Reklama

Komunikat w sprawie zaistnienia okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji w obrocie akcjami spółki Innovative Commerce a.s. z siedzibą w Pradze

19 stycznia 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji w obrocie akcjami spółki Innovative Commerce a.s. z siedzibą w Pradze (dalej: ICM).

Spółka ICM (wcześniejsza nazwa spółki to iCom Vision Holding) notowana jest na rynku NewConnect od 23 marca 2011 roku. Od początku notowań kurs akcji spółki ICM kształtował się w trendzie spadkowym (spadek z 4,50 zł do 0,39 zł), czemu towarzyszył również spadek obrotów, których wartość w całym roku 2014 wyniosła zaledwie 724 zł (3 transakcje). Ponadto, od 2 czerwca 2014 r. do 5 października 2016 r. obrót akcjami tej spółki był zawieszony ze względu na brak umowy o pełnienie funkcji animatora rynku.

Reklama

Czytaj uchwałę zarządu GPW o nałożeniu na ICM AS dodatkowych obowiązków oraz zawieszeniu obrotu akcjami

Od 26 października 2016 r. do 20 grudnia 2016 r. kurs akcji spółki ICM podlegał gwałtownym zmianom:

. w okresie 26.10.2016 - 17.11.2016 nastąpił wzrost kursu z poziomu 0,36 zł do 39,00 zł (wzrost o 10 733 proc.) przy średnim wolumenie sesyjnym równym 2 344 akcje (pierwsza fala wzrostowa);

. w okresie 18.11.2016 - 25.11.2016 nastąpił spadek kursu z poziomu 39 zł do 10,31 zł (spadek o 74 proc.) przy średnim wolumenie sesyjnym równym 7 539 akcji;

. w okresie 28.11.2016 - 20.12.2016 nastąpił ponowny wzrost kursu z poziomu 10,31 zł do 46,80 zł (wzrost o 354 proc.) przy średnim wolumenie sesyjnym równym 1 193 akcje (druga fala wzrostowa).

Wzrost kursu akcji spółki ICM o 12 900 proc., w okresie krótszym niż 2 miesiące, tj. od dnia 26 października 2016 r. do dnia 20 grudnia 2016 r. spowodował wzrost jej kapitalizacji z poziomu 0,73 mln zł do ponad 95 mln zł. Wzrost ten nie znajdował racjonalnego uzasadnienia w otoczeniu informacyjnym emitenta. W okresie tym spółka ICM:

. nie publikowała żadnych istotnych informacji o charakterze gospodarczo-finansowym;

. w dniu 9 listopada 2016 r. opublikowała komunikat o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;

. w dniu 14 listopada 2016 r. opublikowała raport za III kwartał 2016 r., w którym spółka ICM wykazała 0,0 CZK przychodów i 11 tys. CZK straty netto;

. w dniu 17 listopada 2016 r. opublikowała komunikat o nabyciu przez Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. znacznego pakietu akcji spółki ICM (89,98 proc.);

. w dniu 9 grudnia 2016 r. opublikowała komunikat o uchwałach podjętych na walnym zgromadzenia akcjonariuszy, wśród których najważniejsze dotyczyły splitu akcji i zmian w organach spółki.

Raporty okresowe publikowane przez spółkę ICM wskazują, że spółka ta od połowy 2014 r. praktycznie nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej i nie osiąga żadnych przychodów. Przedstawia to poniższa tabela:

W związku z powyższym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podjął działania wyjaśniające mające na celu ustalenie przyczyn opisanego powyżej nienaturalnego kształtowania się kursu akcji ICM w okresie od 26 października 2016 r. do 20 grudnia 2016 r. Wstępne ustalenia wskazywały, iż w przedmiotowym przypadku mogło dojść do działań, o których mowa w art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (dalej: Rozporządzenie MAR). Niezależnie od poczynionych wstępnych ustaleń, w dniu 20 grudnia 2016 r. Urząd Komisji otrzymał w trybie art. 16 Rozporządzenia MAR notyfikację dotyczącą podejrzenia w zakresie manipulacji akcjami spółki ICM.

Mając na uwadze powyższe, w związku z podejrzeniem, iż obrót akcjami spółki ICM jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia interesu inwestorów, w dniu 22 grudnia 2016 r., działając na podstawie art. 78 ust. 3 w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki ICM na okres od dnia 22 grudnia 2016 r. do dnia 22 stycznia 2017 r. włącznie.

W wyniku przeprowadzonych przez UKNF dalszych czynności sprawdzających ustalono okoliczności wskazujące na dokonanie manipulacji akcjami spółki ICM przez osoby działające w imieniu 3 inwestorów. W szczególności:

1) od 27 października 2016 r. na rachunku jednego z tych inwestorów znajdowało się łącznie 96,94 proc. akcji, które następnie zostały w drodze czynności cywilno-prawnych rozdysponowane w różnych proporcjach na rachunki każdego z tych trzech inwestorów;

2) podmioty te są powiązane osobowo (w organach tych 3 podmiotów zasiadają te same osoby), jak i kapitałowo (udziałowcami tych 3 podmiotów są te same osoby);

3) dominujący wpływ na opisane powyżej kształtowanie się (w okresie od 26 października do 21 grudnia 2016 r.) notowań akcji ICM miała aktywność inwestycyjna jednego z 3 powyższych inwestorów, który posiadał największy w tym okresie:

. udział w łącznym wolumenie kupna - 48,08 proc.,

. udział w łącznej liczbie transakcji kupna - 46,08 proc.,

. udział po stronie kupna w transakcjach zawyżających (transakcjach, których kurs jest wyższy niż kurs transakcji poprzedzającej) - 72 proc., przy czym transakcje te niejednokrotnie doprowadzały do równoważenia rynku z powodu przekroczenia górnych ograniczeń wahań kursów,

. udział w liczbie transakcji stanowiących nowe maksima cenowe - w przypadku pierwszej fali wzrostowej 43,18 proc., a w przypadku drugiej 51,61 proc.;

4) w 18 przypadkach inwestor, o którym mowa powyżej zawierał transakcje, które nie prowadziły do zmiany stanu posiadania - występował równocześnie jako kupujący i sprzedający (transakcje "sam ze sobą"), w większości na fixingach podczas ustalania kursu otwarcia lub w transakcjach wyznaczających kurs zamknięcia;

5) w badanym okresie wskazana powyżej grupa 3 inwestorów zwiększyła swój stan posiadania akcji ICM o 1,4 proc., zawierając 600 transakcji kupna o łącznym wolumenie 48519 akcji i 212 transakcji sprzedaży o łącznym wolumenie 20155 akcji ICM.

Przekazanie do publicznej wiadomości powyższych informacji ma na celu uświadomienie inwestorom potencjalnego ryzyka naruszenia ich interesów, które w przedmiotowej sprawie związane jest z wystąpieniem okoliczności uzasadniających podejrzenie dokonania manipulacji. Urząd Komisji ustalił, iż powiązana grupa inwestorów uzyskała dominującą pozycję w akcjonariacie spółki ICM (prawie 97 proc. akcji), co pozwoliło im na sprawowanie kontroli nad podażą akcji tej spółki. Jednocześnie jeden z tych inwestorów zawierał transakcje na akcjach spółki ICM, które miały decydujący wpływ na zawyżenie i utrzymywanie kursu tych akcji na znacznie zawyżonym i nienaturalnym poziomie. Podejmowane przez tego inwestora działania skutkowały również dalszym znaczącym zmniejszeniem liczby akcji pozostających w wolnym obrocie. Sytuacja taka zniekształca podstawową funkcję rynku jako miejsca kształtowania się rzetelnej wyceny instrumentów finansowych i może przyczyniać się wprost do kreowania nieuczciwych warunków rynkowych. Szczególne znaczenie ma to w przypadku spółek, które nie prowadzą w zasadzie żadnej działalności operacyjnej. Urząd Komisji zwraca uwagę, że podejmowane przez nabywców akcji ryzyko nie jest w takich sytuacjach zależne od czynników rynkowych, ale od zachowania określonej grupy osób, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie dokonania manipulacji.

Urząd Komisji wskazuje jednocześnie, że strategie manipulacji polegające na wywoływaniu znaczących zmian wyceny rynkowej spółek o wątpliwej sytuacji ekonomicznej połączone ze sztucznym generowaniem wolumenu obrotów mogą mieć na celu wzbudzenie zainteresowania danym papierem wartościowym ze strony innych uczestników rynku i późniejszą wyprzedaż na rynku znacznych pakietów akcji tych spółek przez podmioty zaangażowane w działania manipulacyjne lub przez inne podmioty z nimi powiązane.

Sprawdź bieżące notowania ICM na stronach BIZNES INTERIA.PL

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »