Reklama

ELEKTRIM (ELE): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Elektrim S.A. w Warszawie ("Spółka”, "Elektrim”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1, 402 2 w związku z art. 398, art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych (tj. w związku z Żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia spraw w porządku obrad, złożonym przez akcjonariusza Elektrim spółkę Bithell Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, zarejestrowaną pod numerem ΗΕ 212923 w rejestrze spółek prowadzonym przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu ("Bithell”) posiadającą 65.691.802 akcji wyemitowanych przez Spółkę, co daje 78,42% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim) oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 6 listopada 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia dotychczasowych akcji Elektrim S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSSF/MSR.

7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki zgodnie z MSSF/MSR.

8) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Elektrim S.A. przekazuje informacje dotyczące procedur regulujących uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywanie prawa głosu:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod następującym adresem: ul. Pańska 77/79, 00-834 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: wza@elektrim.pl

Akcjonariusze występujący z żądaniem umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza, osób reprezentujących akcjonariusza oraz pełnomocnika akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących akcjonariuszowi uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adresy podane w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt 1 powyżej, Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, dane pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa ze wskazaniem liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym te prawa będą wykonywane. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej jest zobowiązany przesłać do Spółki oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 adres poczty elektronicznej nie później niż na 4 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka zastrzega, że pełnomocnictwa udzielone w postaci elektronicznej będą przyjmowane od takich akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którzy przed wysłaniem oświadczenia, potwierdzą swoją tożsamość kopią dokumentu potwierdzającego tę tożsamość, a ponadto poinformują Spółkę o numerze urządzenia nadawczego lub adresie poczty elektronicznej, z którego zostanie wysłane pełnomocnictwo. Niezależnie od powyższego Spółka przyjmie pełnomocnictwo udzielone elektronicznie jedynie wówczas, gdy w treści pełnomocnictwa osoba pełnomocnika zostanie określona w sposób umożliwiający jej identyfikację w oparciu o dane zawarte w dokumencie wydanym przez organy administracji publicznej i służącym do identyfikacji jego posiadacza.

Akcjonariusze i pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu opisanego powyżej, a pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Wszyscy przedstawiciele osób prawnych, nie zależnie od tego w jakiej formie udzielono im pełnomocnictwa, winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skany aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4. Statut Elektrim S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 21 października 2019 roku.

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

6. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

7. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej pod adresem http://www.elektrim.pl/ w zakładce "Relacje Inwestorskie” widok "WZA – Najbliższe WZ” .


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-10Wojciech Piskorz Iwona Tabakiernik-Wysłocka Prezes Zarządu Członek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »