Reklama

KRAKCHEM (KCH): WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 12.04.2011 r. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 12.04.2011 r. podjęło następujące uchwały:

Uchwałę nr 1 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Tomasza Świerczyńskiego."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80% .

Reklama

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 100 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 2 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 3 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki działającej pod firmą KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:

- Andrzej Zdebski,

- Włodzimierz Oprzędek,

- Sebastian Dulewicz."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę Nr 4 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 5 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 152 712 297,24 złotych;

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zysk netto z całkowitych dochodów w wysokości 5 028 722,03 złotych;

3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 5 058 710,33 złotych;

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 028 722,03 złotych;

5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 6 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 7 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2010."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 8 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 9 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 10 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 czerwca 2010 r."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 11 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 12 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 13 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 14 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 15 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 16 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Magiera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 17 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 17 maja 2010 r."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 18 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 5 118 138,85 zł na kapitał zapasowy Spółki."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.950.100 głosów "za", 30.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 19 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki działającej pod firmą KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje:

1. Przewodniczący RN - w wymiarze 5-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

2. Wiceprzewodniczący RN - w wymiarze 3-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

3. Sekretarz RN - w wymiarze 2-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

4. Pozostali Członkowie RN - w wymiarze 1-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.000.100 głosów "za", 30.000 głosów "przeciw", 950.000 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami).
Andrzej Zdebski - Prezes Zarządu
Włodzimierz Oprzędek - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Krakchemia SA | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »