Koniunktura w przemyśle, budownictwie i handlu

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym był w sierpniu oceniany na poziomie nieco niższym niż w lipcu; wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie oceniany był pozytywnie, na poziomie nieco niższym od poziomu z ubiegłego miesiąca; wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym nie uległ zmianie.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym był w sierpniu oceniany na poziomie nieco niższym niż w lipcu; wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie oceniany był pozytywnie, na poziomie nieco niższym od poziomu z ubiegłego miesiąca; wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym nie uległ zmianie.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym był w sierpniu oceniany na poziomie nieco niższym niż w lipcu, ale nadal pozytywnie i lepiej niż w analogicznym miesiącu zeszłego roku. Pogorszenie koniunktury było konsekwencją ostrożniejszych niż miesiąc wcześniej przewidywań przedsiębiorstw na następne miesiące. Przedsiębiorstwa sektora prywatnego oceniały ogólny klimat koniunktury zdecydowanie lepiej niż przedsiębiorstwa publiczne.

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie oceniany był pozytywnie, na poziomie nieco niższym od poziomu z ubiegłego miesiąca i zbliżonym do poziomu z lipca poprzedniego roku, choć niższym od poziomu odnotowanego w analogicznym miesiącu w latach 1994 - 1998. Na ocenę koniunktury w budownictwie miały wpływ charakterystyczne dla tego okresu roku nieco gorsze niż w ubiegłym miesiącu (choć nadal pozytywne) oceny obecnej i przyszłej aktywności gospodarczej oraz prognozowanej sytuacji finansowej. Ogólny klimat koniunktury w sektorze prywatnym był oceniany nieco lepiej niż w sektorze publicznym.

Reklama

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym nie uległ zmianie w stosunku do ubiegłego miesiąca kształtując się na poziomie zbliżonym do zera. Sytuacja taka wynikała z nieco lepszych niż w lipcu ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej przy nadal negatywnych ocenach sytuacji bieżącej.

1. Przemysł

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się na poziomie niższym niż w zeszłym miesiącu i wyniósł plus 7. Wśród badanych przedsiębiorstw 25% oceniało koniunkturę pozytywnie, a 18% - negatywnie. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie. Podobnie jak miesiąc wcześniej, ogólny klimat koniunktury był oceniany lepiej w sektorze prywatnym niż publicznym.

W sierpniu producenci odczuli znaczną poprawę popytu, zwłaszcza krajowego. Spowodowało to, że rozszerzyli bieżącą produkcję. Przewidywania dotyczące kształtowania się przyszłego popytu, choć ostrożniejsze od przedstawionych w ubiegłym miesiącu, to są nadal optymistyczne. W konsekwencji, we wrześniu należy oczekiwać dalszego wzrostu produkcji przemysłowej. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na wyroby przemysłowe obniżył się nieco poziom nadmiernych (już w ubiegłym miesiącu) zapasów wyrobów gotowych w przedsiębiorstwach. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw, była ciągle oceniana negatywnie: nieco zmniejszyły się wprawdzie trudności przedsiębiorstw związane z terminowym regulowaniem zobowiązań finansowych, ale producenci mieli znacznie większe kłopoty ze ściąganiem należności od kontrahentów. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy spodziewają się poprawy sytuacji finansowej. W nadchodzącym kwartale należy oczekiwać dalszych zwolnień pracowników na skalę nieznacznie tylko większą niż prognozowano przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą wzrosnąć w tempie nieco szybszym od przewidywań sprzed miesiąca.

Na ogólny klimat koniunktury w przemyśle składa się zróżnicowana sytuacja w poszczególnych jego działach. Najlepszą dodatnią koniunkturę w sierpniu odnotowali prowadzący działalność wydawniczą i poligraficzną (wskaźnik plus 30 - wzrost o 13 punktów) oraz producenci: mebli (wskaźnik plus 22 - wzrost o 9 punktów), chemikaliów (wskaźnik plus 21 - wzrost o 9 punktów), wyrobów z drewna (wskaźnik plus 19 - utrzymała się wartość z poprzedniego miesiąca), wyrobów celulozowo-papierniczych (wskaźnik plus 17 - wzrost o 3 punkty), instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych (wskaźnik plus 13 - wzrost o 7 punktów), maszyn i aparatury elektrycznej (wskaźnik plus 11 - wzrost o 4 punkty). Najgorsze negatywne oceny formułowali producenci: pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (wskaźnik minus 20 - spadek o 23 punkty), metali (wskaźnik minus 17 - spadek o 11 punktów), odzieży (wskaźnik minus 7 - spadek o 2 punkty), sprzętu i aparatury radiowo-telewizyjnej (wskaźnik minus 6 - spadek o 5 punktów).

W kilku wybranych działach przemysłu sytuacja przedstawia się następująco.

W sierpniu producenci mebli oceniali swoją koniunkturę bardzo korzystnie, lepiej niż w zeszłym miesiącu. Było to wynikiem głównie znacznej poprawy ocen dotyczących popytu i produkcji, zarówno bieżących jak i prognostycznych. Na skutek zwiększonego popytu producenci rozszerzyli skalę bieżącej produkcji. Wraz z większym zapotrzebowaniem na meble zmniejszył się dotychczasowy nadmierny poziom ich zapasów. Oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw okazały się nadal pesymistyczne; w zakresie zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań producenci odczuwali wprawdzie tylko niewielkie trudności, ale pogorszyły się możliwości terminowego ściągania należności od dłużników. Prognoza sytuacji finansowej jest korzystna, choć nieco ostrożniejsza od przewidywań z zeszłego miesiąca. Dyrektorzy przedsiębiorstw zamierzają we wrześniu przeprowadzić niewielką korektę dotychczasowej skali zatrudnienia. Ceny mebli mogą wzrosnąć szybciej niż przewidywano w lipcu.

Znacznie poprawiła się pozytywna koniunktura w przedsiębiorstwach produkujących chemikalia. Producenci odczuli istotną poprawę bieżącego popytu i w związku z tym rozszerzyli skalę bieżącej produkcji. W sierpniu, w wyniku wzrostu popytu na chemikalia, zanotowano niewielki spadek ich nadmiernych zapasów. Poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw odnośnie bieżącego regulowania zobowiązań, natomiast pogłębiły się trudności w zakresie możliwości ściągania należności od kontrahentów. Podobnie jak miesiąc wcześniej, oceny przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw charakteryzuje niewielki optymizm. Przewiduje się, że we wrześniu wzrost cen na chemikalia może być zbliżony do prognozowanego miesiąc wcześniej. Możliwe jest nieznaczne rozszerzenie dotychczasowej skali zwolnień pracowników.

Oceny klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach produkujących wyroby z surowców niemetalicznych były optymistyczne, choć gorsze niż w zeszłym miesiącu. Wpłynęły na to znacznie ostrożniejsze oceny dotyczące przyszłej sytuacji przedsiębiorstw. Na skutek pozytywnych ocen bieżącego popytu producenci rozszerzyli bieżącą produkcję. Odpowiednie prognozy są jeszcze korzystne, choć ostrożniejsze niż przed miesiącem, zwłaszcza dotyczące przyszłego popytu. Zgłaszane przez rynek zapotrzebowanie na wyroby z surowców niemetalicznych przyczyniło się do znacznego zmniejszenia poziomu nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Poprawa sytuacji w zakresie popytu i produkcji spowodowała, że producenci nie sygnalizowali trudności w zakresie regulowania bieżących zobowiązań finansowych. Zwiększyły się natomiast znacznie trudności w terminowym ściąganiu należności od kontrahentów. Przewidywania przyszłej sytuacji finansowej są jeszcze korzystne, choć nieco ostrożniejsze od prognozy sprzed miesiąca. Dyrektorzy tej grupy przedsiębiorstw zamierzają we wrześniu nieznacznie zmniejszyć ceny na swoje wyroby w stosunku do prognoz z zeszłego miesiąca. Prognozowana skala zwolnień pracowników może być nieco większa w porównaniu z przewidywaniami z zeszłego miesiąca.

Utrzymała się pozytywna koniunktura w przedsiębiorstwach produkujących artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe. Mimo niewielkiego zmniejszenia się bieżącego zapotrzebowania na te artykuły, producenci nie zmienili skali produkcji. Odpowiednie prognozy są nadal bardzo optymistyczne i zbliżone do przedstawionych miesiąc wcześniej. Niedobory zapasów były odczuwane przez producentów tej grupy przedsiębiorstw w stopniu mniejszym niż miesiąc wcześniej. Poprawiła się nieco (choć nadal oceniana negatywnie) bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw, zarówno w zakresie zdolności do regulowania zobowiązań finansowych, jak i w ściąganiu należności od kontrahentów. W ocenie producentów przyszła sytuacja finansowa może ulec poprawie, w stopniu zbliżonym do przewidywań z zeszłego miesiąca. W tej grupie przedsiębiorstw możliwe jest zmniejszenie dotychczasowej skali zwolnień pracowników. We wrześniu może wystąpić wolniejszy wzrost cen artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych niż przewidywały prognozy z zeszłego miesiąca.

Nieco pogorszyły się korzystne oceny klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach produkujących wyroby ze skóry. Spowodowane to było ostrożniejszymi przewidywaniami na najbliższe miesiące oraz utrzymaniem się negatywnych ocen bieżących, mimo ich znacznej poprawy. W wyniku ograniczenia popytu producenci zrezygnowali z części produkcji. Oceny prognostyczne dotyczące popytu i produkcji są wyraźnie optymistyczne, choć ostrożniejsze niż w zeszłym miesiącu. Mimo ograniczenia popytu obniżył się nieco poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Zmniejszyły się trudności z terminowym regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych. Jedynie możliwości ściągania należności oceniano pozytywnie i znacznie lepiej niż w zeszłym miesiącu. Przyszła sytuacja finansowa oceniana jest optymistycznie, choć gorzej niż miesiąc wcześniej i wskazuje na możliwość poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw. We wrześniu można oczekiwać zwiększenia skali zwolnień pracowników w porównaniu z prognozami formułowanymi przed miesiącem. Dyrektorzy zamierzają we wrześniu podnieść ceny na wyroby ze skóry w stopniu nieco mniejszym niż przewidywano w sierpniu.

Producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oceniali w sierpniu swoją koniunkturę optymistycznie, chociaż nieco gorzej niż w poprzednim miesiącu. Było to wynikiem utrzymania się większości ocen bieżących na poziomie ujemnym. Na skutek ograniczonego zapotrzebowania na wyroby z gumy i tworzyw sztucznych producenci zmniejszyli produkcję w stopniu większym nawet niż w sierpniu. Odpowiednie prognozy są optymistyczne i lepsze od prezentowanych w poprzednim miesiącu. Zapasy wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych wzrosły do poziomu określanego za nadmierny. Sytuacja finansowa oceniana była negatywnie: utrzymały się trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, przy jednoczesnym pogorszeniu możliwości terminowego ściągania należności od kontrahentów. W formułowanych prognozach producenci nie widzą możliwości zmiany dotychczasowej sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach, oceniając ją gorzej niż w przewidywaniach sprzed miesiąca. Dyrektorzy przedsiębiorstw przewidują w najbliższych miesiącach niewielkie zwiększenie skali zwolnień pracowników. Możliwy jest też nieznaczny wzrost cen na wyroby z gumy i tworzyw sztucznych.

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach produkujących tkaniny oceniany był przez producentów pozytywnie, na poziomie zbliżonym do zeszłego miesiąca. Nastąpiła znaczna poprawa ocen popytu, chociaż był on oceniany negatywnie. Spowodowało to, że producenci zdecydowali się nawet na nieznaczne rozszerzenie produkcji. Producenci wykazują natomiast duży optymizm związany z przyszłym popytem, co znajduje odzwierciedlenie w planowanym znacznym rozszerzeniu przyszłej produkcji. Chociaż poziom zapasów tkanin u producentów był nadal nadmierny, to nie aż tak duży jak w sierpniu. Znacznie zmniejszyły się trudności napotykane w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych. Pojawiły się natomiast niewielkie wprawdzie trudności związane ze ściąganiem należności od kontrahentów. Prognozy sytuacji finansowej są bardzo korzystne i dużo lepsze niż w zeszłym miesiącu. Producenci tkanin zamierzają we wrześniu podwyższyć ceny na swe wyroby w stopniu mniejszym od przewidywań sprzed miesiąca. Możliwe jest utrzymanie dotychczasowej skali zwolnień pracowników.

2. Budownictwo

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie nieco obniżył się w porównaniu z poziomem sprzed miesiąca i wyniósł w sierpniu plus 25. Ogólny klimat koniunktury w sektorze prywatnym był oceniany nieco lepiej niż w sektorze publicznym.

Oceny portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe były nadal pozytywne, choć nieco gorsze od ocen formułowanych miesiąc wcześniej (przeciętny wskaźnik spadł do poziomu plus 21). W sierpniu firmy prywatne oceniały bieżący portfel zamówień nieco lepiej niż firmy publiczne. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest nadal pozytywna, choć mniej optymistyczna od prognoz sprzed miesiąca zwłaszcza dla firm publicznych.

Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej były optymistyczne (odpowiedni wskaźnik ukształtował się na poziomie plus 14) i nieco lepsze niż w ubiegłym miesiącu. Były one lepsze dla przedsiębiorstw prywatnych niż dla firm publicznych, które odnotowały spadek wskaźnika w porównaniu z poziomem sprzed miesiąca. W najbliższych trzech miesiącach przewidywany jest dalszy wzrost produkcji budowlano-montażowej, choć prognozy te nie są aż tak optymistyczne, jak przed miesiącem. Ten spadek optymizmu odnotowały zwłaszcza firmy publiczne.

W porównaniu z poziomem sprzed miesiąca, bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych utrzymała się na poziomie zbliżonym do poziomu sprzed miesiąca i była nadal (od dwudziestu jeden miesięcy) oceniana negatywnie. W porównaniu z poziomem sprzed miesiąca, mniej pesymistyczne oceny zgłaszały firmy publiczne, podczas gdy w jednostkach sektora prywatnego sytuację finansową oceniano w sierpniu na poziomie zbliżonym do ocen z lipca. Swoją przyszłą sytuację finansową przedsiębiorstwa prognozują nieco mniej optymistycznie niż w lipcu.

W najbliższych trzech miesiącach ceny realizacji robót budowlano-montażowych mogą rosnąć w tempie zbliżonym do przewidywań z ubiegłego miesiąca. Przedsiębiorstwa prywatne oczekują nieco wolniejszego tempa wzrostu cen niż firmy publiczne.

W konsekwencji oczekiwanego na najbliższy okres zahamowania wzrostu portfela zamówień i produkcji, firmy budowlano-montażowe przewidują dalszy spadek zatrudnienia, szybszy niż prognozowano w lipcu. Spadek ten mogą odnotować zarówno jednostki publiczne jak i prywatne.

W sierpniu około 5% przedsiębiorstw (więcej niż w lipcu) nie zgłaszało występowania barier w działalności budowlano-montażowej. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane były z konkurencją innych firm (wymienianą przez około 75% jednostek zgłaszających bariery) oraz z niedostatecznym popytem (61%). W porównaniu z ubiegłym miesiącem większość przedsiębiorstw oceniało bariery na poziomie zbliżonym do ocen sprzed miesiąca.

W stosunku do oczekiwanego w najbliższym półroczu popytu około 18% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 73% jako wystarczające, a 9% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem.

3. Handel detaliczny

Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się na poziomie zbliżonym do zera. Wśród badanych przedsiębiorstw, podobny odsetek (20%) oceniało koniunkturę pozytywnie i negatywnie. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie. Ustabilizowanie się klimatu koniunktury w handlu wynikało z nieco lepszych niż w lipcu ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, przy nadal negatywnych ocenach sytuacji bieżącej. Bieżąca sprzedaż i sytuacja finansowa przedsiębiorstw były wprawdzie oceniane nadal negatywnie, ale nieco mniej pesymistyczne niż miesiąc wcześniej. Przyszła sytuacja finansowa przedsiębiorstw może się nieznacznie poprawić mimo braku oczekiwań wzrostu tempa sprzedaży. Konsekwencją takich prognoz sprzedaży będzie utrzymanie się tempa wzrostu zamówień towarów na poziomie przewidywań z ubiegłego miesiąca. Nie ulegnie także zmniejszeniu skala zwolnień pracowników.

W poszczególnych klasach wielkości przedsiębiorstw sytuacja była zróżnicowana. Najlepszą koniunkturę oraz znaczący wzrost ocen w stosunku do ubiegłego miesiąca odnotowano w jednostkach największych o liczbie pracujących 250 i więcej osób. W klasie tej jako jedynej wskaźnik ogólnego klimatu ukształtował się na poziomie dodatnim, osiągając w sierpniu wartość 16 wobec 8 w lipcu. W pozostałych trzech klasach przedsiębiorstw koniunkturę nadal oceniano negatywnie, najgorzej w jednostkach najmniejszych, do 9 pracujących (wskaźnik ogólnego klimatu wyniósł podobnie jak przed miesiącem - minus 12). W jednostkach klasy od 10 do 49 pracujących wskaźnik ten ukształtował się na zbliżonym poziomie minus 11 (w lipcu minus 6), w jednostkach klasy 50 do 249 pracujących na poziomie minus 5 (w lipcu minus 3).

W jednostkach o liczbie pracujących 250 i więcej osób wzrost koniunktury był spowodowany lepszymi niż w lipcu, pozytywnymi ocenami bieżącej sprzedaży oraz bardziej optymistycznymi niż przed miesiącem prognozami sprzedaży i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Oceny zapasów posiadanych towarów nie uległy widocznej zmianie w stosunku do ubiegłego miesiąca. Wysoce optymistyczne już w ubiegłym miesiącu oceny przyszłych zamówień towarów u dostawców uległy dalszej poprawie. Mimo tych pozytywnych oczekiwań, w najbliższym miesiącu zatrudnienie w handlu detalicznym w tej grupie przedsiębiorstw może ulec redukcji na poziomie znacznie wyższym od wskazań z ubiegłego miesiąca. Przewidywany wzrost cen może być wyższy od przewidywań z ubiegłego miesiąca.

Na utrzymany w sierpniu znacząco ujemny poziom ogólnego klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach najmniejszych o liczbie pracujących do 9 osób wpłynęły bardziej pesymistyczne niż w lipcu prognozy na najbliższe miesiące. Bieżąca sytuacja ekonomiczna oraz sprzedaż nadal były także oceniane negatywnie, choć nieco mniej pesymistycznie niż w lipcu. W konsekwencji trudna była nadal sytuacja finansowa tej grupy jednostek. Nieznacznie zmniejszył się w stosunku do wskazań z lipca odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały wystarczający poziom stanu zapasów. Większy pesymizm w przewidywaniach na najbliższe miesiące jest konsekwencją pogorszenia się prognoz sprzedaży, zamówień towarów u dostawców oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw. W związku z tym, w najmniejszych jednostkach handlowych można oczekiwać we wrześniu większej redukcji poziomu zatrudnienia. Wzrost cen na produkty oferowane przez tę grupę przedsiębiorstw może być wolniejszy niż prognozowano w ubiegłym miesiącu.

W poszczególnych branżach handlu detalicznego sytuacja była także zróżnicowana. Najlepszą koniunkturę odnotowano w sierpniu w jednostkach branż: meble, rtv, agd (wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł plus 26 wobec plus 30 w ubiegłym miesiącu). Ogólny klimat koniunktury oceniano pozytywnie także w jednostkach branży żywnościowej (plus 4 w sierpniu, wobec plus 2 w lipcu) oraz w branżach: włókno, odzież, obuwie (plus 2 zamiast minus 30 w lipcu). W branży: pojazdy mechaniczne ogólny wskaźnik koniunktury obniżył się z minus 8 w lipcu do minus 10 w sierpniu.

Niewielki spadek ciągle dobrej koniunktury w jednostkach branż: meble, rtv, agd był spowodowany spadkiem bieżącej sprzedaży oraz pogorszeniem obecnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Utrzymał się wysoki odsetek jednostek, które odnotowały wystarczający poziom zapasów towarów. Przewidywania dotyczące przyszłej sprzedaży i zamówień towarów u dostawców są nadal optymistyczne, oceniane na poziomie sprzed miesiąca. Przyszła sytuacja finansowa jednostek tej branży oceniana jest na poziomie zdecydowanie wyższym od przewidywań z lipca. W najbliższych miesiącach można też oczekiwać wzrostu zatrudnienia, choć zdecydowanie mniejszego niż przewidywano w lipcu oraz wolniejszego wzrostu cen na towary tych branż.

Nieznaczna poprawa koniunktury w przedsiębiorstwach sprzedających żywność była spowodowana lepszymi - pozytywnymi - ocenami ich bieżącej sprzedaży i sytuacji finansowej. Prognozy dotyczące przyszłej sprzedaży są też optymistyczne, choć gorsze niż oczekiwania z lipca. W ślad za tym mniejsze będą zamówienia składane na artykuły żywnościowe u dostawców. Oceny przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw wskazują na możliwość ograniczenia zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych przez jednostki tej grupy. Ceny na żywność mogą rosnąć w tempie szybszym niż przewidywano w ubiegłym miesiącu. Kierujący przedsiębiorstwami zamierzają we wrześniu przeprowadzić redukcję zatrudnienia na skalę zbliżoną do przewidywań z ubiegłego miesiąca.

Pozytywne oceny koniunktury w jednostkach branż: włókno, odzież, obuwie wynikały ze zdecydowanie bardziej optymistycznych prognoz na najbliższe miesiące. Bieżąca sprzedaż była oceniana nadal negatywnie, chociaż mniej pesymistycznie niż w lipcu. Nadal niezadowalająca była sytuacja finansowa przedsiębiorstw tych branż - jej oceny były gorsze niż miesiąc wcześniej. Obniżył się, niski już w lipcu odsetek przedsiębiorstw deklarujących wystarczający poziom zapasów towarów. W najbliższych miesiącach powinna nastąpić znaczna poprawa możliwości sprzedaży towarów tych branż, w efekcie czego mogą zdecydowanie zwiększyć się zamówienia składane u dostawców oraz sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Mimo to skala zwolnień pracowników we wrześniu może się utrzymać na poziomie niewiele niższym do przewidywań z lipca. Ceny na włókno, odzież, obuwie mogą znacznie wzrosnąć.

Pogorszenie niezadowalającej już w lipcu koniunktury w branży: pojazdy mechaniczne było spowodowane gorszymi - negatywnymi - ocenami bieżącej sytuacji przedsiębiorstw. W istotnym stopniu ograniczone były możliwości sprzedaży. W konsekwencji utrzymała się niezadowalająca sytuacja finansowa jednostek. Zwiększył się odsetek przedsiębiorstw informujących o wystarczającym poziomie zapasów. W najbliższych miesiącach oczekiwane jest zwiększenie sprzedaży towarów, chociaż nie przyczyni się to do zwiększenia zamówień u dostawców. Przyszła sytuacja finansowa jest oceniana nieco bardziej optymistycznie niż w lipcu. Skala zwolnień pracowników może ukształtować się na poziomie niższym od przewidywań z ubiegłego miesiąca.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »