GUS:Turyści zza wschodniej granicy wydali u nas ponad 2 mld zł

W III kwartale 2013 roku szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych przez cudzoziemców przekraczających polski odcinek zewnętrzny granicy UE wyniosła 2.201,2 mln zł, o 22,7 proc. więcej rdr - podał GUS w komunikacie. Polska jest atrakcyjnym miejscem na zakupy dla naszych sąsiadów.

"Szacunkowa wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców przekraczających polski odcinek zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w III kwartale 2013 r. wyniosła 2.201,2 mln zł i była wyższa niż w analogicznym okresie 2012 r. o 22,7 proc. Natomiast wydatki poniesione za granicą przez Polaków w tym okresie wyniosły 187,8 mln zł i były niższe w porównaniu z III kwartałem 2012 r. o 1,9 proc. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki cudzoziemców były wyższe o 8,1 proc., a Polaków o 5,0 proc." - napisano.

GUS podał, że cudzoziemcy objęci badaniem w III kwartale wydali na zakup towarów w Polsce 2.126,7 mln zł, co stanowiło 96,6 proc. ogółu ich wydatków, z tego na towary nieżywnościowe przypadło 83,5 proc., a na towary żywnościowe 13,1 proc. Z kolei spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały budowlane, sprzęt RTV i AGD, części i akcesoria do środków transportu oraz odzież i obuwie. Natomiast z towarów żywnościowych najchętniej kupowano mięso i wyroby mięsne. Z badania wynika, że średnie wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej w III kwartale 2013 r. ukształtowały się na poziomie 635 zł. Natomiast średnie wydatki poniesione za granicą przez Polaków objętych badaniem wyniosły 229 zł

Reklama

_ _ _ _

Dane

Najwięcej osób przekraczało granicę polsko- ukraińską ( 53,4 proc. ogółu przekroczeń polskiego odcinka zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej w II kwartale 2013 r.), następnie granicę z Białorusią (26,9 proc.) i Rosją ( 19,7 proc.).

Najwięcej odpraw Polaków odnotowano na granicy z Rosją

Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki granicy dominowali obywatele kraju sąsiadującego - i tak na granicy z Ukrainą 94,1 proc. stanowili obywatele Ukrainy, na granicy z Rosją 92,7 proc. to obywatele Rosji, a na granicy z Białorusią 81,9 proc. to obywatele Białorusi. Wśród osób przekraczających badaną granicę dominowali zmotoryzowani - 90,9 proc. cudzoziemców i 94,6 proc. Polaków. Osoby przekraczające granicę pieszo (Medyka i Białowieża) stanowiły 5,5 proc. wśród cudzoziemców i 3,9 proc. wśród Polaków, natomiast podróżujący koleją-odpowiednio 3,6 proc. i 1,5 proc.. Wśród cudzoziemców objętych badaniem w I I kwartale 2013 r. 89,6 proc. deklarowało jednodniowy pobyt w Polsce.

Natomiast w śród Polaków deklarujący jednodniowy pobyt za granicą stanowili 92,8 proc. Udział wydatków cudzoziemców na towary żywnościowe był większy w przypadku granicy z Rosją ( 31,8 proc.) niż granicy z Białorusią ( 13,2 proc.) i Ukrainą ( 1 0,8 proc.). Jeśli zaś chodzi o udział usług w wydatkach cudzoziemców, to dla granicy z Rosją ( 13,0 proc.) był znacznie wyższy niż z Białorusią ( 3, 8 proc.) i Ukrainą ( 2,0 proc.).

Cudzoziemcy przekraczający granicę polsko - ukraińską najwięcej wydawali na materiały budowlane ( 34,0 proc.), części i akcesoria do środków transportu ( 19,5 proc.) oraz sprzęt RTV i AGD ( 15,2 proc.). Z kolei wśród cudzoziemców przekraczających granicę polsko - białoruską największym zainteresowaniem cieszył się sprzęt RTV i AGD ( 27,1 proc. wydatków) oraz odzież i obuwie ( 12,0 proc.). Cudzoziemcy przekraczający granicę polsko - rosyjską najwięcej wydali na odzież i obuwie ( 2 4,7 proc.), mięso i wyroby mięsne ( 14, 2 proc. ) oraz na usługi ( 13,0 proc.), głównie gastronomiczne i noclegi.

Cel wizyty i częstotliwość przekraczania granicy

Najczęstszym celem przyjazdu cudzoziemców do Polski było dokonanie zakupów, następnie tranzyt, turystyka, odwiedziny oraz praca . Dokonanie zakupów było również dominującym celem wyjazdu za granicę deklarowanym przez Polaków, następnie odwiedziny, turystyka i praca.

Mały ruch graniczny

Mały ruch graniczny znacznie ułatwia regularne przekraczanie zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej przez osoby zamieszkujące strefę przygraniczną w celu pobytu w strefie przygranicznej m.in. ze względów społecznych, kulturalnych, rodzinny ch lub ekonomicznych. Umowa o małym ruchu granicznym z Ukrainą weszła w życie 1 lipca 2009 r. , a z Rosją 27 lipca 2012 r. W przypadku granicy polsko - ukraińskiej mały ruch graniczny (MRG) ma większe znaczenie dla obywateli Ukrainy niż Polski, gdyż Polacy mogą podróżować i przebywać na terytorium Ukrainy do 90 dni bez konieczności posiadania wiz.

Z kolei wprowadzenie MRG na granicy z obwodem kaliningradzkim jest istotne dla obu stron. Poza tym, strefa małego ruchu granicznego przy granicy z Rosją jest wyjątkowa ze względu na swój obszar, gdyż sięga znacznie dalej niż 30 czy 50 km od granicy. 3 Granica polsko - ukraińska Na granicy polsko - ukraińskiej w ramach MRG w I I I kwartale 2013 r. odnotowano 2,0 mln odpraw, 4 co stanowiło 49, 0 proc. przekroczeń tego odcinka granicy przez cudzoziemców. W porównaniu z kwartałem poprzednim liczba przekroczeń granicy w ramach MRG była o 13, 8 proc. większa, a w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. - o 32,5 proc. większa.

Najwięcej przekroczeń granicy przez cudzoziemców w ramach MRG w I I I kwartale 2013 r. odnotowano na przejściu drogowym w Medyce ( 29,1 proc. ogółu odpraw w ramach MRG na granicy polsko - ukraińskiej), gdzie obok ruchu zmotoryzowanych ma miejsce ruch pieszy . Jak wskazują wyniki badania, w ramach MRG większość cudzoziemców przekraczała granicę polsko - ukraińską kilka razy w tygodniu ( 67,1 proc.), przekraczający granicę kilka razy w miesiącu stanowili 24,6 proc., zaś codziennie - 5,4 proc..

Ukraina

Szacunkowa wartość wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających granicę polsko - ukraińską w ramach małego ruchu granicznego w I I I kwartale 2013 r. wyniosła 648,7 mln zł, co stanowiło 50,6 proc. wydatków cudzoziemców przekraczających granicę polsko - ukraińską. Wydatki te były wyższe w porównaniu z kwartałem poprzednim ( o 19,5 proc. ) , jak i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ( o 68,5 proc. )

Rosja

Szacunkowa wartość wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających granicę polsko - rosyjską w ramach MRG w I I I kwartale 201 3 r. ukształtowała się na poziomie 65,8 mln zł, co stanowiło 4 1,9 proc. wydatków cudzoziemców przekraczających ten odcinek granicy . Wydatki te były wyższe w porównaniu z kwartałem poprzednim o 65,2 proc..

Wartość wydatków poniesionych za granicą przez Polaków przekraczających badaną granicę w ramach MRG wyniosła 52,2 mln zł , co stanowiło 54,4 proc. wydatków Polaków przekraczających ten odcinek granicy . Wydatki te były wyższe w porównaniu z kwartałem poprzednim o 24,0 proc.. Średnie wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemców przekraczających granicę polsko - rosyjską w ramach MRG w I I I kwartale 201 3 r. wyniosły 35 2 zł i były niższe o 0,9 proc. w porównaniu z kwartałem poprzednim . Natomiast średnie wydatki poniesione za granic ą przez Polaków przekraczających ten odcinek granicy w ramach M RG wyniosły 24 9 zł i były o 2,9 proc. wyższe w porównaniu z kwartałem poprzednim.

Podsumowanie

Wartość wydatków cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granicą jest znacząca w porównaniu z obrotami handlu zagranicznego Polski. Wydatki na zakup towarów poniesione w Polsce przez cudzoziemców, deklarujących jako kraj stałego zamieszkania Ukrainę, w I II kwartale 2013 r. wyniosły 1 ,2 mld zł, natomiast wydatki Polaków powracających z Ukrainy - 63,8 mln zł. Dane o wymianie towarowej prezentowane przez statystykę handlu zagranicznego dla Polski pokazują, że eksport towarów na Ukrainę w tym okresie wyniósł 5,0 mld zł, natomiast import z Ukrainy - jako kraju wysyłki - wyniósł 1, 7 mld zł.

Znacząca jest również wartość wydatków poniesionych przez Białorusinów w Polsce. W III kwartale 2013 r. wydatki na zakup towarów poniesione w Polsce przez cudzoziemców, deklarujących jako kraj stałego zamieszkania Białoruś, wyniosły 601,3 m l n zł, a wydatki Polaków na Białorusi - 18,8 mln zł. Z kolei eksport towarów z Polski na Białoruś wyniósł 2,1 mld zł , a import z Białorusi (jako kraju wysyłki) 676,1 mln zł.

Wydatki na zakup towarów poniesione w Polsce przez cudzoziemców deklarujących jako kraj stałego zamieszkania Rosję wyniosły 239,3 mln zł, natomiast wydatki Polaków deklarujących jako kraj pobytu Rosję - 93, 7 mln zł . Z kolei eksport towarów z Polski do Rosji wyniósł 9,2 mld zł, natomiast import z Rosji - jako kraju wysyłki - wyniósł 20,0 mld zł.

Wydatki na zakup towarów poniesione przez Rosjan w Polsce są zdecydowanie niższe w porównaniu z wydatkami poniesionymi na zakup towarów przez Ukraińców i Białorusinów w Polsce. Z kolei eksport z Polski do Rosji jest o wiele wyższy niż w przypadku Ukrainy i Białorusi. W związku z tym wydatki poniesione na zakup towarów w Polsce przez cudzoziemców deklarujących kraj stałego zamieszkania Rosję są niewielkie w porównaniu z eksportem z Polski do Rosji.

Wyniki badania obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski wskazują, że zdecydowana większość osób wyjeżdża za granicę i powraca w ciągu jednego dnia, głównie w celu dokonania zakupów. W strukturze wydatków przeważają środki przeznaczone na zakup towarów, a niewielką część stanowią wydatki na usługi. Na poszczególnych odcinkach omawianej granicy można zauważyć zróżnicowanie badanych zjawisk. Ważnym elementem ułatwiającym przekraczanie granicy jest wprowadzenie małego ruchu granicznego , co znacząco wpłynęło na ożywienie w pasie przygranicznym .

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Rosja | cudzoziemcy | Ukraina | turystyka | GUS | handel przygraniczny | Białoruś
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »