GOBARTO (GOB): Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 20

Raport bieżący nr 20/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 1, 4 i 7 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2012 roku, o godz. 12:00, w Warszawie - w biurze Spółki przy ul. Kłobuckiej 25.

Reklama

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Sporządzenie listy obecności

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia

5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

6. Przyjęcie porządku obrad

7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką zależną pod firmą Centrum Mięsne Makton Spółka Akcyjna, jako spółką przejmowaną

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna na podstawie art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 października 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walnezgromadzenie@pkmduda.pl

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej, akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402(3) Kodeksu Spółek Handlowych na stronie internetowej www.pkmduda.pl.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: pelnomocnictwa@pkmduda.pl, najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 listopada 2012 roku.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, możliwości wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego.

7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 3 listopada 2012 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela, zdematerializowanymi. Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

- na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 3 listopada 2012 roku będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz

- w terminie pomiędzy 18 października 2012 roku a 5 listopada 2012 roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

8. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 14 listopada 2012 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

9. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki www.pkmduda.pl.

10. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pkmduda.pl.

11. W związku z planowaną zmianą Statutu Spółki poniżej podane są proponowane jego zmiany:

w § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

I. Dodaje się kolejne punkty o następującym brzmieniu:

a) "10.84.Z Produkcja przypraw",

b) "47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach",

c) "64.91.Z Leasing finansowy",

d) "70.21.Z Stosunki międzyludzkie(Public Relations) i komunikacja",

e) "71.11.Z. Działalność w zakresie architektury",

f) "71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne",

g) "73.1 Reklama",

h) "93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna".

i) "52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport".

j) "68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości"

k) "77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych."

II. Skreśla się następujące punkty:

a) "52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy",

b) "52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych"

c) "52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych"

d) "68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek"

e) "68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi"

f) "77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane"

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Maciej Duda - prezes zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Dudowie | Polskie | dudy | Cinema City International NV | Duda | Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »