Reklama

Dane o produkcji przemysłowej za maj bez zaskoczenia

W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,7% w porównaniu z majem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,2%, natomiast w porównaniu z kwietniem br. produkcja pozostała na tym samym poziomie. W okresie styczeń - maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,0%.

Reklama

Reklama

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsię- biorstwach o liczbie pracujących 10 osób i więcej) była w maju br. o 7,7% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 5,2%), a w porównaniu z kwietniem br. pozostała na tym samym poziomie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% wyższym w porównaniu z kwietniem br.

W stosunku do maja ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 36,9%, urządzeń elektrycznych - o 16,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 12,6%, wyrobów z metali - o 10,7%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 9,8%, mebli - o 9,0% oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 8,8%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 12,4%, w produkcji skór i wyrobów skórzanych - o 8,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 2,6%.

W maju br. wyższa w skali roku była produkcja we wszystkich głównych grupowaniach prze-mysłowych.

Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 12,0%, dóbr zaopatrzeniowych - o 7,6%, konsumpcyjnych nietrwałych - o 4,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 4,6%, dóbr związa-nych z energią - o 3,8%.

Produkcja przemysłowa w maju 2019 r. wzrosła o 7,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniła się - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w maju rdr o 7,8 proc., a mdm o 0,5 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo rdr wzrosła o 5,1 proc., a mdm wzrosła o 0,2 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w kwietniu i maju 2019 r.:

maj maj kwiecień kwiecień
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 7,7 0,0 9,2 -3,6
górnictwo i wydobywanie 4,7 4,9 3,3 -5,8
przetwórstwo przemysłowe 7,8 0,4 9,6 -3,1
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6,8 -8,2 5,6 -10,3
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 9,4 1,7 12,7 2,3

Ceny produkcji przemysłowej

Według wstępnych danych w maju 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,2%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 1,4%.

W maju w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny w przemyśle o 0,2% przy jednoczesnym spadku cen w górnictwie i wydobywaniu o 2,5%. Natomiast w skali roku odnotowano wzrost cen we wszystkich sekcjach przemysłu, w tym największy w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 4,7%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2019 r. wzrosły o 0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wzrost cen odnotowano w przetwórstwie przemysłowym i w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę po 0,3%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego najbardziej wzrosły ceny w produkcji: artykułów spożywczych, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (po 0,7%).

Podniesiono również ceny m.in. w produkcji: metali, wyrobów z metali, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,4%), wyrobów farmaceutycznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,3%), wyrobów tytoniowych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,2%), napojów, mebli (po 0,1%).

Ceny produkcji odzieży, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, produkcji urządzeń elektrycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny w produkcji: wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, chemikaliów i wyrobów chemicznych, maszyn i urządzeń (po 0,1%), papieru i wyrobów z papieru, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,2%), wyrobów tekstyl-nych (o 0,3%), skór i wyrobów skórzanych (o 1,2%).

Ceny w sekcji dostawa wody; gospodaro-wanie ściekami i odpadami; rekultywacja nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Obniżyły się natomiast ceny w górnictwie i wydobywaniu o 2,5%, w tym w górnic-twie rud metali o 5,8% i w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,6%.

W maju 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,4% wyższe niż przed rokiem. Wzrost cen odnotowano we wszystkich sekcjach, w tym największy w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 4,7%.

Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrosły o 2,5%, a w sekcji przetwórstwo przemysłowe - o 1,1%, w tym najbardziej w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 5,6%). Wzrost cen odnotowano także w produkcji m.in.: wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 5,3%), wyrobów tytoniowych (o 3,3%), pozostałego sprzętu transportowego (o 3,2%), wyrobów farmaceutycznych (o 3,1%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,0%), wyrobów tekstylnych (o 2,3%), artykułów spożywczych (o 2,2%), mebli (o 1,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,3%), odzieży, poligrafii i reprodukcji zapi-sanych nośników informacji (po 1,2%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,1%), wyrobów z metali, urządzeń elektrycznych (po 1,0%).

Spadły natomiast ceny w produkcji: wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, metali (po 0,1%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,5%), maszyn i urządzeń (o 0,7%), napojów (o 1,7%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,4%). W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 0,2%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 2,1% przy spadku cen w górnictwie rud metali o 6,3%.

Na razie przemysł radzi sobie lepiej niż w 2018 r.

W maju 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 7,7 proc. w stosunku do maja 2018 r. W ciągu 5 miesięcy br. była ona wyższa o 7 proc. w stosunku do 5 miesięcy ub.r. - podał GUS.

Produkcja sprzedana przemysłu w maju 2019 r. była na poziomie produkcji kwietniowej, jednocześnie o 7,7 proc. wyższa niż w maju 2018 r. Pierwsze 5. miesięcy pokazało, że przemysł ciągle dobrze sobie radzi, mimo spowolnienia w gospodarkach głównych partnerów handlowych w UE, gdzie lokujemy ponad 80 proc. naszego eksportu. Na 34 działy przemysłu 27 odnotowało wzrost produkcji sprzedanej.

W większości to branże eksportowe. Produkcja sprzedana w branży urządzeń elektrycznych wzrosła o 16,5 proc., pojazdów samochodowych o 12,6 proc., pozostałego sprzętu transportowego o prawie 37 proc. Wzrost odnotowała także produkcja mebli (o 9 proc.). W ciągu 5 miesięcy br. wzrost produkcji sprzedanej przemysłu (7 proc.) był wyraźnie wyższy niż w tym samym okresie 2018 r. (6,1 proc.). To efekt stabilnej sytuacji na rynku dóbr konsumpcyjnych, ale przede wszystkim relatywnie wysokiej i rosnącej dynamiki produkcji sprzedanej dóbr inwestycyjnych.

Dane dotyczące produkcji sprzedanej dóbr inwestycyjnych, tak majowe, jak w całym okresie od początku roku wskazują, że wzrost nakładów inwestycyjnych w gospodarce nie ma krótkookresowego charakteru. To oczywiste, jesteśmy przecież w trakcie realizacji coraz większej liczby projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych.

Tylko czy taką dynamikę uda się utrzymać, gdy budżet państwa i budżety samorządowe są obciążane coraz większymi wydatkami służącymi wyborczej walce politycznej. Inwestycje infrastrukturalne wymagają bowiem współfinansowania ze środków własnych. A tych, po sfinansowaniu obietnic wyborczych, pozostaje coraz mniej.

Trudno natomiast jednoznacznie ocenić, czy utrzyma się skłonność przedsiębiorstw do inwestycji. W 1. kwartale 2019 były one o 21,7 proc. większe niż w 1. kwartale 2018 r.

Jednocześnie od września 2018 r., czyli od 7 miesięcy płyną niepokojące sygnały od menedżerów z firm przemysłowych, wskazujące na rosnące obawy dotyczące przyszłości sektora. Widzimy powiększającą się lukę między dynamiką produkcji sprzedanej przemysłu a PMI (wykresy poniżej). Taka sytuacja nigdy wcześniej nie miała miejsca - siła zmian produkcji sprzedanej przemysłu i PMI była różna, ale kierunek był podobny. Nawet przed kryzysem finansowym i w jego trakcie, w latach 2007-2009. Ale do tego trendu odniosę się przy najbliższej prezentacji danych PMI.

dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP)

.................

Wzrost produkcji przemysłowej zgodny z oczekiwaniami

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w maju do 7,7% r/r wobec 9,2% w kwietniu, co było nieznacznie powyżej konsensusu rynkowego (7,3%) i naszej prognozy (7,2%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 0,2% m/m. Głównymi czynnikami oddziałującymi w kierunku obniżenia rocznej dynamiki produkcji była wysoka ubiegłoroczna baza oraz efekty kalendarzowe (w 2019 r. święta Wielkiejnocy przypadły na drugą połowę kwietnia, podczas gdy w 2018 r. były one obchodzone na początku kwietnia), które przyczyniły się do silnego i przejściowego zwiększenia dynamiki produkcji w kwietniu br. w działach zajmujących się produkcją artykułów spożywczych i napojów.

Polski przemysł pozostaje "pancerny"

Maj był kolejnym miesiącem, w którym dynamika produkcji przemysłowej w Polsce pozostała wysoka mimo tendencji recesyjnych sygnalizowanych w badaniach koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w Niemczech. Wsparciem dla takiej oceny są odnotowane w maju wysokie dynamiki produkcji w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży: "pozostały sprzęt transportowy" (36,9% r/r),"urządzenia elektryczne" (16,5%), "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy" (12,6%) i "meble" (9,0%).

Podtrzymujemy ocenę, że głównymi przyczynami odporności produkcji przemysłowej w Polsce na silne pogorszenie koniunktury zagranicą są bufor w postaci zaległości produkcyjnych, zachodzące w ostatnich latach strukturalne zmiany polegające na wzroście udziału eksportu z Polski w niemieckim imporcie, związane z wysoką konkurencyjnością polskiego przemysłu oraz zwiększenie produkcji kierowanej na rynek krajowy (por. MAKROmapa z 06.05.2019).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach wsparciem dla produkcji przemysłowej w Polsce w maju była utrzymująca się wysoka aktywność branż zajmujących się dostarczaniem surowców i materiałów używanych w projektach budowlanych: "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych" (9,8% r/r) i "wyroby z metali" (10,7%), co było związane z trwającym ożywieniem w polskim budownictwie. Oczekujemy, że w związku ze spodziewanym spowolnieniem inwestycji publicznych w najbliższych kwartałach dynamika produkcji przemysłowej w działach powiązanych z aktywnością w branży budowlanej będzie się stopniowo obniżać (por. MAKROmapa z 17.06.2019).

Dane o produkcji wsparciem dla prognozy PKB

Dzisiejsze dane o majowej produkcji przemysłowej w Polsce są spójne z naszą prognozą wzrostu PKB w II kw. (5,0% r/r) i w całym 2019 r. (4,7%). Wsparciem dla naszej prognozy są również opublikowane dziś dane o koniunkturze w Niemczech i strefie euro (PMI), wskazujące na osłabienie tendencji recesyjnych w przetwórstwie przemysłowym w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski.

Dane o produkcji przemysłowej w maju są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Jakub Borowski

Główny Ekonomista

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ekonomiści ING: koniunktura opiera się spowolnieniu w Europie

Dane GUS o produkcji za maj pokazują, że polski przemysł opiera się spowolnieniu w Europie oraz recesji sektora przemysłowego w Niemczech - uważają ekonomiści ING. Prognozują wyższą dynamikę PKB w II kwartale, sięgającą ok. 5 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że produkcja przemysłowa w maju 2019 r. wzrosła o 7,7 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniła się. Z kolei ceny produkcji przemysłowej w maju 2019 r. wzrosły w ujęciu rocznym o 1,4 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,2 proc.

"Dynamika produkcji przemysłowej spadła z 9,2 proc. do 7,7 proc. zgodnie z rynkowymi prognozami (7,5 proc.). Struktura wzrostu pokazuje dość zrównoważony rozwój przetwórstwa zarówno wśród branż ściśle związanych z eksportem czy krajowym rynkiem (np. budownictwem)" - napisali ekonomiści w piątkowym komentarzu.

Wskazali na wysoką dynamikę sektora motoryzacyjnego (12,6 proc.), co stanowi pozytywny sygnał - w poprzednich miesiącach branża osiągała wyniki bliższe 5 proc. Ponadto, bardzo dobre wyniki osiągali też producenci dóbr inwestycyjnych (12 proc. rok do roku). Stosunkowo wysokiej kontrybucji dostarczyły również sektor energetyczny oraz gałęzie związane z obsługą mediów (łącznie 0,8 pp).

"Dzisiejsze dane sugerują, że dynamika wartości dodanej w przetwórstwie w bieżącym kwartale będzie zbliżona bądź nawet nieco wyższa niż w I kwartale. W połączeniu z wysoką aktywnością w handlu i usługach, w naszej ocenie oznaczać to będzie wyższą dynamikę PKB w II kwartale. Prognozujemy wzrost z 4,7 proc. do ok. 5 proc." - czytamy.

Zdaniem ekonomistów od strony wydatkowej bieżąca struktura produkcji sugeruje, że popyt zewnętrzny dalej pozostaje stabilny. W bieżącym kwartale ekonomiści również spodziewają się stosunkowo wysokiej dynamiki inwestycji (ok 8.5 proc. rok do roku).

"Mocne dane o produkcji za maj pokazują, że wciąż polski przemysł opiera się spowolnieniu w Europie oraz recesji sektora przemysłowego w Niemczech. Naszym zdaniem ten fenomen jest zasługą struktury produkcji w Polsce. Polskie firmy sprzedają głównie na rynek wewnętrzny Unii, a ten ma się znacznie lepiej niż niemiecki/europejski przemysł, który cierpi z powodu spowolnienia światowego handlu i wojen handlowych" - napisali ekonomiści.

Bazując na danych Uniwersytetu Groningen szacują oni, że 48 proc. produkcji polskiego przemysłu konsumowane jest w kraju, a ok. 38 proc. - w pozostałych krajach Europy.

"Natomiast polskie produkty eksportowe poza Europę (albo bezpośrednio, albo jako reeksport z Europy) stanowią tylko 14 proc. Dlatego dopóki popyt wewnętrzny Eurolandu będzie stabilny, dopóty kondycja polskiego przemysłu pozostanie dobra i wpływ recesji niemieckiego przemysłu na polską produkcję ograniczony" - wskazali.

PAP

Dowiedz się więcej na temat: dane makroekonomiczne | produkcja przemysłowa | GUS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »