Reklama

Ważne terminy w styczniu 2012 r. dla podatników i płatników1.1. Terminy dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych

W związku z zakończeniem "starego" roku podatkowego i rozpoczęciem "nowego", podatnicy zobowiązani są do złożenia różnego rodzaju oświadczeń, a także zeznań podatkowych, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W opracowaniu tym przedstawimy najważniejsze terminy przypadające w styczniu 2012 r., o których muszą pamiętać osoby prawne, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Zawiadomienie o korzystaniu ze zwolnienia z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2012 r.

Ze zwolnienia tego mogą skorzystać podatnicy będący małymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. Są oni zwolnieni z obowiązku wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w roku podatkowym następującym bezpośrednio po (art. 25 ust. 11 ustawy o PDOP):

1) pierwszym roku podatkowym - w przypadku gdy rok ten trwał co najmniej pełnych 10 miesięcy kalendarzowych albo

2) drugim roku podatkowym - w przypadku gdy rok ten trwał krócej niż ww. 10 miesięcy.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z obowiązku wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w 2012 r. jest złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia (w formie pisemnej) o korzystaniu z tego zwolnienia, w terminie do 20 stycznia 2012 r. (piątek).

Kwestie związane z omawianym zwolnieniem uregulowane zostały w art. 25 ust. 11-17 ustawy o PDOP. Wskazano tam również podmioty, które nie mogą skorzystać z ww. zwolnienia.

Zawiadomienie o wyborze dla celów podatkowych bilansowej metody ustalania różnic kursowych

Podatnicy, którzy zamierzają w 2012 r. ustalać dla celów podatkowych różnice kursowe według przepisów ustawy o rachunkowości, muszą o tym zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 31 stycznia 2012 r.

W przypadku wyboru tej metody ustalania różnic kursowych, podatnicy zobowiązani są ją stosować przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda (art. 9b ust. 3 ustawy o PDOP).

Szerzej na temat tej metody pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 33 z 20 listopada 2011 r., w artykule pt. "Wybór metody rozliczania różnic kursowych".

Złożenie rocznych deklaracji za 2011 r. w terminie do 31 stycznia 2012 r. (wtorek):

  • CIT-6AR - deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Deklarację tę składają spółki przejmujące przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, które są zobowiązane do wpłaty podatku od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o PDOP, a także spółki zwolnione od podatku od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ww. ustawy w związku z utratą prawa do tego zwolnienia.

Deklarację składa się do urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

  • CIT-11R - deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR.

Do złożenia tej deklaracji zobowiązani są podatnicy korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP, od których nie pobrano zryczałtowanego podatku dochodowego w związku ze złożonym przez nich oświadczeniem (CIT-5), lub którzy nie uiścili tego podatku w związku z zadeklarowaniem (w deklaracji CIT-6AR) przeznaczenia dochodu na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust. 1 ww. ustawy, a którzy dochody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkowali na inne cele niż wymienione w tym przepisie.

CIT-11R składa się do urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

  • CIT-6R - deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Deklaracja składana jest przez osoby prawne, które są obowiązane do poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, uzyskanych przez polskich podatników.

CIT-6R składa się do urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika (czyli podmiotu, na rzecz którego wypłacono należność) naczelnik urzędu skarbowego, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

  • CIT-10Z - deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Deklaracja składana jest przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które pobrały zryczałtowany podatek od należności wypłaconych podatnikom zagranicznym, z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP (np. z tytułu odsetek, należności licencyjnych, dywidend, itd.).

CIT-10Z przesyła się do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

1.2. Ważne terminy w styczniu 2012 r. dla osób fizycznych

Oświadczenie o rozliczeniu rocznym przez płatnika

Zasadą jest, że podatnicy samodzielnie dokonują rocznego rozliczenia podatku (w terminie do końca kwietnia następnego roku). W niektórych przypadkach jednak możliwe jest dokonanie rozliczenia rocznego przez płatnika (np. przez zakład pracy). Jeżeli podatnik chce z tej możliwości skorzystać, powinien przed dniem 10 stycznia 2012 r. złożyć płatnikowi stosowne oświadczenie (na druku PIT-12). Zaznaczamy, że złożenie takiego oświadczenia jest możliwe, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 37 ust. 1 ustawy o PDOF (m.in. podatnik nie mógł uzyskiwać w danym roku podatkowym innych dochodów, z wyjątkiem dochodów opodatkowanych ryczałtowo lub podatkiem liniowym, dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, itp., lub dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw poza działalnością gospodarczą).

Wybór formy opodatkowania przychodów (dochodów) z działalności gospodarczej i z najmu prywatnego na 2012 r.

Podatnicy, którzy zamierzają rozliczać podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej na dotychczasowych zasadach, nie muszą składać żadnych oświadczeń (wniosków) w tej sprawie. Natomiast jeżeli w 2012 r. zamierzają zmienić formę opodatkowania, muszą o swoim zamiarze zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego do 20 stycznia 2012 r., składając w tym celu stosowne oświadczenie (wniosek). Dotyczy to np. podatników, których dochody były dotychczas opodatkowane według skali podatkowej, a w 2012 r. chcą oni opłacać podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany (jeżeli spełnione są określone warunki do tej formy opodatkowania).

Więcej o wyborze formy opodatkowania pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 1 z 1 stycznia 2012 r.

Uwaga! Również podatnicy uzyskujący przychody z najmu prywatnego mogą zmienić w 2012 r. formę opodatkowania (np. z opodatkowania według skali podatkowej na ryczałt ewidencjonowany). Także tę zmianę należy zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego do 20 stycznia 2012 r.

Zawiadomienie o założeniu księgi przychodów i rozchodów

Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia (§ 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm.). Jeżeli zatem z początkiem roku nastąpiła zmiana formy opodatkowania, np. z ryczałtu ewidencjonowanego na opodatkowanie według zasad ogólnych, i podatnik założył podatkową księgę przychodów i rozchodów, o zaprowadzeniu tej księgi powinien generalnie zawiadomić do 21 stycznia danego roku. Ponieważ w 2012 r. dzień ten przypada w sobotę, ww. zawiadomienie należy złożyć do 23 stycznia br.

Oświadczenie o opodatkowaniu najmu prywatnego przez jednego z małżonków

Generalnie przychody z najmu prywatnego małżonkowie opodatkowują po połowie. Mogą jednak złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków. Jeżeli przychody z najmu prywatnego opodatkowane są ryczałtem ewidencjonowanym, ww. oświadczenie należy złożyć do dnia 20 stycznia roku podatkowego (a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego - w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Uwaga! Dłuższy termin na złożenie oświadczenia o rozliczaniu przychodów z najmu prywatnego przez jednego z małżonków mają podatnicy, którzy rozliczają najem według skali podatkowej. Wówczas bowiem ww. oświadczenie należy złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód z tego tytułu (art. 8 ust. 4 ustawy o PDOF). Oznacza to, że jeżeli np. podatnik zmienił w 2012 r. formę opodatkowania najmu prywatnego z ryczałtu ewidencjonowanego na opodatkowanie według skali podatkowej i w styczniu 2012 r. uzyskał przychód z tego tytułu, oświadczenie o opodatkowaniu przychodów przez jednego z małżonków należy złożyć do 20 lutego 2012 r.

Oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu prywatnego przez jednego z małżonków skutkuje tylko w danym roku podatkowym. Jeżeli zatem w 2011 r. najem prywatny rozliczał jeden z małżonków i ten sposób rozliczania małżonkowie chcą stosować również w 2012 r., konieczne jest złożenie po raz kolejny ww. oświadczenia.

Wybór kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu ewidencjonowanego

Jeżeli w 2011 r. podatnik opłacał ryczałt ewidencjonowany miesięcznie, a w 2012 r. chce opłacać ryczałt kwartalnie, musi złożyć stosowne zawiadomienie do urzędu skarbowego do 20 stycznia 2012 r. Kwartalne rozliczanie ryczałtu jest możliwe, jeżeli przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczyły w 2011 r. równowartości 25.000 euro, czyli kwoty 110.280 zł.

Przypominamy, że w przypadku gdy podatnik opłaca podatek na zasadach ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy), wyboru kwartalnego rozliczania podatku dokonuje do 20 lutego danego roku. Ta grupa podatników ma zatem dłuższy czas na podjęcie decyzji, czy zaliczki na podatek opłacać miesięcznie, czy kwartalnie.

Oświadczenie o odroczonym terminie płatności podatku dochodowego

Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą korzystać z tzw. "kredytu podatkowego", który polega na tym, że przez rok podatnik jest zwolniony z płacenia podatku. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera art. 44 ust. 7a-7k ustawy o PDOF. Jednym z warunków skorzystania z odroczenia terminu zapłaty podatku w 2012 r. jest złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oświadczenia do dnia 31 stycznia 2012 r.

Wybór metody ustalania różnic kursowych

Podatnicy mogą rozliczać różnice kursowe według metody:

1) podatkowej - metodę tę mogą stosować podatnicy prowadzący księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów,

2) bilansowej (rachunkowej) - metodę tę mogą stosować wyłącznie podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, pod warunkiem, że za okres stosowania tej metody ich sprawozdania finansowe są badane przez uprawnione podmioty.

Jeżeli w 2012 r. podatnik zamierza zmienić metodę rozliczania różnic kursowych (np. z metody podatkowej na bilansową), musi złożyć stosowne zawiadomienie do urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego. Ponieważ dla podmiotów stosujących przepisy o PDOF rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym, to ww. zawiadomienie należy złożyć do 31 stycznia 2012 r.

Przypominamy, że wybór metody bilansowej zobowiązuje podatnika do stosowania tego sposobu rozliczania różnic kursowych przez minimum 3 lata podatkowe (art. 14b ust. 4 ustawy o PDOF).

Termin złożenia zeznania podatkowego przez prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym

Podatnicy, którzy opodatkowani są w formie ryczałtu ewidencjonowanego, do 31 stycznia 2012 r. muszą złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 r. (PIT-28 wraz z załącznikami) oraz dokonać wpłaty ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2011 r.

Powyższe dotyczy zarówno podatników prowadzących działalność gospodarczą, jak i uzyskujących przychody z najmu prywatnego (jeżeli wybrali rozliczenie przychodów w formie ryczałtowej).

W tym samym terminie, tj. do 31 stycznia 2012 r., również "kartowicze" muszą złożyć deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2011 r. (PIT-16A).

Natomiast osoby duchowne muszą złożyć - do 31 stycznia 2012 r. - roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach 2011 r. (PIT-19A).

Deklaracje składane przez płatników

Deklaracja o pobranych zaliczkach

Podmioty, które w trakcie roku obliczają, pobierają i wpłacają zaliczki na podatek (płatnicy podatku), muszą do 31 stycznia 2012 r. sporządzić i przekazać do urzędu skarbowego deklarację PIT-4R. W deklaracji tej wykazuje się pobrane w trakcie roku zaliczki na podatek od osób fizycznych niezależnie od rodzaju przychodu, który stanowił podstawę ich obliczenia. Deklarację tę składają płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33-35, art. 41 i art. 42e ustawy o PDOF.

Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym

Płatnicy zryczałtowanego podatku w terminie do 31 stycznia 2012 r. zobowiązani są do przesłania właściwemu urzędowi skarbowemu rocznej deklaracji PIT-8AR, w której należy wykazać kwoty pobranego podatku m.in.:

  • od drobnych zleceń (tj. jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekraczała 200 zł),

  • od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową,

  • z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów będących byłymi pracownikami.

Informacja o dochodach (przychodach) osób zagranicznych

Podmiot wypłacający przychody (dochody) z odsetek z oszczędności, o których mowa w art. 42c ust. 5 ustawy o PDOF, musi przesłać w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, o którym mowa w art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF, oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informację IFT-3R wraz z załącznikiem IFT/A.

Reklama


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 2 z dnia 2012-01-10

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »