MIRBUD (MRB): Podpisanie umowy przez Konsorcjum, którego liderem jest MIRBUD S.A. ("Emitent"), na budowę obwodnicy Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65 - raport 99

Raport bieżący nr 99/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2010 z dnia 26.10.2010r., informującego o wyborze oferty Konsorcjum, w składzie: MIRBUD S.A. (lider Konsorcjum), Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z/s w Lubartowie, Zakład Robót Mostowych "MOSTMAR" Marcin i Grzegorz Marcinków Sp.j. z/s w Zarzeczu, Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A. z/s w Międzyrzeczu Podlaskim (dalej: "Konsorcjum"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MIRBUD S.A. informuje, że w dniu 24.11.2010r. pomiędzy Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, oraz Gminą Miasto Ełk, (dalej jako "Zamawiający") a Konsorcjum, którego liderem i głównym przedstawicielem jest MIRBUD S.A., została podpisana Umowa nr GDDKiA-O/OL-R2-R1-2811-22/09, której przedmiotem jest budowa obwodnicy Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65.

Reklama

Zaakceptowana kwota kontraktowa przedmiotowej Umowy wynosi: brutto 128.836.509,89 złotych. Maksymalna wartość zobowiązania wynosi 115 % kwoty brutto, co stanowi 148.161.986,37 złotych.

Procentowy zakres przypadający na:

- Emitenta jako lidera wynosi 56,38% całego zakresu robót.

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z/s w Lubartowie jako partnera wynosi 7,53% całego zakresu robót.

- Zakład Robót Mostowych "MOSTMAR" Marcin i Grzegorz Marcinków Sp.j. z/s w Zarzeczu jako partnera wynosi 28,57% całego zakresu robót.

- Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A. z/s w Międzyrzeczu Podlaskim jako partnera wynosi 7,52% całego zakresu robót.

Uczestnicy Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowiązało się zakończyć roboty będące przedmiotem Umowy w terminie do dnia 31.10.2011r.

Konsorcjum zobowiązało się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 60 miesięcy dla wszystkich robót.

Konsorcjum zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu przekroczenia terminu ukończenia robót o okres nie dłuższy niż 180 dni - w wysokości 5.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a w przypadku przekroczenia terminu ukończenia robót o okres dłuższy niż 180 dni - w wysokości 0,02% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- z tytułu odstąpienia od kontraktu z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum - w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za niewykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania w terminie ustalonym, w wysokości 0,01% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, za każdy dzień zwłoki;

- za przekroczenie terminu przedłożenia Harmonogramu, terminu na dostarczenie dokumentacji powykonawczej, oraz szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych, w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki;

- za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w Świadectwie Przyjęcia albo za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac w okresie rękojmi za wady w terminie określonym przez Zamawiającego, w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający zapłaci Konsorcjum karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z powodu rażącej winy Zamawiającego - w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Umowa dopuszcza zmianę i uzupełnienia Kontraktu w drodze sporządzenia aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Podstawą uznania zawartej umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Halina Mirgos - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | drogi krajowe | Mirbud SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »