Grupy oraz zaangażowania w projekty o charakterze międzynarodowym.

W 2018 r. wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na GPW spadła o 13,6 proc. Na Głównym Rynku akcji zadebiutowało siedem spółek (w tym dwa przeniesienia notowań z NewConnect na Główny Rynek akcji), a na rynku NewConnect zadebiutowało 15 spółek. GPW prowadziła działania nakierowane również na promowanie giełdy jako potencjalnego źródła pozyskania kapitału dla przedsiębiorstw. W ślad za nowymi spółkami wchodzącymi na warszawski parkiet GPW konsekwentnie poszerzała ofertę produktową dla inwestorów. We wrześniu do obrotu wprowadzono kontrakty terminowe na akcje spółek: LiveChat Software, Ten Square Games oraz Playway.

W grudniu rozpoczęto publikację trzech indeksów dywidend: WIG20dvp, mWIG40dvp oraz sWIG80dvp.

Rok 2018 był rekordowym w obrocie energią elektryczną i gazem ziemnym na TGE. Na rynku gazu był to już trzeci rekord z rzędu, natomiast na rynku energii elektrycznej odwróciła się tendencja spadku obrotów z lat 2016-2017. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w ubiegłym roku 59 302 830 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2017 o 0,2 proc.

GPW traktuje obecność na rynku kapitałowym jako element długoterminowej strategii rozwoju,

u której podstaw leży budowanie wartości dla akcjonariuszy, poprzez regularne wypłaty dywidend. W sierpniu 2018 r. wypłacono 2,20 zł dywidendy na akcję. Stopa dywidendy w dniu odcięcia prawa do dywidendy wyniosła 5,8 proc.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za IV kw. 2018 r. i cały 2018 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w IV kw. 2018 r. wyniósł 37,1 mln zł, o 5,5 proc. mniej niż rok wcześniej. W całym 2018 r. Grupa wypracowała wynik netto na poziomie 183,7 mln zł, o 15,7 proc. więcej niż w

2017 r. i jest to jednocześnie najlepszy wynik w jej historii. Wzrost zysku netto w ujęciu rocznym, to w znacznym stopniu efekt dobrej sytuacji na rynku towarowym oraz sprzedaży udziałów w Aquis Exchange. Spadek zysku netto w IV kw. 2018 r. względem IV kw. 2017 r. to efekt niższych przychodów z rynku finansowego (-7,3 proc.) oraz w mniejszym stopniu niższych przychodów z rynku towarowego (-0,6 proc.). Z kolei w skali całego 2018 r. przychody z rynku finansowego spadły

o 8,1 proc. rdr, a przychody z rynku towarowego wzrosły o 8,1 proc. względem 2017 r.

RYNEK FINANSOWY

Przychody z rynku finansowego

W IV kw. 2018 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 48,1 mln zł, co oznacza spadek względem poprzedniego roku o 7,3 proc. oraz wzrost o 2,0 proc. kdk. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 54,4 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, w porównaniu do 55,0 proc. w III kw. 2018 r. i 56,3 proc. rok wcześniej. W całym 2018 r. przychody z rynku finansowego wyniosły 191,9 mln zł, o 8,1 proc. mniej niż w 2017 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW stanowił 55,3 proc. wobec 59,3 proc. rok wcześniej. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji. W 2018 r. przychody Grupy GPW sięgnęły 346,8 mln zł, o 4 proc. mniej niż w 2017 r. i o 3,2 proc. więcej kdk.

" Obsługa obrotu na rynku finansowym

W IV kw. 2018 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 30,6 mln zł, w porównaniu do 34,6 mln zł rok wcześniej. Jest to jednocześnie spadek o 0,3 proc. w stosunku do III kwartału 2018 r. W całym 2018 r. przychody z obsługi obrotu w segmencie finansowym wyniosły 124,3 mln zł i spadły o 12,1 proc. wobec 2017 r. W skali roku największy wpływ na spadek przychodów w tej działalności miał spadek przychodów z obrotu na rynku akcji (-14,1 proc.). Spadek przychodów z obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym wynika przede wszystkim ze spadku wartości obrotów w transakcjach sesyjnych na Głównym Rynku o 13,6 proc. rdr. W 2018 r. wzrosły przychody z obrotu instrumentami pochodnymi o 1,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

" Obsługa emitentów

W IV kw. 2018 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,7 mln zł, w porównaniu do 5,4 mln zł w III kw. 2018 r. i 6,3 mln zł w IV kw. 2017 r. W całym 2018 r. przychody z obsługi emitentów stanowiły 6,6 proc. całkowitych przychodów Grupy GPW i wyniosły 22,8 mln zł, wobec 25,0 mln rok wcześniej. Spadek przychodów z tego tytułu jest związany m.in. ze spadkiem wartości akcji wprowadzonych do obrotu w 2018 r., jak również mniejszą liczbą notowanych spółek. Łączna wartość ofert IPO na obu rynkach akcji wyniosła 0,345 mld zł w 2018 r., wobec 7,7 mld zł w 2017 r. Natomiast wartość SPO w 2018 r. wyniosła 5,4 mld zł w porównaniu z 90,8 mld zł w 2017 r. Przychody z opłat za wprowadzenia spadły do 3,1 mln zł, w porównaniu z 5,0 mln zł w ubiegłym roku. Przychody z opłat za notowanie wyniosły 19,7 mln zł i utrzymały się na podobnym poziomie jak rok wcześniej (20,0 mln zł).

" Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji w IV kw. 2018 r. osiągnęły rekordowe 11,8 mln zł, co oznacza wzrost o 7,7 proc. rdr i wzrost o 6,8 proc. względem III kw. 2018 r. W całym 2018 r. przychody z tego segmentu wyniosły 44,8 mln zł co oznacza wzrost o 5,2 proc. względem 2017 r. i stanowi 12,9 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. W

2018 r. odnotowano dynamiczny wzrost liczby dystrybutorów - aż 26 podmiotów z Polski i zagranicy (w tym dystrybutorów danych opóźnionych) otrzymało licencję na dystrybucję danych GK GPW. W ramach poszerzania bazy odbiorców produktów informacyjnych pozyskano 12 klientów na dane typu non-display (wykorzystywane m.in. w handlu algorytmicznym, zarządzaniu ryzykiem, wycenie portfela, systematycznych internalizatorach i innych aplikacjach niewizualizujących danych). Odnotowano również dalszy wzrost liczby abonentów danych z GPW Benchmark, TGE i Bondspot. Pozyskano także sześciu klientów z Polski i Stanów Zjednoczonych korzystających z danych przetworzonych. Podpisano umowy licencyjne z dwiema firmami wykorzystującymi indeksy GPW do emisji instrumentów finansowych - AgioFunds TFI na wykorzystanie indeksu WIG20TR w pierwszym polskim ETF (Beta ETF WIG20TR) oraz firmą Expat na wykorzystanie indeksu WIG20 w ETF (Expat Poland WIG20 UCITS ETF). Ponadto w 2018 r. zmodyfikowano ofertę produktową i model biznesowy uwzględniając m.in. wymogi dyrektywy MiFID II - GPW dostosowała umowy i cenniki do nowych regulacji, a także wdrożyła nową usługę (KID - Key Information Document), polegającą na ułatwieniu inwestorom dostępu do dokumentacji dotyczącej produktów strukturyzowanych, certyfikatów i instrumentów pochodnych.

RYNEK TOWAROWY

P

rzychody z rynku towarowego

W ostatnim kwartale 2018 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 40,0 mln zł, o 0,6 proc. mniej niż rok wcześniej i jednocześnie o 4,9 proc. więcej niż w III kw. 2018 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy w IV kw. 2018 r. wyniósł 45,2 proc. W całym 2018 r. przychody z rynku towarowego wyniosły 153,6 mln zł, co oznacza wzrost o 8,1 proc. i przekłada się na 44,3 proc. udziału w całkowitych przychodach Grupy. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

" Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w IV kw. 2018 r. wzrosły o 2,3 proc. kdk, do 20,8 mln zł. W całym 2018 r. przychody z obrotu na rynku towarowym wyniosły 78,5 mln zł odnotowując wzrost o 12,1 proc.

Przychody z obrotu energią wyniosły

5,7 mln zł w ostatnim kwartale 2018 r., co oznacza wzrost o 97,8 proc. rdr i o 7,1 proc. kdk. W całym 2018 r. przychody z tego tytułu wyniosły 18,4 mln zł, o 108,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Przychody z obrotu gazem sięgnęły 10,8 mln zł w 2018 r., co oznacza spadek rdr o 0,3 proc. Natomiast w IV kwartale przychody z obrotu gazem odnotowały wzrost o 14,7 proc. rdr i o 10,9 proc. kdk, kształtując się na poziomie 3,5 mln zł. Przychody z tytułu obrotu prawami majątkowi do świadectw pochodzenia spadły w 2018 r. o 4,5 proc. rdr i wyniosły 37,8 mln zł. W IV kwartale 2018 r. przychody z tego obszaru wyniosły 8,7 mln zł, co oznacza spadek o 24,1 proc. rdr oraz o 3,7 proc. kdk. Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w 2018 r. wyniosły 11,5 mln zł, w porównaniu do 10,8 mln zł w 2017 r., co oznacza wzrost o 6,6 proc. rdr. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji.

" Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W IV kw. 2018 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 6,1 mln zł, o 23,4 proc. mniej niż rok wcześniej. W całym 2018 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 28,7 mln zł, o 6,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Spadek przychodów z tytułu prowadzenia RŚP wynika w głównej mierze ze spadku aktywności na instrumentach OZE, które mają znaczący wpływ na przychody z tej linii biznesowej - w 2018 r. odnotowano spadek umorzonych praw majątkowych OZE o 24,9 proc. rdr oraz spadek praw wystawionych OZE o 18,5 proc. rdr.

" Rozliczenie transakcji

Przychody z rozliczenia transakcji w IV kw. 2018 r. wyniosły 12,9 mln zł o 8,0 proc. więcej niż rok wcześniej i o 16,3 proc. więcej niż w III kwartale 2018 r. W całym 2018 r. rozliczanie transakcji przyniosło Grupie 45,9 mln zł przychodów, czyli o 11,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrost przychodów z tego tytułu wynika ze wzrostu wolumenów obrotu na wszystkich rynkach prowadzonych przez TGE.

Koszty działalności operacyjnej

W IV kw. 2018 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 42,4 mln zł, wobec 49,0 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza spadek rdr o 13,4 proc. W 2018 r. koszty operacyjne wyniosły 173,8 mln zł, wobec 165,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 4,9 proc. rdr. W 2018 r. wskaźnik C/I wzrósł do 50,1 proc. z 47,1 proc. w 2017 r.

" Wzrost kosztów operacyjnych w 2018 r. był przede wszystkim efektem wzrostu podatków i opłat (w tym opłaty na rzecz KNF) o 104,9 proc. rdr tj. o 6,9 mln zł do 13,4 mln zł.

" Grupa odnotowała także wzrost kosztów osobowych i innych kosztów osobowych rdr o 9,5 proc. tj. o 6,0 mln zł do 68,8 mln zł, a także wzrost kosztów amortyzacji rdr o 12,2 proc. tj. o 3,4 mln zł do 31,8 mln zł.

" Koszty usług obcych były niższe rdr o 16,3 proc. tj. o 8,7 mln zł i wyniosły 44,5 mln zł.

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

W IV kw. 2018 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł

1,9 mln zł, podobnie jak w analogicznym okresie przed rokiem. W 2018 roku zysk z tego tytułu wyniósł 10,6 mln zł, wobec 10,1 mln zł w roku wcześniejszym, co oznacza wzrost rdr o 4,9 proc. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wypływ przede wszystkim wyniki KDPW oraz zakończenie negatywnej kontrybucji za sprawą sprzedaży Aquis Exchange. W 2018 r. zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 11,2 mln zł w porównaniu do 12,6 mln zł rok wcześniej. Strata Aquis Exchange przypadająca na Grupę GPW w 2018 r. wyniosła 0,9 mln zł, w porównaniu do 3,2 mln zł straty w 2017 r. W wyniku zmiany struktury akcjonariatu Polska Agencja Ratingowa (wcześniej IAiR), począwszy od IV kwartału 2018 r. jest klasyfikowana jako spółka stowarzyszona (wcześniej była spółką zależną). Na koniec 2018 r. udział w stracie spółki PAR wyniósł 0,2 mln zł.

Interia, opr. KM

Dowiedz się więcej na temat: Netta

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »