Reklama

RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła bez zmian stopy procentowe - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski po zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu RPP.

Stopa referencyjna pozostanie zatem w wysokości 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., a stopa redyskonta weksli 1,75 proc. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. O godzinie 16-tej odbędzie się konferencja prasowa, z udziałem prezesa NBP Adama Glapińskiego, na której przedstawione zostanie uzasadnienie decyzji Rady. Ostatni raz RPP obniżyła stopy procentowe przed dwoma laty, w marcu 2015 roku, obcinając wtedy wszystkie o 50 punktów bazowych. Wszyscy ankietowani wcześniej przez PAP ekonomiści oczekiwali, że RPP na marcowym posiedzeniu utrzyma dotychczasowy poziom stóp procentowych NBP. Pięciu ekonomistów (z 21 ankietowanych) oczekuje wzrostu stóp NBP w drugiej połowie 2017 roku. Miesiąc temu taki scenariusz zakładały trzy instytucje. RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 pb.

Reklama

Komunikat RPP

Wzrost aktywności gospodarczej za granicą pozostaje umiarkowany, przy czym prognozy koniunktury w gospodarce światowej poprawiły się w ostatnim okresie . W strefie euro utrzymuje się stopniowe ożywienie , czemu sprzyja wyraźna poprawa nastrojów w przemyśle .

W Stanach Zjednoczonych koniunktura jest nadal wspierana przez poprawę sytuacji na rynku pracy wyrażającą się zarówno w zwiększaniu zatrudnienia, jak i wzroście płac .

W Chinach w IV kw. ub.r. - po kilku latach spowolnienia - wzrost PKB nieznacznie przyśpieszył . Towarzyszyło temu zmniejszanie się skali recesji w Rosji.

Ceny surowców na rynkach światowych są istotnie wyższe niż rok wcześniej .

Przyczynia się to do wzrostu inflacji w wielu krajach . Jednocześnie niska presja popytowa w wielu gospodarkach , w tym w strefie euro, ogranicza wzrost inflacji i sprawia, że inflacja bazow a kształtuje się na umiarkowanym poziomie .

Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zera , w tym stopę depozytową poniżej zera .

EBC kontynuuje także program skup u aktywów finansowych. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych sygnalizuje natomiast kontynuację podwyższania stóp procentowych w bieżącym rok u .

W Polsce wstępne dane o PKB w 2016 r. wskazują , że w IV kw. ub.r. roczne tempo wzrostu gospodarczego było zbliżone do obserwowanego w poprzednim kwartale .

Głównym czynnikiem wzrostu pozostał rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnieni a i płac , bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń wychowawczych

Dodatni wkład do wzrostu PKB miał także eksport netto oraz przyrost zapasów . Jednocześnie nastąpiło ograniczenie spadku inwestycji .

Do mniejszego spadku inwestycji przyczyniło się prawdopodobnie z większe nie wykorzystania środków unijnych z nowej perspektywy finansowej UE. W ostatnich miesiącach wzrosła - podobnie jak w wielu krajach na świecie - r oczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych Do wzrostu cen przyczynia ją się głównie wyższe ceny surowców na rynkach światowych , a więc czynniki pozostające poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej .

Jednocześni presję inflacyjną nadal ogranicza umiarkowana dynamika jednostkowych kosztów pracy oraz ujemna luka popytowa w krajowej gospodarce . W ocenie Rady, po wzroście inflacji w pierwszych miesiącach roku, dynamika cen ustabilizuje się w kolejnych kwartałach.

Do wyższe go wskaźnika cen będą się przyczyniały głównie efekty wzrostu cen surowców na rynkach światowych .

Biorąc pod uwagę zewnętrzny i najprawdopodobniej przejściowy charakter czynników powodujących wzrost dynamiki cen , przy jednocześnie niskiej wewnętrznej presji popytowej , Rada ocenia , że ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest niewielkie . Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak podkreśla, że decyzja Rady nie jest zaskoczeniem. Dodaje, że podczas konferencji prasowej o 16-tej poznamy główne wnioski najnowszego raportu NBP o inflacji i wzroście PKB. Ekspert spodziewa się, że obydwa wskaźniki w kolejnych miesiącach będą rosły i podkreśla, że ekonomiści oczekują stanowiska Rady w tym zakresie.Piotr Bujak uważa, że stopy procentowe nie zmienią się przynajmniej przez kilka miesięcy. Dodaje, że pierwsza podwyżka stóp może nastąpić dopiero na początku 2018 roku.

Według analityka DM BOŚ Konrada Ryczki w trakcie środowego handlu obserwowano kontynuację lekkiej zniżki na wycenie koszyka PLN. Jego zdaniem ruch ten wynikał głównie z mocniejszego podbicia CHF/PLN.

- Posiedzenie RPP nie przyniosło większych zaskoczeń - stopy pozostały bez zmian. Uwaga inwestorów skupiła się na konferencji po posiedzeniu oraz publikacji nowych prognoz makroekonomicznych. Sama retoryka RPP nie uległa większej zmianie, co wskazuje (brak presji popytowej) na utrzymanie scenariusza stabilnych stóp procentowych aż do I kw. 2018 r. - zauważa analityk.

Ryczko zauważa, że inwestorzy czekają na zbliżające się zakończenie posiedzenia EBC oraz na marcową decyzję Fed ws. stóp procentowych.

Zdaniem analityka DM mBanku Rafała Sadocha uwzględniając dobą koniunkturę w USA oraz perspektywę "poluzowania" polityki fiskalnej, można powiedzieć, że dolar pozostaje relatywnie słałby. W związku z czym nie można wykluczyć umocnienia dolara wobec złotego do powyżej 4,10 w momencie "gdy Fed w przyszłym tygodniu podniesie stopy procentowe i jeszcze bardziej zaostrzy retorykę, częściowo uwzględniając zapowiadany impuls fiskalny oraz ostatnią poprawę danych makroekonomicznych".

Według Sadocha środowa decyzja RPP ws. utrzymania wysokości stóp procentowych na obecnym poziomie niewiele zmieniła na rynku złotego. "RPP utrzymała dotychczasową retorykę, a szef NBP nie spodziewa się podwyżek stóp procentowych w perspektywie do końca roku" - zaznacza analityk.

Stopy i tonacja komunikatu po posiedzeniu RPP bez zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną". W treści komunikatu znalazł się również wprowadzony po posiedzeniu w lutym fragment dotyczący średnioterminowych perspektyw inflacji: "biorąc pod uwagę zewnętrzny i najprawdopodobniej przejściowy charakter czynników powodujących wzrost dynamiki cen przy jednocześnie niskiej wewnętrznej presji popytowej, ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone" (w komunikacie lutowym ryzyko to było oceniane jako "niewielkie"). Zdanie to można również interpretować jako umiarkowane - w ocenie RPP - prawdopodobieństwo wystąpienia wtórnych efektów inflacyjnych wywołanych przez wzrost cen surowców (tzw. efektów drugiej rundy). Taka ocena jest zgodna z wynikami naszych analiz.

Projekcja inflacji i PKB zrewidowana w górę

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami przewidywana w marcowej projekcji NBP ścieżka inflacji w latach 2017-2018 została zrewidowana w górę w porównaniu z projekcją listopadową. Zgodnie z marcową projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP - inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,6% - 2,5% w 2017 r. (wobec 0,5-2,0% w projekcji listopadowej), 0,9-2,9% w 2018 r. (wobec 0,3-2,6%) oraz 1,2-3,5% w 2019 r.

Oznacza to, że zgodnie z projekcją w latach 2017-2018, a więc w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, inflacja utrzyma się na poziomie wyraźnie niższym od celu inflacyjnego RPP (2,5%) i cel ten osiągnie dopiero w 2019 r.

Ponadto, zgodnie z projekcją NBP w 2018 r. inflacja obniży się w porównaniu z 2017 r., do czego przyczyni się wygaśnięcie efektów wysokiej bazy dla cen paliw i żywności. Oczekiwana w projekcji dynamika PKB w latach 2017-2018 również została podniesiona. Zgodnie z marcową projekcją jego tempo znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,4-4,0% w 2017 r. (wobec 2,6-4,5% w projekcji listopadowej), 2,4-4,5% w 2018 r. (wobec 2,2-4,4%) i 2,3-4,4% w 2019 r.

Nastawienie prezesa NBP bardziej łagodne

Podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że w Radzie nie ma obecnie "wzmożonej dyskusji o podwyżkach stóp".

Uważa on, że ewentualna materializacja scenariusza makroekonomicznego zarysowanego w projekcji byłaby argumentem na rzecz utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie do końca 2018 r.

W naszej ocenie jest to złagodzenie nastawienia prezesa NBP w polityce pieniężnej, gdyż w jego dotychczasowych wypowiedziach akcentował on potrzebę utrzymania status quo w polityce pieniężnej do końca br. Jego zdaniem głównymi czynnikami ryzyka dla marcowej projekcji inflacji są wybory we Francji oraz kształtowanie się cen ropy. A. Glapiński podkreślił, że perspektywa utrzymywania przez RPP ujemnych realnych stóp procentowych przez dłuższy czas nie jest powodem do niepokoju.

Projekcja NBP wsparciem dla scenariusza stabilnych stóp procentowych

Wyniki marcowej projekcji NBP, wskazujące na niskie prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji znacząco powyżej celu RPP w średnim okresie, a także dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego stanowią wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP. Zgodnie z naszym scenariuszem Rada zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w czerwcu 2018 r., a łączna podwyżka stóp w 2018 r. wyniesie 50 pb.

Oznacza to, że w najbliższych miesiącach stopa referencyjna NBP w ujęciu realnym pozostanie ujemna, a łagodna polityka pieniężna będzie czynnikiem wspierającym prognozowane przez nas ożywienie inwestycji i towarzyszące mu przyspieszenie wzrostu gospodarczego do 4,1% r/r w IV kw. br. Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP, wyniki projekcji NBP oraz wypowiedzi prezesa NBP są lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Jakub Borowski

Główny Ekonomista

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Dowiedz się więcej na temat: stopy procentowe | Rada Polityki Pieniężnej | NBP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »