Reklama

Koniunktura w przemyśle, budownictwie i handlu

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym był w listopadzie oceniany negatywnie, na poziomie niższym niż w październiku, choć lepiej niż w analogicznym miesiącu dwóch ostatnich lat.

Reklama

Pogorszenie koniunktury było konsekwencją dużo ostrożniejszych niż miesiąc wcześniej przewidywań przedsiębiorstw na następne miesiące, jak również pogorszeniem się ocen bieżących. Przedsiębiorstwa sektora prywatnego oceniały ogólny klimat koniunktury zdecydowanie lepiej niż przedsiębiorstwa publiczne, choć w obu przypadkach były to oceny negatywne.

Reklama

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie oceniany był negatywnie, na poziomie niższym od poziomu z ubiegłego miesiąca i niższym od poziomu odnotowanego w analogicznym miesiącu w latach 1993 - 1997. Na ocenę koniunktury w budownictwie miały wpływ gorsze niż przed miesiącem oceny obecnej i przyszłej aktywności gospodarczej, które w obu przypadkach kształtowały się na poziomie ujemnym. Ogólny klimat koniunktury w sektorze publicznym był oceniany na poziomie dużo niższym niż w sektorze prywatnym.

W listopadzie ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany był negatywnie, gorzej niż w ubiegłym miesiącu. Sytuacja taka wynikała z utrzymujących się negatywnych ocen bieżącej sprzedaży, sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz mniej optymistycznych niż miesiąc wcześniej prognoz sprzedaży.

1. Przemysł

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się na poziomie niższym niż w zeszłym miesiącu i wyniósł minus 5. Wśród badanych przedsiębiorstw 17% oceniało koniunkturę pozytywnie, a 22% - negatywnie. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie. Podobnie jak miesiąc wcześniej, ogólny klimat koniunktury był oceniany znacznie lepiej w sektorze prywatnym niż publicznym.

W listopadzie producenci odczuli ograniczenie popytu, zwłaszcza krajowego. W związku z tym producenci zdecydowali się na ograniczenie bieżącej produkcji. Przewidywania dotyczące kształtowania się przyszłego popytu są negatywne, gorsze od przedstawionych w ubiegłym miesiącu. W konsekwencji, w grudniu można oczekiwać nawet nieznacznego zmniejszenia produkcji przemysłowej. W wyniku spadku zapotrzebowania na wyroby przemysłowe, w przedsiębiorstwach odnotowano nadmierny poziom zapasów. Bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw była ciągle oceniana negatywnie. Producenci mieli większe kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań finansowych, mimo iż nieco zmniejszyły się trudności przedsiębiorstw związane z terminowym ściąganiem należności od kontrahentów. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy spodziewają się niewielkiego pogorszenia swojej sytuacji finansowej. W nadchodzących trzech miesiącach należy oczekiwać dalszych zwolnień pracowników, na skalę nawet większą niż prognozowano przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą wzrosnąć w tempie zbliżonym do przewidywań sprzed miesiąca.

Na ogólny klimat koniunktury w przemyśle składa się zróżnicowana sytuacja w poszczególnych jego działach. Najlepszą dodatnią koniunkturę w listopadzie odnotowali prowadzący działalność wydawniczą i poligraficzną (wskaźnik plus 19 - spadek o 4 punkty) oraz producenci: wyrobów celulozowo-papierniczych (wskaźnik plus 11 - spadek o 4 punkty), instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych (wskaźnik plus 10 - spadek o 1 punkt), artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (wskaźnik plus 8 - wzrost o 3 punkty), maszyn i aparatury elektrycznej (wskaźnik plus 8 - spadek o 1 punkt), chemikaliów (wskaźnik plus 6 - utrzymała się wartość z poprzedniego miesiąca). Negatywne oceny formułowali producenci: pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (wskaźnik minus 29 - spadek o 27 punktów), tkanin (wskaźnik minus 22 - spadek o 7 punktów), metali (wskaźnik minus 18 - spadek o 5 punktów), maszyn i urządzeń (wskaźnik minus 17 - spadek o 4 punkty), odzieży (wskaźnik minus 16 - spadek o 4 punkty).

W kilku wybranych działach przemysłu sytuacja przedstawia się następująco.

Poprawiła się pozytywna koniunktura w przedsiębiorstwach produkujących artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe. Wraz z poprawą bieżącego zapotrzebowania na te artykuły, producenci rozszerzyli skalę produkcji. Odpowiednie prognozy są wyraźnie optymistyczne. Utrzymał się nieznacznie nadmierny poziom zapasów wyrobów gotowych. Bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw była oceniana negatywnie; zmniejszyły się wprawdzie możliwości przedsiębiorstw terminowego regulowania zobowiązań finansowych, ale zwiększyły się trudności w terminowym ściąganiu należności od kontrahentów. Przyszła sytuacja finansowa producentów może natomiast ulec poprawie. W tej grupie przedsiębiorstw skala zwolnień pracowników może utrzymać się na wysokim poziomie, zbliżonym do zeszłego miesiąca. W grudniu można oczekiwać znacznego wzrostu cen artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych.

Utrzymała się korzystna koniunktura w przedsiębiorstwach produkujących chemikalia. W wyniku wzrostu popytu, producenci zdecydowali się rozszerzyć produkcję. Przewidywania dotyczące popytu są wprawdzie optymistyczne, lecz nieco ostrożniejsze jak w zeszłym miesiącu, natomiast prognozy przyszłej produkcji są już wyraźnie pesymistyczne. Zwiększenie bieżącej produkcji wpłynęło na wzrost poziomu zapasów wyrobów gotowych do poziomu określanego jako nadmierny. Utrzymały się negatywne oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw odnośnie regulowania zobowiązań, zwiększyły się też trudności w terminowym ściąganiu należności od kontrahentów. Również prognozy przyszłej sytuacji finansowej charakteryzuje pewien pesymizm. Przewiduje się, że w grudniu wzrost cen na chemikalia może być wyższy od wzrostu prognozowanego miesiąc wcześniej. Możliwe jest też nieznaczne zmniejszenie dotychczasowej skali zwolnień pracowników.

Producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oceniali w listopadzie swoją koniunkturę negatywnie, zdecydowanie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Było to wynikiem zarówno wyraźnie negatywnych ocen bieżących, jak i istotnie pesymistycznych prognoz na najbliższe miesiące dotyczących popytu i produkcji. Na skutek znacznego pogorszenia bieżącego popytu na wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, producenci zdecydowali się na ograniczenie produkcji. W listopadzie większa grupa producentów niż w październiku określała poziom swoich zapasów wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych za niewystarczający. Sytuacja finansowa oceniana była negatywnie: mimo że zmniejszyły się zarówno trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, jak i w terminowym ściąganiu należności od kontrahentów. W formułowanych prognozach producenci nie widzą możliwości zmiany dotychczasowej sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach, oceniając ją negatywnie, podobnie jak przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw przewidują w najbliższych miesiącach utrzymanie dotychczasowej skali zwolnień pracowników. Możliwy jest też niewielki wzrost cen na wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, zbliżony do prognoz z zeszłego miesiąca.

W listopadzie producenci mebli oceniali swoją koniunkturę niekorzystnie, dużo gorzej niż w zeszłym miesiącu. Było to wynikiem zarówno niższych ocen bieżących, jak i pesymistycznych ocen prognostycznych, zwłaszcza dotyczących popytu i produkcji. Mimo nieznacznie negatywnych ocen popytu na meble, producenci nadal rozszerzali skalę bieżącej produkcji, choć w stopniu mniejszym niż w zeszłym miesiącu. Utrzymał się nadmierny już w ubiegłym miesiącu poziom zapasów wyrobów gotowych. Nie poprawiły się też ciągle pesymistyczne oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw; w zakresie zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań ich sytuacja uległa pogorszeniu, zmniejszyły się trudności w terminowym ściąganiu należności od dłużników. Prognoza sytuacji finansowej jest również niekorzystna, gorsza od przewidywań z zeszłego miesiąca. Dyrektorzy przedsiębiorstw zamierzają w grudniu przeprowadzić większą niż w zeszłym miesiącu redukcję zatrudnienia. Ceny mebli mogą wzrosnąć mniej niż przewidywano w październiku.

Oceny klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach produkujących wyroby z surowców niemetalicznych były negatywne, gorsze od ocen z zeszłego miesiąca. Wynika to z sezonowego wygaszenia koniunktury w budownictwie, będącego głównym odbiorcą tej grupy wyrobów. Na skutek gwałtownego ograniczenia popytu, producenci zdecydowali się zrezygnować ze znacznej części produkcji. Zarówno prognozy popytu, jak i produkcji wskazują na znaczne ich ograniczenie w najbliższych miesiącach. Mimo ograniczenia zgłaszanego przez rynek zapotrzebowania na wyroby z surowców niemetalicznych, zmniejszył się poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Producenci sygnalizowali natomiast poprawę bieżącej sytuacji finansowej; zmniejszyły się ich trudności w zakresie regulowania bieżących zobowiązań finansowych, nie mieli też trudności z terminowym ściąganiem należności od kontrahentów. Przewidywania przyszłej sytuacji finansowej są jednak niekorzystne i wyraźnie gorsze niż przed miesiącem. Dyrektorzy tej grupy przedsiębiorstw zamierzają w grudniu nieznacznie obniżyć ceny na swoje wyroby. Prognozowana skala zwolnień pracowników może być nieco mniejsza w porównaniu z przewidywaniami z zeszłego miesiąca.

Negatywnie oceniali w listopadzie swoją koniunkturę producenci wyrobów ze skóry. Na skutek wystąpienia znacznego ograniczenia popytu, producenci zdecydowali się istotnie zredukować część produkcji. Oceny prognostyczne dotyczące popytu i produkcji są pesymistyczne, wyraźnie gorsze niż w ubiegłym miesiącu. Utrzymał się nadmierny poziom zapasów wyrobów gotowych. Zwiększyły się trudności z terminowym regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych. Podobnie jak w zeszłym miesiącu możliwości ściągania należności od kontrahentów były oceniane pesymistycznie. Przyszła sytuacja finansowa oceniana jest niekorzystnie, gorzej niż miesiąc wcześniej. W grudniu można oczekiwać pewnego zwiększenia skali zwolnień pracowników w porównaniu z prognozami formułowanymi w październiku. Dyrektorzy zamierzają obniżyć ceny na wyroby ze skóry.

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach produkujących tkaniny oceniany był przez producentów negatywnie, znacznie gorzej niż w zeszłym miesiącu. Spowodowane to było zarówno gorszymi ocenami bieżącymi, jak i negatywnymi prognozami. W listopadzie nastąpiło znaczne pogorszenie ocen popytu, w efekcie czego producenci zdecydowali się zrezygnować z części produkcji. Odzwierciedleniem dużej ostrożności producentów przy formułowaniu prognoz na najbliższe miesiące są istotnie pesymistyczne oceny zarówno popytu jak i produkcji. Poziom zapasów tkanin u producentów był nadal nadmierny, większy niż w październiku. Utrzymały się trudności napotykane przez producentów w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, natomiast nie napotkano na trudności w ściąganiu należności od kontrahentów. Prognozy sytuacji finansowej na najbliższe miesiące są jednak niekorzystne. Producenci tkanin zamierzają w grudniu podwyższyć ceny na swe wyroby w stopniu wyższym od przewidywań sprzed miesiąca. Możliwe jest nieznaczne rozszerzenie dotychczasowej skali zwolnień pracowników.

2. Budownictwo

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie obniżył się w porównaniu z poziomem sprzed miesiąca i wyniósł w listopadzie minus 7. Ogólny klimat koniunktury w sektorze publicznym był oceniany na poziomie dużo niższym niż w sektorze prywatnym.

Oceny portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe były negatywne i gorsze od ocen formułowanych miesiąc wcześniej (przeciętny wskaźnik spadł do poziomu minus 6). W listopadzie firmy publiczne oceniały bieżący portfel zamówień na poziomie dużo niższym niż firmy prywatne. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest pesymistyczna i gorsza od prognoz sprzed miesiąca. Zdecydowanie gorzej przewidują przyszły portfel zamówień firmy publiczne.

Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej były gorsze niż w ubiegłym miesiącu i przyjęły wartość ujemną (odpowiedni wskaźnik ukształtował się na poziomie minus 9). Przedsiębiorstwa publiczne oceniały bieżącą produkcję gorzej niż firmy prywatne. W najbliższych trzech miesiącach przewidywany jest dalszy znaczny spadek produkcji budowlano-montażowej. To pogorszenie prognoz w dużo większym stopniu sygnalizują przedsiębiorstwa publiczne niż firmy prywatne.

W porównaniu z poziomem sprzed miesiąca, bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych była gorsza niż przed miesiącem i była nadal (od blisko dwóch lat) oceniana negatywnie. Przedsiębiorstwa publiczne i prywatne oceniały swoją sytuację na zbliżonym poziomie. Swoją przyszłą sytuację finansową przedsiębiorstwa prognozują dużo bardziej pesymistycznie niż w październiku.

W najbliższych trzech miesiącach ceny realizacji robót budowlano-montażowych mogą nieznacznie spaść. Przedsiębiorstwa publiczne i prywatne oczekują zbliżonego tempa spadku cen.

W konsekwencji oczekiwanego na najbliższy okres spadku portfela zamówień i produkcji, firmy budowlano-montażowe przewidują dalszy znaczący spadek zatrudnienia, zdecydowanie szybszy niż prognozowano w październiku. Spadek ten mogą odnotować jednostki obu sektorów własności.

W listopadzie około 4% przedsiębiorstw (nieznacznie mniej niż w październiku) nie zgłaszało występowania barier w działalności budowlano-montażowej. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane były z konkurencją innych firm (wymienianą przez około 74% jednostek zgłaszających bariery) oraz z niedostatecznym popytem (62%) i kosztami finansowania działalności (52%). Większość przedsiębiorstw odczuwała bariery utrudniające prowadzenie działalności na poziomie zbliżonym do ocen sprzed miesiąca. Odnotowano jedynie nieznaczny wzrost bariery związanej z warunkami atmosferycznymi.

W stosunku do oczekiwanego w najbliższym półroczu popytu około 22% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 70% jako wystarczające, a 8% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem.

3. Handel detaliczny

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym obniżył się w stosunku do ubiegłego miesiąca o 5 punktów osiągając poziom minus 10. Wśród badanych przedsiębiorstw 17% oceniało koniunkturę pozytywnie, a 27% - negatywnie. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zasadniczej zmianie. Pogorszenie się klimatu koniunktury w handlu wynikało z gorszej niż w październiku bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, w obu przypadkach ocenianej negatywnie. Utrzymały się także negatywne oceny bieżącej sprzedaży. Znaczące spowolnienie tempa wzrostu przewidywanej sprzedaży spowodowało, że przyszłe zamówienia mogą wzrosnąć w tempie znacznie wolniejszym niż oczekiwano w październiku. Nieznacznie poprawiła się bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw, chociaż ciągle oceniano ją negatywnie. Przyszłą sytuację finansową oceniano także negatywnie. W efekcie tej sytuacji może utrzymać się wysoka skala zwolnień pracowników.

W poszczególnych klasach wielkości przedsiębiorstw sytuacja była zróżnicowana. Najlepszą koniunkturę (mimo pogorszenia się ocen w stosunku do ubiegłego miesiąca) odnotowano w jednostkach największych o liczbie pracujących 250 i więcej osób. W klasie tej jako jedynej wskaźnik ogólnego klimatu ukształtował się na poziomie dodatnim, osiągając w listopadzie wartość 13 wobec 17 w październiku. W pozostałych trzech klasach przedsiębiorstw koniunkturę w dalszym ciągu oceniano negatywnie, najgorzej w jednostkach najmniejszych, do 9 pracujących, dla których wskaźnik ogólnego klimatu wyniósł minus 23 (w październiku minus 18).

Nieznaczne spowolnienie wzrostu koniunktury w jednostkach o liczbie pracujących 250 i więcej osób było spowodowane w głównej mierze mniej optymistycznymi niż w październiku ocenami przyszłej sprzedaży oraz sytuacji finansowej w tych przedsiębiorstwach. Oceny bieżącej sprzedaży były nadal pozytywne (choć także gorsze niż przed miesiącem), bieżąca sytuacja finansowa poprawiła się wprawdzie, ale nadal oceniano ją negatywnie. Zwiększył się odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały wystarczający poziom stanu zapasów. Mniejszy nieco optymizm dotyczący przyszłej sprzedaży nie wpłynął znacząco na prognozy w zakresie zamówień towarów u dostawców: mogą one wzrosnąć w tempie nieco tylko wolniejszym w stosunku do oczekiwań z października. Według formułowanych w listopadzie prognoz, w najbliższym miesiącu zatrudnienie w handlu detalicznym w tej grupie przedsiębiorstw może ulec redukcji na poziomie zbliżonym do wskazań z ubiegłego miesiąca. Wzrost cen towarów oferowanych przez tę grupę jednostek może być także zbliżony do przewidywań z ubiegłego miesiąca.

Na spadek ujemnego już przed miesiącem poziomu ogólnego klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach najmniejszych o liczbie pracujących do 9 osób wpłynęły bardziej pesymistyczne niż w październiku oceny bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomicznej. Bieżąca sprzedaż nadal była oceniana negatywnie, na poziomie znacząco niższym niż w październiku. Pogorszyła się także sytuacja finansowa tej grupy jednostek. Nie zmienił się natomiast odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały wystarczający poziom stanu zapasów. Większy pesymizm w przewidywaniach na najbliższe miesiące jest konsekwencją pogorszenia się negatywnych prognoz sprzedaży oraz zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych. Zaistniała sytuacja będzie miała wpływ na większe ograniczenia zamówień towarów u dostawców. Wzrost cen na produkty oferowane przez tę grupę przedsiębiorstw może się utrzymać na poziomie prognozowanym w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy tej grupy jednostek przewidują, że w grudniu można oczekiwać nieco większej redukcji zatrudnienia.

W poszczególnych branżach handlu detalicznego sytuacja była także zróżnicowana. Najlepszą koniunkturę odnotowano w listopadzie w jednostkach branży żywnościowej, w której wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury był zbliżony do zera, wobec plus 3 w ubiegłym miesiącu. W branżach: meble, rtv, agd - wskaźnik koniunktury spadł także do poziomu zbliżonego do zera, wobec plus 27 w ubiegłym miesiącu. W pozostałych branżach ogólny klimat koniunktury oceniano negatywnie. W branżach: włókno, odzież, obuwie wskaźnik spadł z poziomu zerowego w październiku do minus 12 w listopadzie, natomiast w branży: pojazdy mechaniczne, obniżył się z minus 21 w październiku, do minus 26 w listopadzie.

Niewielkie pogorszenie się koniunktury w przedsiębiorstwach sprzedających żywność było spowodowane gorszymi - negatywnymi - ocenami ich bieżącej sytuacji ekonomicznej, w tym sprzedaży. Nastąpiła natomiast niewielka poprawa bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw tej branży, chociaż nadal była ona niezadowalająca. Utrzymał się odsetek przedsiębiorstw deklarujących wystarczający poziom zapasów towarów. Prognozy dotyczące przyszłej sprzedaży przewidują nieco wolniejszy jej wzrost, niż oczekiwano w październiku. W ślad za tym może nastąpić wolniejszy wzrost zamówień składanych na artykuły żywnościowe u dostawców. Przedsiębiorcy handlowi nie przewidują poprawy przyszłej sytuacji finansowej w zakresie zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań. Tempo wzrostu cen na żywność utrzyma się na poziomie przewidywań z ubiegłego miesiąca. Kierujący przedsiębiorstwami zamierzają w grudniu przeprowadzić duże redukcje zatrudnienia, na skalę nawet większą niż przewidywała to prognoza z ubiegłego miesiąca.

Znaczące pogorszenie koniunktury w jednostkach branż: meble, rtv, agd było spowodowane zarówno gorszymi ocenami bieżącej jak i przyszłej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Pogorszyły się negatywne już w ubiegłym miesiącu oceny bieżącej sprzedaży. Mimo nieznacznej poprawy, sytuacja finansowa przedsiębiorstw była nadal niezadowalająca. Zwiększył się znacznie odsetek przedsiębiorstw informujących o niekorzystnym dla przedsiębiorstwa poziomie zapasów towarów. Przewidywania dotyczące przyszłej sprzedaży w tych branżach są wprawdzie nadal optymistyczne, ale oceniane na poziomie znacznie niższym niż przed miesiącem. Przyszła sytuacja finansowa jednostek tych branż oceniana jest także znacznie gorzej niż przewidywano w październiku. W konsekwencji, może nastąpić znaczne ograniczenie zamówień na towary u dostawców. W najbliższych miesiącach można oczekiwać redukcji zatrudnionych, chociaż na mniejszą skalę niż przewidywano przed miesiącem. Ceny na towary tych branż będą rosły w tempie wolniejszym od przewidywań z ubiegłego miesiąca.

Negatywne oceny koniunktury w jednostkach branż: włókno, odzież, obuwie były spowodowane gorszymi ocenami bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomicznej tych przedsiębiorstw. Nastąpił znaczny spadek bieżącej sprzedaży, a także dalsze pogorszenie niezadowalającej już w październiku bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. W ocenie handlowców zwiększył się, stosunkowo niski w październiku, odsetek jednostek deklarujących korzystny dla przedsiębiorstwa poziom zapasów towarów. Możliwość poprawy sprzedaży towarów tych branż w najbliższych miesiącach jest prognozowana bardziej ostrożnie, na poziomie znacznie niższym od przewidywań z ubiegłego miesiąca. Sytuacja taka nie wpłynie jednak na zamówienia składane u dostawców: mogą się one znacząco zwiększyć. Redukcja zatrudnienia w grudniu będzie przeprowadzona na skalę nieco większą niż przewidywała to prognoza z ubiegłego miesiąca. W najbliższych miesiącach przewiduje się znaczący spadek cen na włókno, odzież, obuwie.

Pogorszenie wyraźnie niezadowalającej już w październiku koniunktury w branży: pojazdy mechaniczne było spowodowane gorszymi - negatywnymi - ocenami bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomicznej tych przedsiębiorstw. Nadal ograniczone były możliwości bieżącej sprzedaży, choć w mniejszym stopniu niż w październiku. Wpłynęło to na mniej pesymistyczne oceny bieżącej sytuacji finansowej jednostek. Zwiększył się znacznie odsetek jednostek informujących o korzystnym dla przedsiębiorstwa poziomie zapasów. W najbliższych miesiącach należy oczekiwać spadku sprzedaży samochodów, większego nawet niż prognozowano w ubiegłym miesiącu. W efekcie, ograniczone będą zamówienia na towary składane u dostawców. Przyszła sytuacja finansowa jest oceniana negatywnie, gorzej niż w październiku. Przewidywane są nadal duże zwolnienia pracowników. W konsekwencji, przewiduje się obniżenie cen na samochody na skalę zbliżoną do przewidywań z ubiegłego miesiąca.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »