Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu

​RADA NADZORCZA Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. ogłasza: POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. W OBSZARZE INWESTYCJI

​RADA NADZORCZA

Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. ogłasza:

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. W OBSZARZE INWESTYCJI

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o § 20 Statutu spółki Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1302 z późn. zm.).

Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące warunki formalne:

1.       posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2.       posiadać co najmniej 10 - letnie doświadczenie zawodowe (okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek), w tym, co najmniej 5-letni staż pracy na rynkach finansowych (w tym w szczególności funduszach private equity lub venture capital lub banku), w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w obszarze inwestycji i/lub finansów (prezes, członek zarządu, dyrektor zarządzający, partner),

3.       posiadać poparte doświadczeniem zawodowym, zrozumienie zasad finansowania projektów inwestycyjnych poprzez spółki specjalnego przeznaczenia w formule bez regresu (project finance),

4.       posiadać doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych i aranżowaniu finansowania transakcji o dużych wartościach,

5.       posiadać doświadczenie w sporządzaniu wycen przedsiębiorstw lub w zakresie tworzenia modeli finansowych projektów inwestycyjnych zdobyte:

a.       w funduszach typu private equity,

b.       w bankach inwestycyjnych, biurach maklerskich, firmach ubezpieczeniowych i międzynarodowych instytucjach finansowych,

c.        w firmach doradztwa corporate finance,

d.       w firmach prowadzących działalność w zakresie budowy, eksploatacji lub finansowania infrastruktury.

6.       posiadać doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi na rynkach międzynarodowych,

7.       znać biegle język angielski,

8.       korzystać z pełni praw publicznych,

9.       posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

10.    nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

11.    być osobą niekaraną,

12.    w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

13.    złożyć Prezesowi Rady Ministrów oświadczenie lustracyjne lub przedstawić informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

14.    kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a.       pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b.       wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c.        jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d.       pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e.       jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności PFR S.A.

Dodatkowymi atutami będą:

1.       wykształcenie z kierunków zarządzanie lub finanse, w tym studia podyplomowe,

2.       znajomość zasad prowadzenia procesów inwestycyjnych przez fundusze infrastrukturalne, inwestycyjne fundusze suwerenne oraz/lub międzynarodowe instytucje finansowe,

3.       doświadczenie i znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem spółek publicznych, doświadczenie i wiedza z zakresu nadzoru właścicielskiego, kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,

4.       biegła znajomość języków niemieckiego lub francuskiego,

5.       uprawnienia doradcy inwestycyjnego lub kwalifikacje CFA.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1.       list motywacyjny,

2.       życiorys (CV), w tym adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego,

3.       dyplom ukończenia studiów wyższych,

4.       świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż i doświadczenie zawodowe,

5.       dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, akty powołania, odpisy KRS);

6.       oświadczenia o:

(a)     korzystaniu z pełni praw publicznych,

(b)     posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

(c)     niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

(d)     spełnianiu warunków określonych dla kandydatów na członka organu zarządzającego wynikających z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1302 z późn. zm.),

(e)     braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych i karnych skarbowych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego.

(f)      zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w tym danych określonych w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A.",

(g)     w odniesieniu do obywateli polskich - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą "poufne" albo pisemne zobowiązanie  kandydata do poddania się procedurze sprawdzającej w tym zakresie,

(h)     w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku - oświadczenie kandydata o złożeniu Prezesowi Rady Ministrów oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) albo oświadczenie kandydata o złożeniu Prezesowi Rady Ministrów oświadczenia o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, w związku z kandydowaniem na stanowisko Wiceprezesa PFR S.A., zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie w obszarze inwestycji" w terminie do godz. 17:00 dniu 10 marca 2020 r., bezpośrednio w siedzibie Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Krucza 50, piętro 6, 00-025 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00 lub pocztą (decyduje data doręczenia Spółce) na ww. adres.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w siedzibie Spółki w dniu  11 marca 2020 roku.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, będą przeprowadzane w siedzibie Spółki w dniu 18 marca 2020 r., z zastrzeżeniem, że o dokładnym miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem oceniane będą w szczególności:

(a)                wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorach, w których działać będzie Spółka,

(b)                wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych oraz ich strukturyzowania finansowego,

(c)                 wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa,

(d)                wiedza w zakresie rachunkowości,

(e)                znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

(f)                  znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,

(g)                 znajomość zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

(h)                doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej.

 

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien przeprowadzić krótką prezentację swojego planu działania jako Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycyjnych Spółki który będzie wpisywał się w realizację zadań Spółki określonych w jej Statucie.

Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą, na uprzedni pisemny wniosek, zapoznać się w siedzibie Spółki z następującymi dokumentami: (1) Statut Spółki, (2) Sprawozdanie finansowe za rok 2018 wraz z opinią audytora, (3) Sprawozdanie F01 na IV kwartał 2019 roku, (4) Kwartalną Informację o Spółce na dzień 31 grudnia 2019 r., w terminie do siedmiu dni roboczych, począwszy od następnego dnia po zamieszczeniu niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pfr.pl, w siedzibie Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Krucza 50, piętro 6, 00-025 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00,  tel. +48 22 274 23 72, mail: biuro@pfr.pl.

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu
o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Rada Nadzorcza Spółki - na piśmie na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu kandydata - powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn formalnych oraz kandydatów, którzy nie zostali wybrani na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszystkie złożone dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po upływie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zostaną odesłane listem poleconym na podany adres do korespondencji.

Spółka nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Rada Nadzorcza może
w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, zwany dalej "Administratorem".

2.      W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych, można skontaktować się z Administratorem poprzez adres email iod@pfr.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

4.      Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn formalnych oraz kandydatów, którzy nie zostali wybrani na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie będą przetwarzane do momentu osobistego odbioru przez kandydata dokumentów złożonych w postępowaniu. W przypadku danych osobowych zawartych w dokumentach, które nie zostały odebrane, po upływie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zostaną odesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres korespondencyjny. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych do kontaktu zgromadzone w celu udokumentowania przebiegu postępowania, będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.

5.      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zobowiązanym lub uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością PFR S.A., w szczególności Prezesowi Rady Ministrów, a także innym podmiotom - wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

6.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7.      Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, 
b) sprostowania swoich danych osobowych, 
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania.

8.      Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do wzięcia udziału w tym procesie.

9.      Prawo wniesienia skargi:

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10.    Pani/Pana dane osobowe, nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany, w tym profilowane.


materiały promocyjne

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »