Reklama

GUS potwierdza fatalne dane z przemysłu!

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w sierpniu br. o 0,5 proc. wyższa niż przed rokiem (w którym notowano wzrost o 7,9 proc.), ale o 0,8 proc. niższa w porównaniu z lipcem br.

Reklama

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,9 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,4 proc. niższym w porównaniu z lipcem br.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów w sierpniu wzrosną o 3,0 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym nie zmienią się.

W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 10,5 proc., maszyn i urządzeń - o 6,8 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 5,6 proc., artykułów spożywczych - o 4,8 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 4,5 proc., wyrobów z metali - o 3,8 proc.. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku wystąpił w 15 działach, m.in. w wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 12,3 proc., w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 9,1 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 8,3 proc., mebli - o 7,1 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz w produkcji metali - po 5,6 proc..

W okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,5 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. niższa o 5,0 proc. niż przed rokiem i o 5,7 proc. wyższa w porównaniu z lipcem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 2,7 proc. niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2 proc. wyższym w porównaniu z lipcem br.

W stosunku do sierpnia ub. roku spadek poziomu zrealizowanych robót odnotowano w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 13,3 proc. i wykonywanie robót budowlanych specjalistycznych - o 6,3 proc..

W przedsiębiorstwach zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej wystąpił wzrost produkcji o 4,6 proc..

W porównaniu z lipcem br. wzrost produkcji odnotowano w przedsiębiorstwach wykonujących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 15,9 proc., roboty budowlane specjalistyczne - o 4,4 proc., natomiast spadek w jednostkach realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - o 3,2 proc.. W okresie styczeń-sierpień br. produkcja budowlano-montażowa była o 3,8 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku.

Opinie

Analityk z banku Pekao Wojciech Matysiak o środowych danych GUS, zgodnie z którymi produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 0,5 proc. w ujęciu rocznym, po wzroście o 5,2 proc. w lipcu, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,8 proc. (ekonomiści ankietowani przez PAP prognozowali, że produkcja rdr wzrośnie o 1,2 proc., natomiast w porównaniu z lipcem wzrośnie o 0,2 proc.):

- Słabe dane o produkcji przemysłowej w sierpniu są wynikiem malejących zamówień. Indeks PMI opisujący wielkość nowych zamówień w sektorze przetwórstwa przemysłowego wskazywał w sierpniu na ich nieprzerwany spadek od siedmiu miesięcy. Przedsiębiorstwa zmniejszają także poziom zapasów wyrobów gotowych, który zwłaszcza w dużych firmach jest za wysoki względem zapotrzebowania. Konieczność ograniczania produkcji przez przedsiębiorstwa zmniejszy ich nakłady inwestycyjne, a także popyt na pracę.

Choć ostatnie badania koniunktury wskazują, że poziom zatrudnienia w firmach pozostaje stabilny, w najbliższym czasie można jednak oczekiwać znacznych redukcji etatów. W naszej ocenie we wrześniu dynamika produkcji przemysłowej będzie ujemna, natomiast w czwartym kwartale ukształtuje się średnio na poziomie około 1 proc.

(...) Uważamy, że dane o produkcji przemysłowej, a także dane pokazujące spadek inflacji PPI (cen producentów - PAP) i CPI (cen wyrobów i usług konsumpcyjnych - PAP), przekonają Radę Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych już na najbliższym posiedzeniu w październiku o 25 pb. Kolejnego cięcia stóp możemy spodziewać się w listopadzie".

Ceny

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2012 r. były o 0,1 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu. Zanotowano wzrost cen w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,3 proc.).

Wzrosły również ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,2 proc., w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 4,1 proc.. Podniesiono także ceny m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 2,0 proc.), napojów (o 0,7 proc.), artykułów spożywczych, skór i wyrobów skórzanych (po 0,3 proc.).

Obniżono natomiast ceny m.in. w produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, odzieży (po 0,2 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych, papieru i wyrobów z papieru, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,3 proc.), mebli (o 0,4 proc.), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów z metali, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, pozostałego sprzętu transportowego, wyrobów tekstylnych (po 0,6 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, maszyn i urządzeń (po 0,7 proc.), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,9 proc.), produkcji urządzeń elektrycznych (o 1,2 proc.) oraz metali (o 1,3 proc.).

Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Zanotowano natomiast spadek cen w górnictwie i wydobywaniu (o 1,2 proc.).

W sierpniu br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w grudniu poprzedniego roku. Najbardziej wzrosły ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,6 proc.).

Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono o 2,7 proc.. Zanotowano natomiast spadek cen w przetwórstwie przemysłowym o 0,5 proc., w tym największy w produkcji metali (o 4,2 proc.). Spadły również ceny m.in. w produkcji odzieży (o 4,1 proc.), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 3,3 proc.), urządzeń elektrycznych (o 2,5 proc.), wyrobów z metali (o 2,2 proc.), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 2,1 proc.), produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 2,0 proc.), a także papieru i wyrobów z papieru (o 1,7 proc.).

Podniesiono natomiast ceny produkcji m.in. artykułów spożywczych (o 1,4 proc.), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,9 proc.), wyrobów farmaceutycznych oraz napojów (po 3,8 proc.). Ceny w górnictwie i wydobywaniu spadły o 3,3 proc., w tym w górnictwie rud metali o 5,1 proc. oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 3,4 proc..

W sierpniu 2012 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,1 proc. wyższe niż przed rokiem. Najbardziej podniesiono ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,8 proc.). Wzrosły ceny w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (o 3,1 proc.), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 3,0%). Obniżono natomiast ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 2,9 proc).

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów w sierpniu wzrosły o 3,0 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym nie zmieniły się.

Poniżej tabela ze szczegółami:

                VIII 2012      VII 2012   
               VIII'11 VII'12   VII'11  VI'12
.
ogółem             3,1   0,1    3,6*  -0,4*
górnictwo i kopalnictwo    -2,9   -1,2    -2,7   0,1* 
przetwórstwo przemysłowe    3,1   0,2    3,6*  -0,4*
wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz
i wodę             5,8   0,0    6,4*   0,1
dostawy wody, gospodarowanie 
ściekami i odpadami, 
rekultywacja          3,0   0,3    2,9   0,0
produkcja budowlano-      
montażowa           -0,3   -0,2    0,1   -0,2*

Środowe dane o produkcji przemysłowej oczyszczone z wahań sezonowych są pozytywnym sygnałem dla dynamiki wartości dodanej przemysłu w III kwartale - oceniło dla PAP dane GUS Ministerstwo Finansów

- Analizując bieżące tendencje produkcji przemysłowej należy raczej brać pod uwagę zmiany poziomu produkcji po oczyszczeniu z wahań sezonowych z miesiąca na miesiąc. W tym właśnie ujęciu w sierpniu zanotowano tylko nieznaczny spadek produkcji (jest to lepszy wynik od oczekiwań MF), w szczególności jeśli weźmie się pod uwagę silny wzrost przed miesiącem (w ujęciu mdm,), który był nie do utrzymania w kolejnych miesiącach.

Obniżenie produkcji (mdm) sugerowały bowiem słabe wskaźniki koniunktury w sierpniu oraz przewidywania co do spadku aktywności na polskich rynkach eksportowych, przy oczekiwanym utrzymaniu niskiej dynamiki popytu krajowego w III kw" - napisał resort finansów.

- Dane (w ujęciu oczyszczonym sezonowo) wskazują jednak, że w całym III kw. może zostać zahamowana spadkowa tendencja obserwowana w I połowie roku (kdk). Jest to pozytywny sygnał dla dynamiki wartości dodanej w przemyśle w III kw., która jest ważnym czynnikiem tworzenia PKB - dodano.

Dowiedz się więcej na temat: deta | kryzys | była | Dana | przemysl | produkcja | makroekonomia | Polska | danie | GUS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »