SWARZEDZ (SWZ): Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej - raport 58

Raport bieżący nr 58/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Likwidator spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej, zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2010 r. ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) przekazuje do wiadomości projekty uchwał, które będą poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, zwołanym na dzień 03 września 2010 r.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklama

Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

z dnia 3 września 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Siedzibą Spółki jest miasto Swarzędz, w województwie wielkopolskim."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

z dnia 3 września 2010 r.

w sprawie uchylenia likwidacji Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 460 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla

likwidację Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku braku kworum niezbędnego do podjęcia uchwały w przedmiocie uchylenia likwidacji lub w przypadku nie przegłosowania uchwały o uchyleniu likwidacji pod głosowanie poddana zostanie uchwała w przedmiocie wstrzymania likwidacji. W przypadku podjęcia uchwały o uchyleniu likwidacji, uchwała o wstrzymaniu likwidacji, jako bezprzedmiotowa, nie będzie poddana pod głosowanie.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

z dnia 3 września 2010 r.

w sprawie wstrzymania likwidacji Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wstrzymaniu likwidacji Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

z dnia 3 września 2010 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 

Swarzędzu, zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym

uchwala, co następuje:

§1

1.Dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki w kwocie 87.387.975,50 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) obniża się o kwotę 85.640.215,99 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy dwieście piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), to jest do kwoty 1.747.759,51 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,50 zł (słownie: pięćdziesięciu groszy) do 0,01 zł (słownie: jednego grosza).

2.Z uwagi na ujemne kapitały własne Spółki oraz zakumulowaną stratę z lat ubiegłych na poziomie ponad 100 mln zł, obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu dostosowania wartości nominalnej akcji do ich wartości ekonomicznej poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji, przy jednoczesnym umożliwieniu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji, która objęta zostanie przez nowych inwestorów.

3.Stosownie do art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, do uchwalanego obniżenia kapitału zakładowego nie stosuje się wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, jako że obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych strat.

4.Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego przeznaczone zostają bezpośrednio na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w oparciu o niniejszą uchwałę, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.747.759,51 zł (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na 174.775.951 (sto siedemdziesiąt cztery

miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,01

zł (jeden grosz) każda."

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

z dnia 3 września 2010 r.

w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji X emisji

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

W oparciu o pisemną opinię przedstawioną przez likwidatora Spółki na Walnym Zgromadzeniu, uzasadniającą

powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz wskazującą proponowaną cenę

emisyjną akcji wyłącza się całkowicie prawo poboru akcji X emisji.

§2

Akcje X emisji będą akcjami na okaziciela zaoferowanymi przez Likwidatora Spółki wybranemu inwestorowi

w drodze subskrypcji prywatnej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

z dnia 3 września 2010 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze X emisji akcji

Działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 432 § 1, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki pod firmą Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 

Swarzędzu, zwanej dalej "Spółką" uchwala, co następuje:

§1

1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) i nie wyższą niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) w drodze X emisji akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, w liczbie akcji od 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) do 300.000.000 (słownie: trzysta milionów).

2.Akcje X emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

3.Cena emisyjna jednej akcji X emisji wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz).

4.Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia

kapitału zakładowego.

5. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku.

6.Subskrypcja zostanie przeprowadzona w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

Zawarcie umów (umowy) o objęciu akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia zakończenia subskrypcji.

7. Zobowiązuje się i upoważnia Likwidatora Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych

koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa,

a w szczególności do:

a) zaoferowania akcji X emisji w drodze subskrypcji prywatnej,

b) zawarcia umów (umowy) objęcia akcji,

c) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału

zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału Spółki w drodze nowej

emisji.

§2

Na podstawie Uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, prawo

poboru akcji X emisji - przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki na mocy art. 433 § 1 Kodeksu

spółek handlowych - zostało wyłączone.

§3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w oparciu o niniejszą uchwałę, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe

następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3 247 759,51 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) i nie więcej niż 4 747 759,51 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na nie mniej niż 324 775 951 (słownie: trzysta dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i nie więcej niż 474 775 951 (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda."

§4

Przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, Likwidator Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego. W akcie notarialnym zostanie zawarte postanowienie o dookreśleniu brzmienia Statutu Spółki, z uwzględnieniem wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzonego na podstawie niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki wynikającej z podjęcia uchwały nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

z dnia 3 września 2010 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej uchwala, co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałami niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Robert Jędrzejowski - Likwidator

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »