Reklama

Podatki: Jak ominąć opłatę skarbową?

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku lub zgłoszenia o dokonanie czynności urzędowej. Najczęściej dotyczy to spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

Reklama

NP.

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek

- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

- wydanie zaświadczenia na wniosek

Opłacie skarbowej podlega także złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Natomiast nie podlega opłacie skarbowej, m.in.:

o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

- świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

- zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia

o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Ponadto nie podlega także opłacie skarbowej:

- dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione

- dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, jeżeli dokonanie tej czynności lub wydanie zaświadczenia następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazane zostały za pośrednictwem polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonywane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej?

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku lub zgłoszenia o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia i ciąży na wnioskodawcy. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopi powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie załatwiającym sprawy z zakresu administracji publicznej i ciąży solidarnie na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek, a także u inkasenta, o ile został ustanowiony. Osoba składająca wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Zwolnienie od opłaty skarbowej

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

o pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- jednostki budżetowe

- jednostki samorządu terytorialnego

- organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

- osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Zwrot opłaty skarbowej

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeśli pomimo zapłacenia tej opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, albo nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje tylko i wyłącznie na wniosek, który powinien być złożony do właściwego organu podatkowego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Należy podkreślić, że opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano jej zapłaty.

www.SerwisPrawa.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »