Reklama

GUS: Inflacja w lutym wyniosła 0,7 proc. rok do roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym wzrosły o 0,7 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Nowe grupowanie wydatków według rozszerzonej klasyfikacji w niewielkim stopniu wpłynęło na poziom cen ogółem, w wyższy niż przeciętny wpływ odnotowano w dziale napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe oraz łączność - podał GUS w komentarzu do inflacji.

GUS, począwszy od ostatecznych danych za styczeń 2014 r., w obliczeniach wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych zastosował nową klasyfikację o większej szczegółowości.

"Grupowanie wydatków gospodarstw domowych według rozszerzonej klasyfikacji wpłynęło w nieznacznym stopniu na poziom wskaźników cen ogółem. Nieco większy niż przeciętnie wpływ odnotowano w dziale +Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe+, w związku z bardziej szczegółowym grupowaniem poszczególnych podklas tych towarów oraz w dziale +Łączność+, z uwagi na przesunięcie do tej pozycji niektórych wydatków z działu +Rekreacja i kultura"" - napisano w komentarzu GUS.

Reklama

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług wzrosły w lutym o 0,9 proc. rdr, a mdm wzrosły o 0,1 proc.

Przed przeszacowaniem GUS podał w lutym, że inflacja w styczniu wyniosła 0,7 proc. rdr i 0,1 proc. mdm. Z danych GUS wynika także, że średnioroczna inflacja w 2013 r. przy obecnej strukturze koszyka inflacyjnego wyniosła 0,8 proc.

Inflacja może pozostać poniżej 1,5% do końca 2014 r.

Oczekujemy, że w marcu inflacja obniży się do 0,6% r/r, na co złoży się głównie spadek dynamiki cen żywności będący efektem rosyjskiego embarga na wieprzowinę i inne produkty żywnościowe, wprowadzonego po stwierdzeniu w Polsce przypadków afrykańskiego pomoru świń (por. MAKROmapa z 10.03.2014). Odnotowany w lutym spadek cen mięsa wieprzowego o 2,0% m/m sygnalizuje nasilający się wpływ tego embarga na ceny żywności w Polsce. Oczekujemy, że ze względu na zaangażowanie Polski w rozwiązanie konfliktu na Krymie embargo to może być utrzymane przez dłuższy czas. Ponadto, w kolejnych miesiącach coraz silniejszy negatywny wpływ na ceny żywności w Polsce będzie miało pogorszenie sytuacji gospodarczej na Ukrainie i oczekiwany przez nas silny spadek eksportu polskiej żywności do tego kraju. Szacujemy, że kryzys ukraiński i embargo rosyjskie mogą obniżyć roczny wskaźnik inflacji CPI w Polsce o ok. 0,3-0,5 pp., a wpływ ten będzie skoncentrowany w II poł. br. W takiej sytuacji inflacja CPI, dodatkowo ograniczana przez wciąż niską presję płacową, może pozostać poniżej dolnej granicy odchyleń (1,5%) od celu inflacyjnego RPP (2,5%) do końca br.

Rewizja wag obniżyła inflację

GUS opublikował również zrewidowane wagi w koszyku inflacji CPI, będące odzwierciedleniem struktury wydatków z budżetów gospodarstw domowych w 2013 r. Struktura wag w koszyku inflacyjnym uległa głębszym zmianom niż oczekiwaliśmy (por. MAKROmapa z 17.02.2014), do czego w pewnym stopniu przyczyniło się zastosowanie przez GUS od stycznia 2014 r. rozszerzonej klasyfikacji COICOP. W efekcie, styczniowe tempo wzrostu cen zostało zrewidowane z 0,7% r/r do 0,5%.

W nowej strukturze wag w koszyku inflacyjnym na szczególną uwagę zasługuje wzrost udziału żywności i napojów bezalkoholowych do 24,6% wobec 24,3% w 2012 r. Popyt na żywność (dobra podstawowe) charakteryzuje się niską elastycznością cenową, a średnioroczny wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych w ub. r. (2,0%) był wyższy od nominalnej dynamiki konsumpcji prywatnej (1,5%).

Sprzyjało to wzrostowi udziału tej kategorii w koszyku inflacyjnym. Z sytuacją odwrotną mieliśmy do czynienia w grupach "rekreacja i kultura" (spadek udziału z 7,89% (według poprzedniej klasyfikacji) na 6,36%, najniżej od 2003 r.) oraz "restauracje i hotele" (spadek z 6,36% do 4,56%, najniżej od 2005 r.), a więc w przypadku dóbr charakteryzujących się relatywnie wysoką elastycznością cenową popytu. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z nową klasyfikacją COICOP część wydatków ujmowanych w grupie "rekreacja i kultura" zostało przeniesionych do grupy "łączność" (jej udział w wydatkach wzrósł z 4,11% do 5,41%).

Dane o inflacji lekko negatywne dla złotego i pozytywne dla rynku długu

Naszym zdaniem inflacja CPI w I kw. będzie najprawdopodobniej niższa niż przewidywała marcowa projekcja inflacji NBP. Dlatego dzisiejsze dane inflacji są lekko negatywne dla złotego i pozytywne dla rynku długu. Podwyżka stóp procentowych o 25 pb w listopadzie br. pozostaje naszym scenariuszem bazowym, jednak podjęta przez Radę Polityki Pieniężnej w marcu decyzja o wydłużeniu horyzontu stabilnych stóp procentowych co najmniej do końca III kw. oraz spodziewany przez nas antyinflacyjny wpływ rosyjskiego embarga i kryzysu ukraińskiego sygnalizują znaczące ryzyko w dół dla naszej krótkookresowej prognozy stóp procentowych NBP.

Jakub Borowski

Główny Ekonomista

Credit Agricole Bank Polska S.A.

_ _ _ _ _

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji w styczniu i lutym:

 
        luty luty  styczeń styczeń
        rdr  mdm    rdr   mdm
INFLACJA OGÓŁEM                           
        0,7  0,1    0,5   0,1
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe  
        2,1  0,2    2,0   1,3
- żywność i napoje bezalkoholowe                  
        1,6 -0,2    1,6   1,5
-- w tym żywność                          
        1,8 -0,1    1,8   1,6
- napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe               
        3,6  1,4    3,4   0,8
Odzież i obuwie                           
        -4,7 -1,7    -5,0   -3,7
Mieszkanie                             
        1,9  0,1    1,9   0,2
- użytkowanie mieszkania i nośniki energii             
        2,3  0,1    2,3   0,3
-- w tym nośniki energii                      
        -0,2  0,0    -0,2   0,2
- wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego     
        0,0 -0,1    0,3   0,2
Zdrowie                               
        0,3  0,2    0,4   -1,6
Transport                             
        -1,8  0,4    -1,5   -1,1
-- w tym paliwa do prywatnych środków transportu          
        -3,1  0,3    -2,3   -1,1
Łączność                              
       -3,2  0,3    -7,8   -0,3
Rekreacja                              
        2,8  0,3    3,0   0,1
Edukacja                              
       -6,2  0,0    -6,2   0,0
Restauracje i hotele                        
       1,5  0,1    1,5   0,1
Inne usługi i towary                       
       -0,1 -0,1    -0,1   0,2

Ekonomista Banku Pekao Wojciech Matysiak o piątkowych danych GUS dotyczących inflacji, zgodnie z którymi ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym wzrosły o 0,7 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc.:

"Za wzrost inflacji CPI względem poprzedniego miesiąca odpowiada przede wszystkim wzrost dynamiki cen związanych z łącznością. Wyniosła ona w lutym minus 0,3 proc. mdm i minus 3,2 proc. rdr wobec minus 7,8 proc. rdr miesiąc wcześniej. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły w lutym o 0,2 proc. mdm i wzrosły o 1,6 proc. rdr wobec wzrostu o 1,6 proc. rdr w styczniu. Ceny transportu wzrosły w lutym o 0,4 proc. mdm i spadły o 1,8 proc. rdr wobec spadku o 1,5 proc. rdr w styczniu.

W najbliższych miesiącach z uwagi na niską ubiegłoroczną bazę w kategoriach +transport+ i +łączność+ możemy oczekiwać stopniowego wzrostu inflacji. Z drugiej strony, w 2014 roku możemy oczekiwać znacznie głębszych spadków cen warzyw sezonowych niż w roku 2013. W lipcu z uwagi na wysoką bazę związaną z podwyżką opłat za wywóz śmieci inflacja ponownie wyraźnie spadnie. W drugiej połowie roku coraz większy wpływ na inflację będą wywierały czynniki popytowe, możliwy jest także wzrost dynamiki cen żywności.

Istotnym źródłem niepewności związanym z prognozowaniem inflacji w najbliższych miesiącach jest rozwój konfliktu na Ukrainie, który może prowadzić do zmian cen surowców energetycznych oraz skutkować ograniczaniem swobody handlu zagranicznego, co może z kolei wpłynąć na obniżenie inflacji.

Po dzisiejszych danych podtrzymujemy naszą prognozę, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych w tym roku. Pierwszych podwyżek stóp oczekujemy najwcześniej na początku 2015 roku."

Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek o piątkowych danych GUS, zgodnie z którymi ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym wzrosły o 0,7 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc.:

"Wprowadzone przez GUS zmiany w koszyku inflacyjnym obniżyły wskaźnik CPI w styczniu, który w lutym wprawdzie nieco wzrósł, ale i tak okazał się niższy od średnich oczekiwań rynkowych. Tym samym kolejny miesiąc z rzędu obniżeniu ulega ścieżka prognozowanej inflacji na cały 2014 rok.

Opublikowane w piątek dane potwierdzają, że pomimo ożywienia nie występuje w polskiej gospodarce presja inflacyjna. W kolejnych miesiącach wskaźnik CPI będzie rósł bardzo powoli w kierunku 2 proc. rok do roku, ale mało prawdopodobne jest, aby poziom ten został w tym roku przekroczony.

Choć osłabienie złotego, obserwowane w związku z konfliktem na linii Kijów-Moskwa, jest ryzykiem szybszego wzrostu inflacji, embargo na wieprzowinę obowiązujące od lutego, tudzież dalsze utrudnienia w handlu z Rosją, będą raczej wpływać w kierunku niższych cen w kraju. Dane wpisują się w najnowsze prognozy Narodowego Banku Polskiego i z dużym prawdopodobieństwem utwierdzają Radę Polityki Pieniężnej w słuszności decyzji o wydłużeniu horyzontu stabilizacji stóp procentowych.

Ostatnia deklaracja Rady Polityki Pieniężnej dotycząca braku zmian w polityce pieniężnej +co najmniej+ do końca września oraz dzisiejsze odczyty inflacji sugerują, że również w czwartym kwartale br. stopy procentowe nie zostaną zmienione. Spodziewam się obecnie, że dopiero na początku 2015 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na pierwsze zaostrzenie polityki pieniężnej".

- Główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Kaczor o piątkowych danych GUS, zgodnie z którymi ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym wzrosły o 0,7 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc.:

"Sam poziom inflacji, choć niższy od oczekiwanego, nie jest dużą niespodzianką. Za znacznie ciekawszą uważamy rewizję inflacji za styczeń o -0,2 pkt proc. Oznacza to, że inflacja w lutym wzrosła i to w stopniu większym niż można było oczekiwać, bowiem prognozy analityków implikowały wzrost o 0,1 pkt proc.

Wyliczona według nowego systemu wag inflacja bazowa będzie prawdopodobnie znacznie niższa od dotychczasowych jej poziomów ze względu na relatywny wzrost udziału wydatków na łączność i komunikację, gdzie notujemy deflację i spadek udziału dwóch grup o relatywnie wysokiej inflacji (rekreacja i kultura oraz hotele i restauracje).

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »