Reklama

RPP podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie; referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: 

Reklama

- stopa referencyjna wynosi 0,10 proc. w skali rocznej, 

- stopa lombardowa 0,50 proc. w skali rocznej, 

- stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej, 

- stopa redyskonta weksli 0,11 proc. w skali rocznej, - stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. w skali rocznej.

Na posiedzeniach między 17 marca a 28 maja 2020 r. RPP trzykrotnie obniżyła stopę referencyjną, łącznie o 140 pb., w krokach po 50, 50 i 40 pb., do poziomu 0,10 proc.

Narodowy Bank Polski będzie nadal prowadzić operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku - poinformowała Rada Polityki Pieniężnej w komunikacie po środowym posiedzeniu.

Dodano, że celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej.

"W celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę, NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym" - przypomina Rada. Zastrzega, że terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych. "NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki" - dodano w komunikacie.

Rada podkreśla, że polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. "Poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego" - zauważono.

W komunikacie napisano, że w ostatnim okresie nastąpiło pogorszenie sytuacji epidemicznej w wielu krajach, co spowodowało zaostrzenie restrykcji epidemicznych, oddziałując negatywnie na koniunkturę, głównie w sektorze usług. Jednocześnie w wielu gospodarkach następuje dalsza poprawa koniunktury w przemyśle. Ceny wielu surowców, w tym ropy naftowej, są obecnie wyraźnie wyższe niż przed rokiem, co oddziałuje w kierunku wzrostu inflacji w gospodarce światowej. Mimo to, ze względu na wciąż osłabioną koniunkturę oraz niepewność dotyczącą przyszłej sytuacji gospodarczej główne banki centralne utrzymują niskie stopy procentowe oraz prowadzą skup aktywów, a także sygnalizują utrzymywanie luźnej polityki pieniężnej w przyszłości.

RPP zaznacza, że w inflacja w marcu 2021 r. - według wstępnego szacunku GUS - wzrosła do 3,2 proc. r/r. Do wyższej inflacji przyczynił się przede wszystkim dalszy wzrost cen paliw związany ze wzrostem cen ropy naftowej na rynkach światowych.

"Jednocześnie roczny wskaźnik inflacji jest podwyższany przez wzrost cen energii elektrycznej, który miał miejsce na początku br. oraz wcześniejsze podwyżki opłat za wywóz śmieci, a więc czynniki niezależne od krajowej polityki pieniężnej. W kierunku wyższej inflacji oddziałuje także nadal wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach pandemii, w tym wzrost kosztów transportu i przejściowe zakłócenia w sieciach dostaw" - tłumaczy Rada.

RPP stoi na stanowisku, że statystyczne efekty bazy dotyczące kształtowania się cen paliw, a także oczekiwany dalszy wzrost opłat za wywóz śmieci przyczynią się prawdopodobnie do dalszego wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach.

"Jednocześnie w miarę postępu procesu szczepień i stopniowego ograniczania skali pandemii wygasać będzie wpływ na inflację czynników podażowych podwyższających obecnie koszty działania firm. Ograniczająco na inflację będzie także oddziaływać niższa niż przed wybuchem pandemii presja płacowa" - zastrzeżono.

Dodano, że podobnie jak w wielu innych krajach, w Polsce w marcu nastąpiło pogorszenie sytuacji epidemicznej oraz zaostrzenie restrykcji sanitarnych. Oddziałuje to negatywnie na aktywność ekonomiczną i nastroje w części sektorów, choć dane o wysokiej częstotliwości wskazują, że wpływ sytuacji epidemicznej na gospodarkę jest istotnie mniejszy niż wcześniej.

"Dostępne prognozy wskazują, że w najbliższych kwartałach nastąpi ożywienie koniunktury, choć skala i tempo tego ożywienia są obarczone niepewnością" - ocenia RPP. Głównym źródłem niepewności pozostaje dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na koniunkturę w kraju i za granicą. Pozytywnie na krajową koniunkturę wpływać będą działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP dokonane w ub.r., a także przewidywane ożywienie w gospodarce światowej. Tempo ożywienia gospodarczego w kraju będzie także uzależnione od dalszego kształtowania się kursu złotego - zaznacza Rada.

RPP na środowym posiedzeniu utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Tym samym stopa referencyjna nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 0,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 0,11 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. w skali rocznej.

Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w marcu 2021 r. do 134 814,4 mln euro z 134 764,3 mln euro w lutym - podał Narodowy Bank Polski.

Poniżej dane o oficjalnych aktywach rezerwowych (w mln euro/dol./zł):

Nie czekaj do ostatniej chwili, pobierz za darmo program PIT 2020 lub rozlicz się online już teraz!

RPP gotowa na przejściowy wzrost inflacji

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 0,10%). Zgodnie z komunikatem, RPP nadal oczekuje ożywienia aktywności gospodarczej w 2021 r., a głównym źródłem niepewności co do jego skali i tempa pozostaje dalszy przebieg pandemii w Polsce i za granicą.

Podobnie jak w marcu br., w komunikacie podkreślono pozytywny wpływ działań ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowania polityki pieniężnej, na aktywność gospodarczą. Rada odnotowała również negatywny wpływ pogorszenia sytuacji epidemicznej i zaostrzenia restrykcji sanitarnych na aktywność ekonomiczną i nastroje w niektórych sektorach, jednak w ocenie RPP wpływ ten jest "istotnie mniejszy niż wcześniej".

Oceniając krótkookresowe perspektywy inflacji Rada wskazała na statystyczne efekty bazy i oczekiwany wzrost opłat za wywóz śmieci jako czynniki, które przyczynią się do wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach. Zdaniem Rady, w dłuższej perspektywie proces szczepień i wygasanie pandemii będą oddziaływać w kierunku zmniejszenia presji na wzrost kosztów działania firm, przyczyniając się tym samym do ograniczenia presji inflacyjnej.

Zgodnie z komunikatem NBP będzie kontynuował skup skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku (wartość dotychczas skupionych obligacji wyniosła 113,4 mld zł).

W ocenie RPP kurs złotego nie ogranicza już tempa ożywienia gospodarczego

Odnotowane w marcu wyraźne osłabienie kursu złotego skłoniło Radę do rezygnacji z utrzymywanej w komunikatach od czerwca ub. r. oceny, zgodnie z którą "brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP" może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego w Polsce. Fragment ten został zastąpiony sformułowaniem neutralnym i niekontrowersyjnym ("tempo ożywienia gospodarczego w kraju będzie także uzależnione od dalszego kształtowania się kursu złotego").

Zmianę tę interpretujemy, z jednej strony, jako wzrost akceptacji Rady dla bieżącego poziomu kursu złotego, z drugiej zaś jako utrzymującą się niską tolerancję RPP dla szybkiej aprecjacji kursu złotego w najbliższych miesiącach, a więc w początkowej fazie ożywienia gospodarczego. Wsparciem dla takiej oceny jest utrzymanie przez RPP w komunikacie sformułowania dotyczącego polityki kursowej: "w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych".

Podwyżki stóp procentowych pozostają odległą perspektywą

Zasygnalizowany przez Radę w komunikacie scenariusz przejściowego wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach, wywołanego głównie przez czynniki o charakterze podażowym, jest zgodny z naszą prognozą (por. MAKROmapa z 29.03.2021). Naszym zdaniem scenariusz ten został przez Radę zarysowany w celu zakotwiczenia oczekiwań dotyczących podwyżek stóp, które mogą się nasilić wraz ze wzrostem bieżącego wskaźnika inflacji.

Treść komunikatu jest zatem zgodna z marcowymi wypowiedziami prezesa NBP wskazującymi na bardzo niskie prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych do końca 2022 r. Jednocześnie wskazana wyżej umiarkowanie optymistyczna ocena RPP dotycząca wpływu pandemii na aktywność gospodarczą wskazuje, że mimo obserwowanej obecnie w Polsce trzeciej fali zakażeń koronawirusem cykl łagodzenia polityki pieniężnej nie zostanie wznowiony.

Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r. Pierwszej podwyżki stopy referencyjnej z 0,10% do 0,25% oczekujemy w I kw. 2023 r.

Zgodnie z tym scenariuszem, RPP chcąc uniknąć znaczącej aprecjacji kursu złotego wskutek zwiększenia różnicy stóp procentowych w Polsce i strefie euro, będzie tolerować ewentualne odchylenia inflacji od celu inflacyjnego w górę w latach 2021-2022. Nasza średnioterminowa prognoza stopy referencyjnej NBP jest zgodna z oczekiwanym kształtem polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego, którego suma bilansowa, po spodziewanej w 2022 r. stabilizacji, obniży się wyraźnie na początku 2023 r.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Jakub Borowski
Główny Ekonomista
Credit Agricole Bank Polska S.A.Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »