Reklama

Rozpoczyna się oferta publiczna akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała dziś prospekt emisyjny, związany z pierwszą publiczną ofertą akcji. Oferta publiczna obejmuje do 39 496 196 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 5 zł każda.

Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała dziś prospekt emisyjny, związany z pierwszą publiczną ofertą akcji. Oferta publiczna obejmuje do 39 496 196 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 5 zł każda.

Akcje stanowią 33,1 proc. kapitału spółki. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 14 do 27 czerwca 2011 r. w Punktach Obsługi Klienta firm inwestycyjnych w całej Polsce. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do prospektu, 13 czerwca 2011 r. Debiut akcji planowany jest na 6 lipca 2011 r.

- Upublicznienie JSW, to jedno z najistotniejszych wydarzeń dla naszej giełdy w tym roku. Będzie to największa dotychczas oferta publiczna w polskim sektorze węglowym i jedna z kluczowych transakcji dla rynku kapitałowego nie tylko w Polsce, ale i całej Europie - mówi Aleksander Grad, minister skarbu. - Realizując ofertę JSW, będziemy czerpać z naszych najlepszych doświadczeń, w tym budowy akcjonariatu obywatelskiego. Oferta publiczna JSW zostanie skierowana do szerokiego grona polskich i międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, a także do znaczącej grupy inwestorów indywidualnych zarówno już inwestujących na giełdzie, jak i tych, którzy z JSW mogą zacząć swoją giełdową przygodę.

Reklama

- Uważamy, że oferta publiczna JSW będzie wyjątkowa; jesteśmy nowoczesną firmą i dużym graczem w skali europejskiej i światowej w sektorach węgla koksowego i koksu niezbędnego do produkcji stali. Rynek, na którym działamy znajduje się w bardzo dobrej sytuacji, a jego perspektywy są nadal obiecujące. Nasza przemyślana strategia, której kluczowymi elementami są powiększenie zasobów, wzrost produkcji koksu i poprawa efektywności, określają ścieżkę naszego rozwoju na kolejne lata. - mówi Jarosław Zagórowski, prezes JSW. - Przed nami okres intensywnych spotkań z polskimi i zagranicznymi inwestorami. Planujemy przedstawić JSW kilkuset instytucjom na całym świecie, aby zainteresować naszą ofertę maksymalnie wielu inwestorów.

Struktura oferty

Oferta publiczna składa się z akcji sprzedawanych przez Skarb Państwa, do którego należy 100 proc. kapitału zakładowego spółki. a sprzedający oferuje do 39 496 196 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, które stanowią (przy uwzględnieniu emisji akcji serii C i D) 33,1 proc. kapitału zakładowego JSW.

Akcje oferowane są do trzech kategorii inwestorów:

" Inwestorzy indywidualni;

" Osoby uprawnione czyli pracownicy Grupy JSW oraz KK Zabrze

" Inwestorzy instytucjonalni.

Zasady składania zapisów

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy po cenie maksymalnej, która zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do prospektu, 13 czerwca 2011 r.

Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na akcje o wartości około 10 tys. zł.

W przypadku Osób Uprawnionych, zapis może być złożony na zasadach obowiązujących dla tej grupy. Ponadto osoba uprawniona, może złożyć zapis jako Inwestor Indywidualny na zasadach obowiązujących dla tej kategorii inwestorów.

Cena sprzedaży

28 czerwca 2011r, zostanie ustalona cena sprzedaży akcji dla Inwestorów Indywidualnych i osób uprawnionych oraz cena sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych. Cenę wyznaczy Skarb Państwa w uzgodnieniu z globalnymi koordynatorami oraz w porozumieniu z oferującym po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych ("Cena Sprzedaży").

Cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż cena maksymalna. W przypadku inwestorów indywidualnych i osób uprawnionych nie przekroczy tego poziomu.

Liczba akcji sprzedawanych i zasady przydziału

Najpóźniej w dniu ustalenia ceny sprzedaży, akcjonariusz sprzedający w uzgodnieniu z globalnymi koordynatorami oraz w porozumieniu z oferującym, podejmie decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych w ramach oferty.

Inwestorom Indywidualnym i osobom uprawnionym zostanie przydzielone do 25 proc. akcji sprzedawanych przy czym Skarb Państwa może dodatkowo zwiększyć tę pulę do 30 proc. ostatecznej liczby akcji sprzedawanych. Dla inwestorów indywidualnych, w ramach akcjonariatu obywatelskiego będzie obowiązywać zasada "maksymalnego przydziału". Oznacza to, że na podstawie ważnych zapisów złożonych przez Inwestorów indywidualnych zostanie określona maksymalna liczba akcji, które mogą zostać przydzielone Inwestorowi Indywidualnemu. Zapisy, które opiewały na mniejszą lub równą liczbę akcji zostaną zrealizowane w pełni. Te, które przekraczały ten poziom zostaną zrealizowane na poziomie maksymalnego przydziału.

Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym oraz osobom uprawnionym zostanie dokonany za pośrednictwem GPW w dniu 1 lipca 2011 r. oraz tego samego dnia akcje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz osób uprawnionych.

Konsorcjum

Proces IPO będzie wspierany przez szerokie grono banków zarówno polskich, jak i globalnych: Citi (Citigroup Global Markets Limited, Bank Handlowy w Warszawie S.A. - jedynie jako globalny koordynator oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.), Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd. i UniCredit (UniCredit CAIB Poland S.A. i UniCredit Bank AG London Branch) pełniących rolę globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu. Oferującym akcje i współprowadzącym księgę popytu będzie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Ponadto do grona współprowadzących księgę popytu należą IPOPEMA Securities S.A. i Société Générale Corporate & Investment Banking. Współmenedżerami Oferty będą Dom Inwestycyjny BRE Banku oraz Wood & Company.

Ograniczenie w zbywaniu akcji

Zarówno Skarb Państwa, jak i spółka zobowiązały się, że nie będą sprzedawać ani emitować akcji w okresie 360 dniu od debiutu akcji na GPW z wyjątkiem emisji akcji pracowniczych.

Oferta publiczna - harmonogram

Najważniejsze daty oferty publicznej akcji JSW przedstawia poniższa tabela:

Dodatkowe informacje o JSW

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej.

" Węgiel koksowy JSW wykorzystywany jest głównie w produkcji koksu - obok rudy żelaza, podstawowego składnika wsadu do wytwarzania stali.

" JSW przetwarza we własnej koksowni około 40 proc. produkowanego przez Grupę węgla koksowego dzięki czemu finalnie może oferować produkt bardziej przetworzony i o wyższej wartości. Grupa ma ok. 10 proc. udział w światowym rynku koksu.

" Spółka produkuje także węgiel do celów energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni.

W skład JSW wchodzi 5 kopalń węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka, Budryk, Jas-Mos, Krupiński i Pniówek, w których wydobywany jest węgiel koksowy oraz węgiel do celów energetycznych. W skład Grupy JSW wchodzi również Koksownia Przyjaźń. Obecnie trwa proces wniesienia Kombinatu Koksochemicznego Zabrze (KK Zabrze) do Grupy. Ponadto docelowo w należącej do Grupy spółce, Polski Koks ma nastąpić centralizacja sprzedaży, marketingu i logistyki wszystkich produktów Grupy.

W 2010 r. w kopalniach JSW wydobyto 9,1 mln t węgla koksowego (w tym 7,7 mln t koksowego typu 35) oraz 4,2 mln t węgla do celów energetycznych. W 2010 roku w Koksowni Przyjaźń wyprodukowano 2,6 mln t koksu natomiast w KK Zabrze 1,2 mln ton. W Koksowni Przyjaźń oraz w KK Zabrze produkowany jest głównie koks metalurgiczny.

Kopalnie JSW posiadają ok. 552 mln t zasobów operatywnych węgla. Grupa zamierza zwiększyć bazę zasobowa do 844 mln t. Powinno to umożliwić JSW, utrzymanie mocnej pozycji na międzynarodowych rynkach węgla przez okres następnych 60 lat.

Obszar wydobywczy JSW położony jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Produkty Grupy znajdują klientów w Polsce, ale również Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech. Wśród największych zewnętrznych odbiorców węgla koksowego oferowanego przez Grupę są ArcelorMittal Poland, Kombinat Koksochemiczny Zabrze, U.S. Steel Kosice, Węglokoks, voestalpine Stahl, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria, Koksownia Częstochowa Nowa i Moravia Steel. Poza odbiorcami zewnętrznymi, największa cześć sprzedanego przez Grupę węgla jest dostarczana do Koksowni Przyjaźń na potrzeby działalności koksowniczej Grupy.

Strategia JSW zakłada zagospodarowanie nowych pokładów węgla zalegających na większych głębokościach w istniejących kopalniach (ekspansja pionowa), udostępnienie złóż na obszarach sąsiadujących z aktualnie prowadzoną działalnością wydobywczą (ekspansja pozioma) oraz poszukiwanie nowych złóż. Grupa zamierza w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję niezależnego dostawcy koksu na rynek UE i rynek globalny i zwiększać zdolności produkcyjne swoich koksowni oraz zwiększyć wykorzystanie produktów ubocznych wydobycia węgla. JSW prowadzi także działania w celu poprawy efektywności funkcjonowania Grupy i zwiększenia bezpieczeństwa.

Przychody ze sprzedaży Grupy JSW wyniosły w 2010 roku 7.288,9 mln zł i były wyższe w stosunku do 2009 roku o 63 proc. Wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w 2010 roku wyniósł 2 770,5 mln zł, w porównaniu z 33,7 mln w 2009 r. W 2010 r. Grupa wypracowała 1 502 mln zł zysku netto, zaś rok wcześniej odnotowała stratę w wysokości 669 mln zł. Pozytywne trendy kontynuowane były w I kwartale 2011 r. Przychody ze sprzedaży wzrosły wyniosły 2.267,2 mln zł tj. 53 proc. więcej niż rok wcześniej w analogicznym okresie. EBITDA powiększyła się o 142 proc. do ok. 990 mln zł, a zysk netto wzrósł o 315 proc. do ponad 619 mln zł.

Na koniec 2010 roku Grupa zatrudniała ponad 26,1 tys. pracowników, z czego najwięcej zatrudnionych było w JSW: ponad 22,6 tys. i w Koksowni Przyjaźń: ponad 1,7 tys.

Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »