Reklama

Rząd przyjął projekt ustawy deregulacyjnej, m.in. o kasowym VAT

Rząd przyjął projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Zakłada on m.in. zniesienie obowiązku zapłaty VAT przez tzw. małego podatnika w przypadku nieotrzymania przez tego podatnika zapłaty za dostarczony towar lub usługę.

Rozwiązanie to powinno dość skutecznie, jak sądzimy, zlikwidować zatory płatnicze, które są autentycznym przekleństwem dla bardzo wielu firm" - zaznaczył premier.

Reklama

Ministerstwo Gospodarki w przesłanym komunikacie dodało, że nowe rozwiązania w rozliczaniu podatku VAT poprawią też płynność finansową przedsiębiorstw, zwiększą dyscyplinę płatniczą między kontrahentami oraz zlikwidują bariery administracyjne.

Projekt zakłada zniesienie m.in. obowiązku zapłaty podatku VAT przez tzw. małego podatnika (w rozliczeniach kasowych), gdy kontrahent będący czynnym podatnikiem VAT nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

"Propozycja ułatwia korzystanie z ulgi na +złe+ długi w obszarze VAT. Podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał (tzw. złe długi) będzie mógł dokonać korekty podatku należnego po upływie 150 dni od terminu płatności. Obecnie jest to 180 dni" - wyjaśnił resort gospodarki.

Ministerstwo dodało, że nowe przepisy ograniczą możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których dłużnik faktycznie nie poniósł. W przypadku nieuregulowania kwoty z faktury podatnik-dłużnik będzie musiał zrobić korektę kosztów uzyskania przychodu w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. Natomiast w przypadku, gdy czas płatności ustalony przez strony będzie dłuższy niż 60 dni, termin dokonania korekty kosztów będzie przypadał na 90. dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

"Zapis ten eliminuje dominującą pozycję podatników wobec dostawcy towarów czy usług poprzez wyznaczanie długich terminów płatności" - podkreślił resort.

W przesłanym komunikacie CIR dodało, że w projekcie ustawy znajduje się także "pakiet" dotyczący leasingu. Zmiany będą dotyczyć skrócenia minimalnego czasu trwania umowy do 5 lat, objęcia umową leasingu wieczystego użytkowania gruntów, dopuszczenia zmiany stron umowy leasingu w podstawowym okresie umowy, ustalenia wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej.

Zobacz wskaźniki dla firm na stronach BIZNES INTERIA.PL

Projekt ustawy znosi uznaniowość administracyjną ws. ograniczenia wysokości zaliczek płaconych przez podatników. Strona rządowa wyjaśniła, że celem zmiany jest to, aby organy podatkowe nie podwyższały nadmiernie wysokości zaliczek w stosunku do przewidywanego podatku. "Obecnie wielu przedsiębiorców nie występuje z wnioskiem o ograniczenie wysokości zaliczek, ponieważ zdaje sobie sprawę, że urząd skarbowy może odmówić pozytywnego załatwienia takiego wniosku" - podkreśliło CIR.

Jak czytamy w komunikacie, w ustawie zapewniono także sukcesję podatkową przy przekształceniu działalności gospodarczej osób fizycznych w jednoosobową spółkę kapitałową. W obowiązującym prawie działalność gospodarcza osoby fizycznej może być przekształcona w jednoosobową spółkę kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie jest to jednak związane z sukcesją podatkową. CIR wyjaśniło, że "sukcesja podatkowa będzie obejmować te prawa osoby przekształcanej, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą".

Zniesiono także możliwość dokonywania "wymiaru uzupełniającego przy zwrocie sprawy organowi pierwszej instancji przez organ rozpatrujący odwołanie". "Nie ma podstaw do utrzymywania stanu prawnego, który pozwala organom podatkowym drugiej instancji naprawiać wszelkie błędy w ustalaniu wymiaru podatków przez organ podatkowy pierwszej instancji tylko dlatego, że podatnik złożył odwołanie od decyzji określającej bądź ustalającej zobowiązanie podatkowe. Według ustawodawcy, nowe przepisy nie pozbawią organów odwoławczych możliwości naprawienia rażących naruszeń prawa przez organ podatkowy pierwszej instancji.

Nowe przepisy ograniczą także obowiązki informacyjne, które muszą wypełniać przedsiębiorcy. Chodzi o ograniczenie obowiązku przekazywania wykazu informacji przez podmioty korzystające ze środowiska. Zgodnie z nowym prawem, podmioty te będą składać wykaz tylko raz w roku do marszałka województwa. Wprowadzono także przepisy dotyczące rezygnacji z konieczności przedstawiania oryginałów i uwierzytelnionych kopii w różnych obszarach administracji.

Projekt ustawy znosi również obowiązek rejestracyjny i ewidencyjny dla podmiotów zużywających prąd wytwarzany z generatorów o łącznej mocy 1 MW.

CIR dodało, że zaproponowano ujednolicenie warunków dotyczących zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych oraz wydłużono termin na przekazywanie naczelnikowi urzędu celnego danych o wyrobach akcyzowych.

W ustawie pojawiły się także rozwiązania dotyczące niezaliczania zobowiązań z tytułu umów PPP do długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych. "Jest to wypełnienie wytycznych wynikających z decyzji EUROSTAT. Pozwoli to usunąć wątpliwości jednostek samorządu terytorialnego w kwestii zaliczania bądź nie zobowiązań z tytułu PPP do deficytu sektora finansów publicznych" - podkreśliła strona rządowa. Ustawodawca przyjął rozwiązanie, zgodnie z którym zobowiązania wynikające z umów o PPP nie będą wpływać na wysokość państwowego długu publicznego, "gdy partner prywatny będzie ponosił ryzyko związane z budową oraz ryzyko dostępności lub ryzyko popytu z uwzględnieniem wpływu na te ryzyka gwarancji i finansowania przez partnera publicznego czy alokacji aktywów po zakończeniu umowy".

W projekcie zaproponowano również rozwiązania usprawniające kontakt administracji publicznej z przedsiębiorstwami. Jak wyjaśniło MG, zmiany dotyczą m.in. publikowania przez ZUS, NFZ i KRUS wydanych interpretacji oraz wskazania zakresu przedmiotowego interpretacji indywidualnych.

Teraz obowiązujące przepisy nie wskazują precyzyjnie, jaki organ i w jakim zakresie ma dokonywać interpretacji indywidualnej prawa w dziedzinie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w zakresie ustalania i pobierania składek. "Zmiany w prawie przyczynią się do wyjaśniania wątpliwości przedsiębiorców oraz ułatwią im wykonywanie ciążących na nich obowiązków" - oceniło ministerstwo.

Projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce jest trzecim aktem prawnym o charakterze deregulacyjnym przygotowanym przez resort gospodarki w ostatnich dwóch latach. _ _ _ _ _ _

Rząd przyjął zmiany w VAT, dłużnikom będzie trudniej

Skrócenie czasu, po jakim przedsiębiorca mógłby skorygować zapłacony VAT jeśli sam nie otrzymał zapłaty za wystawioną fakturę, łatwiejsza procedura przeprowadzania takiej korekty, a do tego dodatkowe udogodnienia dla przedsiębiorców, którzy odprowadzają VAT dopiero wówczas, gdy uzyskają zapłatę od dłużnika - takie zmiany przewiduje przyjęty dziś przez rząd projekt ustawy deregegulacyjnej.

Przedsiębiorca, który chce skorygować kwotę odprowadzonego VAT w przypadku, gdy sam nie otrzymał zapłaty za wystawioną fakturę ma do dyspozycji tzw. ulgę na złe długi. Procedurę taką może jednak rozpocząć dopiero po upływie 180 dni od daty płatności określonej na fakturze lub w umowie. Problem dodatkowo komplikują obowiązki formalne związane z uruchomieniem "ulgi". Chodzi przede wszystkim o konieczność powiadomienia dłużnika o zamiarze skorzystania z takiego rozwiązania i uzyskania od niego potwierdzania odbioru takiej informacji. Rząd chce złagodzić te wymogi. Po pierwsze, procedurę "odzyskiwania" zapłaconego podatku można byłoby rozpocząć po 150 dniach (czyli o miesiąc wcześniej niż obecnie) od upływu daty płatności. Po drugie, nie byłoby konieczne zawiadamianie dłużnika o zamiarze dokonania korekty.

150 dni na zapłatę

Dłużnik z kolei po upływie 150 dni musiałby z automatu dokonać korekty odliczonego podatku. Gdyby tego nie zrobił, musiałby liczyć się ze wzrostem swojego zobowiązania podatkowego o dodatkowe 30%. Obecnie obowiązek skorygowania podatku naliczonego po stronie dłużnika powstaje dopiero wtedy, gdy otrzyma on zawiadomienie od wierzyciela o zamiarze skorzystania przez niego z "ulgi na złe długi" i nieuregulowania należności w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

Ułatwienia dla "małych podatników"

Kolejną zmianą przyjętą dziś przez rząd jest zwiększenie atrakcyjności tzw. metody kasowej, czyli możliwości odprowadzania VAT dopiero wówczas, gdy przedsiębiorca otrzyma zapłatę za fakturę. Takie rozwiązanie dostępne jest dla tzw. małych podatników (sprzedaż nie większa niż 1 200 000 euro rocznie). Nie oznacza ono jednak możliwości oczekiwania w nieskończoność na zapłatę. Obowiązek podatkowy powstaje bowiem nie później niż 90. dnia od wykonania usługi albo wydania towaru. Jeśli do tego czasu kontrahent nie zapłaci, przedsiębiorca i tak musi odprowadzić VAT. Przyjęty dziś przez rząd projekt przewiduje zniesienie 90-dniowego okresu, co oznacza, ze przedsiębiorca odprowadzałby VAT faktycznie dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta. Dotyczyłoby to jednak tylko przedsiębiorców dokonujących sprzedaży (świadczenia usług) na rzecz innych podatników VAT (zarejestrowanych jako czynny podatnik VAT). W sytuacji dokonania dostawy lub świadczenia usług na rzecz innego podmiotu, np. przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia albo konsumenta, czas na rozliczenie VAT-u wynosiłby maksymalnie 180 dni. Obowiązek podatkowy powstałby bowiem z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Warto przypomnieć też, że w toku wcześniejszych prac nad projektem ustawy deregulacyjnej pojawiła się też możliwość podniesienia limitu definiującego "małego podatnika" do 1 500 00 euro (roczna sprzedaż). W projekcie przyjętym dziś przez rząd utrzymana jednak została kwota 1 200 000 euro.

Nie płacisz, nie masz kosztów podatkowych

Obok przedstawionej wcześniej propozycji uelastycznienia tzw. ulgi na złe długi, projekt ustawy deregulacyjnej przewiduje też inne rozwiązania, które mają zmobilizować dłużników do terminowego regulowania zobowiązań. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku) i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty płatności, podatnik byłby zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z nieopłaconej faktury. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia kosztów podatnik uregulowałby zobowiązanie na rzecz kontrahenta, to w tym miesiącu ponownie zwiększałby koszty uzyskania przychodów o kwotę z faktury.

Brak spójności

Szkoda, że rząd nie posunął się krok dalej i nie pozwolił wierzycielom na automatyczne zaliczenie wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieotrzymania zapłaty za fakturę.

Niestety na etapie uzgodnień z projektu zostały też usunięte inne korzystne dla przedsiębiorców regulacje, np. z ujednolicenie terminu zwrotu podatków do 30 dni, czy odejście od pobierania opłaty od przedsiębiorcy rejestrującego się jako podatnik VAT (jest to 170 zł). Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać w przyszłym roku.

Katarzyna Rola-Stężycka , Tax Care

Inflacja, bezrobocie, PKB - zobacz dane z Polski i ze świata w Biznes INTERIA.PL

Dowiedz się więcej na temat: projekt | min | rządy | rzad | projektu | ustawy | VAT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »