Reklama

W którym momencie ująć w kosztach uzyskania przychodów podatek od nieruchomości?

Spółka z o.o. posiada nieruchomość, w związku z którą jest zobowiązana opłacać podatek od nieruchomości. Podatek ten powinna opłacać w ratach miesięcznych. Czy w sytuacji, gdy spółka nie będzie regulowała ww. rat w terminie, będzie mogła podatek ten ujmować w kosztach podatkowych?

Sprawdź: PROGRAM PIT 2015

Reklama

Podatek od nieruchomości, dotyczący nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, stanowi koszt uzyskania przychodów. Jest to bowiem wydatek pozostający w związku z uzyskiwanymi przez podatnika przychodami.

Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. osoby prawne, będące właścicielami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości.Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów podatku od nieruchomości nie jest uzależniony od jego zapłaty. Podatek ten, jako tzw. koszt pośredni, jest potrącalny w dacie poniesienia.

Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. osoby prawne, będące właścicielami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości, itd. (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Osoby prawne są obowiązane składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy (sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru), w terminie do dnia 31 stycznia (jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku). Mają one również obowiązek wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, generalnie w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia (zob. art. 6 ust. 9 ww. ustawy).

Czy ujęcie podatku od nieruchomości w kosztach podatkowych zależy od daty jego zapłaty?

Na gruncie podatku dochodowego podatek od nieruchomości, dotyczący nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, stanowi koszt uzyskania przychodów. Jest to bowiem wydatek pozostający w związku z uzyskiwanymi przez podatnika przychodami. Przedmiotowy podatek wykazuje związek pośredni z przychodami, nie można go bowiem powiązać z konkretnym przychodem. Wiąże się on z ogólnym funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego. W związku z tym, podatek od nieruchomości kwalifikowany jest do kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami, tj. do tzw. kosztów pośrednich.


WAŻNE: W ustawie o PDOP brak jest regulacji, które wiązałyby moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów podatku od nieruchomości z jego zapłatą. Gdyby celem ustawodawcy było uzależnienie ujęcia ww. wydatku w kosztach podatkowych od jego zapłaty, to dałby on temu wyraz w stosownych przepisach, tak jak to uczynił np. w stosunku do odsetek od pożyczek/kredytów.


Zatem podatek od nieruchomości należy ujmować w kosztach uzyskania przychodów na zasadach przewidzianych dla kosztów pośrednich, bez względu na to, czy jest on regulowany terminowo, czy też nie.

Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 1 lutego 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-201/15/DW:

"(...) dla ustalenia momentu zaliczenia podatku od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji do kosztów uzyskania przychodów nie jest istotny moment zapłaty (...)."

Ustalenie daty poniesienia kosztu

Koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia (jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą). Za dzień poniesienia kosztu uważa się tu dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury/rachunku, a w razie ich braku, innego dowodu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Powyższe wynika z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o PDOP.

A zatem podatek od nieruchomości, niezależnie od tego, czy będzie płacony przez spółkę (w ratach) w terminie, czy też nie, będzie podlegał zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który zostanie on ujęty (zaksięgowany) w księgach rachunkowych.

Przypomnijmy, że od dłuższego już czasu trwa spór o to, jak należy rozumieć "dzień poniesienia kosztu". Zdaniem organów podatkowych oraz niektórych sądów administracyjnych, jest to dzień, na który dany wydatek został ujęty w księgach rachunkowych jako koszt. Z kolei w większości orzeczeń sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, w myśl którego dniem poniesienia kosztu pośredniego jest dzień ujęcia wydatku w księgach rachunkowych na jakimkolwiek koncie, niekoniecznie kosztowym.

UWAGA! Podatek od nieruchomości ujmowany jest w księgach rachunkowych jednostki w kosztach działalności operacyjnej. Dla celów bilansowych podatek ten może być rozliczany w kosztach w czasie lub - z uwzględnieniem zasady istotności - może być on ujęty w kosztach jednorazowo.

Jeżeli podatnik będzie rozliczał w kosztach uzyskania przychodów podatek do nieruchomości w analogiczny sposób, jak to uczyni dla celów bilansowych, to biorąc pod uwagę stanowisko organów podatkowych, taki sposób rozliczenia nie powinien być zakwestionowany. Na potwierdzenie tego może posłużyć ww. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której organ podatkowy stwierdził:

"(...) wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu podatku od nieruchomości, jako koszty pośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia (...), a więc w dacie ich ujęcia przez spółkę w księgach rachunkowych na podstawie złożonej zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych deklaracji w podatku od nieruchomości.

Przy czym nie chodzi o jakiekolwiek ujęcie wydatku w księgach rachunkowych, tylko jego ujęcie w koszty danego okresu rozliczeniowego, tzn. uznanie przez podatnika za taki koszt, na podstawie przyjętej polityki rachunkowości oraz przy zachowaniu zasad rachunkowości: współmierności przychodów i kosztów, istotności i ostrożności (...).

Zatem dla ustalenia momentu zaliczenia podatku od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji do kosztów uzyskania przychodów, nie jest istotny moment zapłaty, ale moment ujęcia w księgach jako koszt. (...)"


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 9 z dnia 2016-03-20

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: koszty podatkowe | moment | ten | podatek od nieruchomości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »