Reklama

DSS (DSS): Zawarcie umowy podzlecenia na dostawę kruszywa oraz wykonanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie w ramach budowy autostrady A2 - raport 34

Raport bieżący nr 34/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 11 października 2010 r. Spółka zawarła z konsorcjum, w skład którego wchodzą: China Overseas Engineering Group Co., Ltd. jako Lider Konsorcjum oraz Shanghai Construction (Group) General Co., China Railway Tunnel Group Co., Ltd. i Decoma Sp. z o.o. - jako Partnerzy (konsorcjum to zwane jest dalej Wykonawcą), Umowę Podzlecenia (Umowa, Kontrakt Podzlecenia), której przedmiotem jest dostawa kruszywa oraz wykonanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie w ciągu głównym autostrady A2 Stryków-Konotopa na odcinkach A oraz C, o łącznej długości około 49,5 km (zwanej dalej Autostradą).

Reklama

Z tytułu wykonania wszystkich określonych w Umowie obowiązków, Spółka otrzyma wynagrodzenie, obliczone jako iloczyn ilości ułożonej podbudowy oraz określonych w Umowie stawek. Szacunkową wartość Umowy strony określiły na 60.000.000,-PLN (sześćdziesiąt milionów złotych) netto, zaznaczając iż jest to wielkość stanowiąca wyłącznie podstawę do określenia wysokości zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy przez Spółkę oraz obliczenia wysokości kar umownych.

Ponadto Strony potwierdziły w Umowie, że ich zamiarem jest powierzenie Spółce również dostawy kruszywa oraz wykonanie warstwy podbudowy stabilizowanej mechanicznie dróg serwisowych związanych z budową Autostrady, co będzie jednakże przedmiotem odrębnej umowy. Zakończenie prac przez Spółkę winno nastąpić do 30 września 2011 r.

Spółka zobowiązana jest do zapłaty kar umownych w następującej wysokości:

- za przekroczenie Terminu Zakończenia Robót Podzlecenia w wysokości 0,03% (trzech setnych procenta) Szacunkowej Wartości Kontraktu Podzlecenia za każdy dzień zwłoki,

- za niedotrzymanie terminu usunięcia wad Robót Podzleconych w wysokości 0,03% (trzech setnych procenta) Szacunkowej Wartości Kontraktu Podzlecenia za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Kontraktu Podzlecenia z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w wysokości 10% (dziesięciu procent) wartości Robót Podzleconych pozostałych do wykonania,

- za niedotrzymanie terminu przedłożenia Szczegółowego Programu Robót Podzleconych w wysokości 0,03% (trzech setnych procenta) Szacunkowej Wartości Kontraktu Podzlecenia za każdy dzień zwłoki,

- za niedotrzymanie terminu przekazania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz polisy ubezpieczeniowej w wysokości 0,03 % Szacunkowej Wartości Kontraktu Podzlecenia za każdy dzień zwłoki,

- za niedotrzymanie terminu przekazania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz programu zapewnienia jakości (PZJ) w wysokości 0,03 % (trzech setnych procenta) Szacunkowej Wartości Kontraktu za każdy dzień zwłoki.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następującej wysokości:

- za nie dokonanie przez Wykonawcę w terminie odbioru danego Odcinka w wysokości 0,03 % (trzech setnych procent) wartości nieodebranych Robót Podzleconych za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku wygaśnięcia, rozwiązania lub zaprzestania wykonywania Umowy Podzlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości Robót Podzleconych pozostałych do wykonania.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Poza tym warunki na jakich zawarta została Umowa Podzlecenia nie odbiegają od standardowych warunków na jakich zawierane są tego typu umowy.

Ponieważ wartości Umowy Podzlecenia przekracza kwotę stanowiącą 10% kapitałów własnych emitenta, należy ją uznać za umowę znaczącą.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Jan Łuczak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »