Koniunktura w przemyśle, budownictwie i handlu

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle ukształtował się na poziomie niższym niż w maju i wyniósł plus 5 - poinformował w piątek GUS.

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu
koniunktury w przemyśle ukształtował się na poziomie niższym niż w
maju i wyniósł plus 5 - poinformował w piątek GUS.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym był w czerwcu oceniany na poziomie niższym niż w maju, choć nadal pozytywnie i lepiej niż w analogicznym miesiącu dwóch ostatnich lat.

Obniżenie koniunktury było konsekwencją gorszych niż w maju ocen bieżącej sytuacji przedsiębiorstw oraz ostrożniejszych, choć nadal optymistycznych, przewidywań na następne miesiące. Przedsiębiorstwa sektora prywatnego oceniały ogólny klimat koniunktury lepiej niż przedsiębiorstwa publiczne.

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie oceniany był pozytywnie, choć nieco gorzej niż w ubiegłym miesiącu i na poziomie niższym od poziomu odnotowanego w analogicznym miesiącu poprzednich pięciu lat. Na ocenę koniunktury w budownictwie miały wpływ charakterystyczne dla tego okresu roku pozytywne (choć nieco gorsze niż w ubiegłym miesiącu) oceny obecnej i przyszłej aktywności gospodarczej, portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Ogólny klimat koniunktury w sektorze prywatnym był oceniany nieco lepiej niż w sektorze publicznym.

Reklama

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się na poziomie niewiele niższym niż w ubiegłym miesiącu, po raz pierwszy od stycznia na poziomie ujemnym. Sytuacja ta wynika z gorszych niż w maju ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej zarówno w odniesieniu do sprzedaży jak i sytuacji finansowej przedsiębiorstw, przy utrzymujących się negatywnych ocenach sytuacji bieżącej.

1. Przemysł

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się na poziomie niższym niż w zeszłym miesiącu i wyniósł plus 5. Wśród badanych przedsiębiorstw 23% oceniało koniunkturę pozytywnie, a 18% - negatywnie. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie. Ogólny klimat koniunktury był oceniany lepiej w sektorze prywatnym niż publicznym, chociaż różnica ta w stosunku do ubiegłego miesiąca uległa wyraźnemu zmniejszeniu.

W czerwcu nastąpiło znaczne pogorszenie ocen popytu krajowego, przy nieznacznym polepszeniu się popytu zagranicznego. Spowodowało to, że producenci zdecydowali się jedynie na niewielkie rozszerzenie bieżącej produkcji. Przewidywania dotyczące kształtowania się przyszłego popytu są nadal optymistyczne, choć nieco ostrożniejsze od przedstawionych w ubiegłym miesiącu. W konsekwencji w lipcu należy oczekiwać wzrostu produkcji przemysłowej, choć w tempie wolniejszym niż przewidywano przed miesiącem. Wraz z ograniczeniem zapotrzebowania na wyroby przemysłowe wzrósł poziom nadmiernych (już w ubiegłym miesiącu) zapasów w przedsiębiorstwach. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw, mimo pewnej poprawy, była ciągle oceniana negatywnie: nieco zmniejszyły się trudności przedsiębiorstw związane z terminowym regulowaniem zobowiązań finansowych, producenci mieli również mniejsze kłopoty ze ściąganiem należności od kontrahentów. W najbliższych miesiącach należy oczekiwać dalszej powolnej poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy oczekiwać dalszych zwolnień pracowników na skalę nieznacznie tylko mniejszą niż prognozowano przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą wzrosnąć w tempie zbliżonym do przewidywań sprzed miesiąca.

Na ogólny klimat koniunktury w przemyśle składa się zróżnicowana sytuacja w poszczególnych jego działach. Najlepszą dodatnią koniunkturę w czerwcu odnotowano w przedsiębiorstwach prowadzących działalność wydawniczą i poligraficzną (wskaźnik plus 25 - spadek o 9 punktów) oraz u producentów: wyrobów z drewna (wskaźnik plus 20 - wzrost o 11 punktów), wyrobów z surowców niemetalicznych (wskaźnik plus 18 - spadek o 9 punktów), pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (wskaźnik plus 13 - spadek o 15 punktów), pozostałego sprzętu transportowego (wskaźnik plus 11 - wzrost o 3 punkty), wyrobów celulozowo-papierniczych (wskaźnik plus 14 - spadek o 9 punktów), wyrobów z metali (wskaźnik plus 9 - wzrost o 11 punktów). Najgorsze negatywne oceny formułowali producenci: tkanin (wskaźnik minus 23 - utrzymała się wartość z zeszłego miesiąca), sprzętu i aparatury radiowo-telewizyjnej (wskaźnik minus 18 - spadek o 17 punktów), maszyn i urządzeń (wskaźnik minus 12 - spadek o 6 punktów), wyrobów ze skóry (wskaźnik minus 11 - wzrost o 6 punktów), metali (wskaźnik minus 8 - spadek o 3 punkty).

W kilku wybranych działach przemysłu sytuacja przedstawia się następująco:

Oceny klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach produkujących wyroby z surowców niemetalicznych były optymistyczne, choć dużo gorsze niż w zeszłym miesiącu. Wpłynęły na to znacznie ostrożniejsze oceny dotyczące zarówno bieżącej jak i przyszłej sytuacji przedsiębiorstw. Na skutek znacznego obniżenia ocen bieżącego popytu również oceny bieżącej produkcji były znacznie niższe niż w zeszłym miesiącu. Odpowiednie prognozy są jeszcze bardzo korzystne, choć dużo ostrożniejsze niż przed miesiącem. Mimo wolniej rosnącego popytu na wyroby z surowców niemetalicznych obniżył się poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Pozytywne oceny popytu i produkcji nie wpłynęły na poprawę sytuacji finansowej producentów: napotkali oni nadal na trudności zarówno w zakresie regulowania zobowiązań finansowych (większe niż w zeszłym miesiącu), jak i możliwości ściągania należności od kontrahentów (mniejsze niż w zeszłym miesiącu). Przewidywania przyszłej sytuacji finansowej są jeszcze korzystne, choć istotnie gorsze od prognozy sprzed miesiąca. Dyrektorzy tej grupy przedsiębiorstw zamierzają w lipcu utrzymać ceny na swoje wyroby na poziomie zbliżonym do prognozy z zeszłego miesiąca. Prognozowana skala zwolnień pracowników może być nieco większa w porównaniu z przewidywaniami z zeszłego miesiąca.

Producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w czerwcu oceniali swoją koniunkturę optymistycznie, choć znacznie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Było to wynikiem obniżenia się ocen prognostycznych w stosunku do poprzedniego miesiąca. Mimo wzrostu bieżących zapotrzebowań na wyroby z gumy i tworzyw sztucznych w stosunku do zeszłego miesiąca, producenci nieznacznie tylko rozszerzyli produkcję. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, choć ostrożniejsze od prezentowanych w poprzednim miesiącu. Poziom zapasów wyrobów gotowych kształtował się na poziomie nieznacznie tylko przewyższającym poziom określany za nadmierny. Sytuacja finansowa oceniana była negatywnie; chociaż trudności zarówno w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, jak i w możliwościach terminowego ściągania należności od kontrahentów zmniejszyły się w porównaniu z majem. Formułowane przez przedsiębiorstwa prognozy wskazują na możliwość nieznacznej poprawy sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach i są dużo gorsze od poprzednich sprzed miesiąca. Dyrektorzy przedsiębiorstw przewidują w najbliższych miesiącach rozszerzenie dotychczasowej skali zwolnień pracowników. Możliwy jest też niewielki wzrost cen na wyroby z gumy i tworzyw sztucznych.

W czerwcu producenci mebli nadal oceniali swoją koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w zeszłym miesiącu. Było to wynikiem optymistycznych prognoz w zakresie popytu i produkcji, bowiem bieżące zapotrzebowanie (a w konsekwencji i produkcja) na meble było nadal oceniane negatywnie. Mimo ciągłego ograniczania popytu na meble zmniejszył się dotychczasowy nadmierny poziom ich zapasów. Oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w zakresie zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań okazały się mniej pesymistyczne. Pogorszyły się natomiast możliwości terminowego ściągania należności od dłużników. W efekcie prognoza sytuacji finansowej jest korzystna i lepsza od przewidywań z zeszłego miesiąca. Dyrektorzy przedsiębiorstw zamierzają w lipcu przeprowadzić zwolnienia pracowników na skalę znacznie mniejszą niż przewidywała to prognoza z poprzedniego miesiąca. Ceny mebli mogą natomiast wzrosnąć szybciej niż przewidywała prognoza z maja.

Pogorszyła się koniunktura wśród producentów chemikaliów, choć nadal jej oceny były pozytywne. Spowodowane to było dużo gorszymi ocenami bieżącymi jak i prognostycznymi dotyczącymi popytu i produkcji. Również odpowiednie prognozy są negatywne i nie przewidują poprawy sytuacji w zakresie popytu i produkcji. W czerwcu, mimo braku zapotrzebowań na chemikalia, zanotowano niewielkie zmniejszenie nadmiernych zapasów. Nieznacznie pogorszyły się oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw odnośnie bieżącego regulowania zobowiązań, natomiast w zakresie możliwości ściągania należności od kontrahentów - poprawiły się. Podobnie jak miesiąc wcześniej oceny przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw charakteryzuje niewielki pesymizm. Przewiduje się, że w lipcu wzrost cen na chemikalia może być nieco mniejszy niż prognozowano miesiąc wcześniej. Możliwe jest rozszerzenie dotychczasowej wysokiej skali zwolnień pracowników.

Utrzymała się pozytywna koniunktura w przedsiębiorstwach produkujących artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe. Mimo zmniejszenia się bieżącego zapotrzebowania na artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe producenci rozszerzyli skalę produkcji, w stopniu większym niż w maju. Odpowiednie prognozy są nadal bardzo optymistyczne i zbliżone do przedstawionych miesiąc wcześniej. Niedobory zapasów były odczuwane przez producentów tej grupy przedsiębiorstw w stopniu mniejszym niż miesiąc wcześniej. Bieżące zdolności do terminowego regulowania zobowiązań finansowych oceniano na poziomie zbliżonym do ocen sprzed miesiąca, mniejsze były trudności w ściąganiu należności. W ocenie producentów przyszła sytuacja finansowa może ulec poprawie, choć mniejszej niż w przewidywano miesiąc wcześniej. W tej grupie przedsiębiorstw możliwe jest utrzymanie dotychczasowej skali zwolnień pracowników. W lipcu może wystąpić szybszy wzrost cen artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych niż przewidywały prognozy z zeszłego miesiąca.

Poprawiły się oceny klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach produkujących wyroby ze skóry, chociaż były one nadal negatywne. W wyniku znacznego ograniczenia popytu producenci zrezygnowali z istotnej części produkcji. Oceny prognostyczne dotyczące popytu są wyraźnie lepsze niż w zeszłym miesiącu i lepsze od ocen dotyczących przyszłej produkcji. W związku z powyższym znacznie wzrósł poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Zwiększyły się też istotnie trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych. Możliwości terminowego ściągania należności poprawiły się natomiast na tyle, że producenci ocenili sytuację w tym zakresie pozytywnie. Przyszła sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie (podobnie jak miesiąc wcześniej). W lipcu można oczekiwać zmniejszenia dotychczasowej skali zwolnień pracowników. Dyrektorzy zamierzają w lipcu podnieść ceny na wyroby ze skóry w stopniu większym niż przewidywała prognoza z zeszłego miesiąca.

Nieznacznie pogorszyły się oceny bieżącej koniunktury w przedsiębiorstwach produkujących tkaniny (negatywne już w ubiegłym miesiącu). W związku z pogłębieniem się braku zapotrzebowań na tkaniny, producenci zrezygnowali z większej części produkcji. Producenci wykazują wprawdzie pewien optymizm związany z przyszłym popytem, ale nie znajduje to odzwierciedlenia w planowanym rozszerzeniu przyszłej produkcji. W związku z ograniczaniem popytu istotnie wzrósł poziom nadmiernych zapasów tkanin u producentów. Bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw oceniana jest nadal negatywnie: zwiększyły się trudności napotykane zarówno w bieżącym regulowaniu zobowiązań jak i w ściąganiu należności od dłużników. Prognozy sytuacji finansowej są niekorzystne, choć nieznacznie lepsze niż w zeszłym miesiącu. Producenci tkanin zamierzają w lipcu podwyższyć ceny na swe wyroby w stopniu nieco mniejszym od przewidywań sprzed miesiąca. Możliwe jest zwiększenie wysokiej skali zwolnień pracowników.

W II kwartale br. 3,4% badanych przedsiębiorstw nie napotkało na bariery w prowadzeniu swojej bieżącej działalności (w I kwartale odpowiedni wskaźnik wyniósł 2,8%). W pozostałych firmach największymi barierami działalności były: niedostateczny popyt krajowy - odczuwany przez 72% badanych przedsiębiorstw, niedostateczny popyt zagraniczny - (53%), wysokie obciążenia budżetowe - (49%) oraz konkurencyjny import - (43%). W porównaniu z poprzednim okresem, najbardziej wzrosło znaczenie barier wynikających z wysokich obciążeń budżetowych (z 44% do 49%), najbardziej zmalało natomiast znaczenie barier wynikających z niedostatecznego popytu krajowego (z 76% do 72%).

2. Budownictwo

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie wyniósł w czerwcu plus 29, co oznacza spadek o 5 punktów w porównaniu z poziomem sprzed miesiąca. Ogólny klimat koniunktury w sektorze prywatnym był oceniany nieco lepiej niż w sektorze publicznym.

Oceny portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe były pozytywne choć nieco gorsze od ocen formułowanych miesiąc wcześniej (przeciętny wskaźnik spadł do poziomu plus 23). W czerwcu firmy publiczne oceniały bieżący portfel zamówień nieznacznie lepiej niż firmy prywatne. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest nadal bardzo pozytywna, choć mniej optymistyczna od prognoz sprzed miesiąca zarówno dla firm publicznych jak i prywatnych.

Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej były optymistyczne, a odpowiedni wskaźnik ukształtował się na poziomie plus 16. Był on lepszy dla przedsiębiorstw publicznych niż dla firm prywatnych. W najbliższych trzech miesiącach przewidywany jest dalszy wzrost produkcji budowlano-montażowej, choć prognozy te nie są aż tak optymistyczne, jak przed miesiącem. Ten niewielki spadek optymizmu odnotowały zarówno firmy publiczne jak i prywatne.

Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych uległa niewielkiej poprawie w porównaniu z poziomem sprzed miesiąca, choć była nadal (od dziewiętnastu miesięcy) oceniana negatywnie. Oceny formułowane przez przedsiębiorstwa publiczne i prywatne były zbliżone. Swoją przyszłą sytuację finansową przedsiębiorstwa prognozują nieco mniej optymistycznie niż w maju.

W najbliższych trzech miesiącach ceny realizacji robót budowlano-montażowych mogą rosnąć w tempie nieco szybszym od przewidywań z ubiegłego miesiąca. Przedsiębiorstwa publiczne oczekują nieco szybszego tempa wzrostu cen niż firmy prywatne.

W konsekwencji oczekiwanego na najbliższy okres zahamowania prognozowanego wzrostu portfela zamówień i produkcji, firmy budowlano-montażowe przewidują nieznaczny spadek zatrudnienia. Spadek ten mogą odnotować zarówno jednostki publiczne jak i prywatne.

W czerwcu około 5% przedsiębiorstw (podobnie jak w maju) nie zgłaszało występowania barier w działalności budowlano-montażowej. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane były z konkurencją innych firm (wymienianą przez około 76% jednostek zgłaszających bariery) oraz z niedostatecznym popytem (65%). W porównaniu z ubiegłym miesiącem, nie nastąpiły znaczące zmiany poziomu odczuwania większości barier.

W stosunku do oczekiwanego w najbliższym półroczu popytu około 18% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 73% jako wystarczające, a 9% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem.

3. Handel detaliczny

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym obniżył się w stosunku do ubiegłego miesiąca o 4 punkty osiągając poziom minus 3. Pogorszenia koniunktury nie odnotowały jednostki najmniejsze, o liczbie pracujących do 9 osób oraz jednostki z branż: włókno, odzież, obuwie. Mimo to, w obu tych grupach odnotowano podobnie jak w maju - najgorsze oceny koniunktury. Analogicznie jak w ubiegłym miesiącu pozytywnie oceniały koniunkturę jedynie jednostki największe, o liczbie pracujących 250 i więcej osób oraz jednostki z branż: żywność, a także meble, rtv, agd.

W stosunku do ubiegłego miesiąca, w czerwcu pogorszyła się nieznacznie ogólna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw handlowych, już w maju oceniana negatywnie. Pozytywnie (choć gorzej niż w ubiegłym miesiącu) swoją obecną sytuację ekonomiczną oceniały jedynie jednostki o liczbie pracujących 250 i więcej osób. Najgorszą sytuację odnotowały jednostki o liczbie pracujących od 50 do 249 osób oraz jednostki branż: włókno, odzież, obuwie.

Przyszła sytuacja ekonomiczna oceniana była pozytywnie, lecz na poziomie zdecydowanie niższym niż miesiąc wcześniej. Największy spadek ocen w stosunku do ubiegłego miesiąca zgłaszały jednostki o liczbie pracujących powyżej 50 osób oraz jednostki branż: meble, rtv, agd. Wzrost ocen prognostycznych w stosunku do ubiegłego miesiąca zgłaszały jedynie jednostki branż: włókno, odzież, obuwie chociaż ukształtowały się one na poziomie ujemnym. Poza tą branżą, przyszła sytuacja ekonomiczna była oceniana negatywnie przez jednostki branż: pojazdy mechaniczne oraz jednostki najmniejsze, do 9 pracujących.

W czerwcu w jednostkach wszystkich klas wielkości oraz branż oceny bieżącej sprzedaży były mniej pesymistyczne niż miesiąc wcześniej. Największą poprawę ocen w stosunku do maja zgłaszały jednostki największe (250 i więcej pracujących) oraz jednostki branży: pojazdy mechaniczne. Najlepiej oceniały obecną sprzedaż jednostki z branży: żywność (jako jedyne na poziomie dodatnim), najgorzej - jednostki branż: meble, rtv, agd.

Pogorszeniu uległy też prognozy sprzedaży na najbliższe 3 miesiące. W stosunku do oczekiwań z ubiegłego miesiąca lepiej prognozują sprzedaż jedynie jednostki branż: meble, rtv, agd, a także włókno, odzież, obuwie chociaż w tej ostatniej grupie - podobnie jak w jednostkach branży: pojazdy mechaniczne i jednostkach do 9 pracujących przewidywano nawet obniżenie sprzedaży.

Negatywne oceny bieżącej sprzedaży spowodowały, że sytuację finansowa przedsiębiorstw nadal oceniano negatywnie, choć mniej pesymistycznie niż w maju. Sytuacja taka dotyczyła jednostek o liczbie pracujących powyżej 9 osób oraz jednostek wszystkich branż. W stosunku do maja największą poprawę ocen w dziedzinie spłaty zobowiązań odnotowano w jednostkach największych (250 i więcej pracujących) oraz jednostkach branż: meble, rtv, agd. Najbardziej pesymistycznie oceniały obecną sytuację finansową jednostki o liczbie pracujących do 9 osób oraz jednostki branż: włókno, odzież, obuwie.

Prognozy dotyczące przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych są negatywne, zdecydowanie gorsze od przewidywań z ubiegłego miesiąca. Mniej pesymistyczne prognozy sytuacji finansowej zgłosiły jedynie jednostki branż: włókno, odzież, obuwie. Mimo spadku ocen - jedynie jednostki branż: meble, rtv, agd, a także żywność postrzegają nadal optymistycznie swoją przyszłą sytuację w dziedzinie spłaty zobowiązań.

W czerwcu nadmierny poziom zapasów towarów posiadanych przez jednostki handlowe obniżył się w stosunku do poziomu z maja, chociaż nadal we wszystkich klasach wielkości i branżach poza jednostkami branż: meble, rtv, agd - zapasy uznawano za nadmierne. Nieznaczne tylko zmiany poziomu zapasów zgłaszały jednostki największe o liczbie pracujących 250 i więcej osób oraz jednostki branży: żywność. Poza jednostkami branż: meble, rtv, agd największe obniżenie poziomu zapasów zgłaszały jednostki z branży: pojazdy mechaniczne, a w klasach wielkości przedsiębiorstwa handlowe o liczbie pracujących od 50 do 249 osób.

Przedsiębiorstwa handlowe sygnalizowały w czerwcu wzrost cen towarów na poziomie wyraźnie wyższym w stosunku do ocen z ubiegłego miesiąca. Najszybszy wzrost cen na sprzedawane towary zgłaszały jednostki o liczbie pracujących 250 i więcej osób oraz jednostki branży: żywność. Jednostki branż: włókno, odzież, obuwie, a także pojazdy mechaniczne jako jedyne sygnalizowały spadek cen na swoje towary.

Na najbliższe miesiące przedsiębiorstwa handlowe przewidują wzrost cen na poziomie zbliżonym w stosunku do prognoz z ubiegłego miesiąca. W największym stopniu mogą wzrosnąć ceny w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób oraz ceny żywności. Jedynie jednostki branż: meble, rtv, agd, a także włókno, odzież, obuwie oczekują spadku cen na swoje towary.

Według formułowanych w czerwcu prognoz, w najbliższym miesiącu zatrudnienie w handlu detalicznym może ulec redukcji na poziomie nieco wyższym do przewidywań z ubiegłego miesiąca. Możliwość największej redukcji zatrudnienia sygnalizowały przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 50 i więcej osób, natomiast w układzie branżowym - jednostki branż: pojazdy mechaniczne. Jedynie jednostki branż: meble, rtv, agd nadal planują zwiększenie zatrudnienia, na większą nawet skalę niż przewidywano w maju.

Zamiary przedsiębiorstw handlowych odnoszące się do przyszłych zamówień towarów u dostawców oceniano w czerwcu na poziomie niższym niż w maju. Największych zamówień należy się spodziewać ze strony jednostek z branż: meble, rtv, agd oraz przedsiębiorstw o liczbie pracujących 250 i więcej osób. Jednostki pozostałych klas wielkości oraz branż: włókno, odzież, obuwie, a także pojazdy mechaniczne przewidują ograniczenie zamówień.

Na najbliższe 6 miesięcy przedsiębiorstwa handlowe przewidują szybsze tempo wzrostu wydatków inwestycyjnych w stosunku do prognoz z ubiegłego kwartału. Prognoz takich nie formułują jedynie jednostki z branż: włókno, odzież, obuwie, a także meble, rtv, agd oraz jednostki najmniejsze, o liczbie pracujących do 9 osób.

Kształtowanie się popytu w III kwartale br. oceniane było przez jednostki handlowe wszystkich klas wielkości i branż, poza jednostkami branż: meble, rtv, agd gorzej niż w poprzednim kwartale. Jednostki o liczbie pracujących 250 i więcej osób oraz branży: pojazdy mechaniczne uznały nawet, że popyt na posiadane przez nie towary może ulec zmniejszeniu.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »