Reklama

Murapol SA publikuje prospekt i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji

Murapol SA, jeden z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, opublikował prospekt w celu przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji Spółki oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta obejmuje do 14 280 000 istniejących akcji, stanowiących do 35 proc. kapitału zakładowego spółki. Cena maksymalna akcji dla inwestorów indywidualnych wynosi 40 zł za akcję. Ostateczna cena i ostateczna liczba akcji oferowanych zostaną ustalone do 30 listopada br.

- Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Papierów Wartościowych, jego publikacja i rozpoczęcie publicznej oferty akcji to kolejny krok w drodze Murapol na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestorom dajemy możliwość zainwestowania w spółkę z atrakcyjnej branży, o ogólnopolskiej skali działalności oraz wysokim potencjale zarówno w segmencie sprzedaży mieszkań klientom detalicznym, jak i w nowym, rozwijającym się segmencie PRS, dla którego Grupa Murapol dostarczać będzie lokale. Wysoka marżowość realizowanych inwestycji, wypracowany model nabywania gruntów oraz unikatowy, pionowo zintegrowany model biznesowy umożliwiający pozostawianie marż w Grupie, przekładają się na istotną zdolność do wypłaty dywidend. Jeśli warunki rynkowe będą sprzyjające, jeszcze w tym roku dołączymy do spółek notowanych na GPW. Jestem przekonany, że w kolejnych latach będziemy kontynuować umacnianie naszej wiodącej pozycji na polskim rynku deweloperskim, a dla inwestorów giełdowych Murapol będzie pożądanym przykładem połączenia spółki wzrostowej i dywidendowej - powiedział Nikodem Iskra, prezes Murapol SA.

Reklama

Warunki oferty:

· Oferta obejmuje do 14 280 000 istniejących akcji (w tym z opcji nadprzydziału), stanowiących do 35% kapitału zakładowego Spółki, należących do większościowego akcjonariusza spółki, tj. AEREF V PL Investment S.à r.l. ("Akcjonariusz Sprzedający") - podmiotu kontrolowanego przez fundusze zarządzane przez Real Estate Group należącą do Ares Management Corporation ("Ares"), wiodącego globalnego zarządzającego inwestycjami alternatywnymi, któremu doradza Griffin Real Estate. Po przeprowadzeniu Oferty Ares pozostanie większościowym akcjonariuszem Spółki, wspierającym jej dalszy rozwój.

· Akcje zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie prospektu wyłącznie na terytorium Polski, skierowanej do polskich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

· Akcje mogą zostać również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami.

· Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje Spółki od 23 do 29 listopada 2021 r. Zapisy będą przyjmowane przez firmy inwestycyjne wchodzące w skład konsorcjum detalicznego. Szczegółowa lista punktów obsługi klienta członków konsorcjum detalicznego, w których przyjmowane będą zapisy na akcje Spółki, została opublikowana na stronie internetowej spółki (https://www.murapol.pl).

· Inwestorzy indywidualni będą składać zapisy po cenie maksymalnej ustalonej na 40 zł za akcję ("Cena Maksymalna"). Pojedynczy zapis może opiewać na co najmniej 50 akcji i maksymalnie 200.000 akcji. Inwestorzy indywidualni mogą złożyć więcej niż jeden zapis.

· Biorąc pod uwagę przyjętą politykę dywidendową spółki, zakładającą wypłatę dywidendy za 2021 r. w kwocie 170 mln zł, spodziewana stopa dywidendy przy Cenie Maksymalnej szacowana jest na ok. 10,4%.

· Ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych i ostateczna cena akcji dla inwestorów instytucjonalnych, a także ostateczna liczba akcji oferowanych w Ofercie (w tym liczba akcji z opcji nadprzydziału), zostaną ustalone po

przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, przy czym ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna.

· Intencją Akcjonariusza Sprzedającego oraz Globalnych Współkoordynatorów jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 10%-15% akcji oferowanych. W przypadku, gdy łączna liczba akcji, na które złożą zapisy inwestorzy indywidualni, będzie większa niż ostateczna liczba akcji oferowanych tej kategorii inwestorów, przydział akcji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.

· Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu pełnią: Erste Group, Erste Securities Polska, Pekao Investment Banking oraz Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie. Rolę Firmy Inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej Akcji Oferowanych oraz Współprowadzącego Księgę Popytu i Menadżera Stabilizującego pełni Biuro Maklerskie Pekao. Erste Securities Polska i Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie pełnią również rolę firm inwestycyjnych współpośredniczących w ofercie publicznej. mBank pełni rolę menedżera oferty (co-bookrunner). Niezależnym doradcą finansowym spółki w związku z Ofertą jest Rothschild & Co Polska sp. z o.o.

· Murapol zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

· Spółka, Akcjonariusz Sprzedający oraz prezes spółki Nikodem Iskra nie będą oferować ani sprzedawać akcji spółki przez okres 360 dni od zakończenia Oferty, z pewnymi zwyczajowymi wyłączeniami.

Przewidywany harmonogram oferty:

22-30 listopada 2021 r. proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

23-29 listopada 2021 r. przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych

do 30 listopada 2021 r. publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w Ofercie (w tym akcji oferowanych w ramach opcji nadprzydziału) oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

ok. 3 grudnia 2021 r. przewidywany termin rejestracji akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych

do 6 grudnia 2021 r. przydział akcji oferowanych

ok. 8 grudnia 2021 r. oczekiwany pierwszy dzień obrotu akcjami spółki na GPW.

Informacje o Grupie Murapol

Grupa Murapol to jeden z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Przez ponad 20 lat działalności (do końca września 2021 r.) zrealizowała 70 wieloetapowych inwestycji, w ramach których powstały 324 budynki obejmujące łącznie blisko 20 tys. lokali.

Murapol oferuje mieszkania w szerokich i najbardziej chłonnych segmentach rynku nieruchomości mieszkaniowych, tzw. popularnym i popularnym premium, które w ocenie Zarządu są relatywnie odporne na wahania czynników makroekonomicznych.

Oferta Grupy jest dostępna na terenie niemal całego kraju. Mapa inwestycji, rozumiana jako inwestycje zrealizowane, w budowie lub w przygotowaniu, obejmuje 17 miast w Polsce (wg stanu na koniec września 2021 r.), zarówno największe aglomeracje, w tym Warszawę, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, aglomerację śląską, Poznań i Łódź, jak i mniejsze miasta regionalne, takie jak Bydgoszcz czy Toruń. Dzięki dywersyfikacji geograficznej, Murapol dociera do szerokiego grona klientów i może korzystać z obserwowanego rozwoju nie tylko największych, lecz również regionalnych rynków mieszkaniowych.

Kolejną przewagą konkurencyjną Grupy Murapol jest duży, systematycznie odnawiany i powiększany aktywny bank ziemi. Na koniec września 2021 r. obejmował on nieruchomości gruntowe (stanowiące własność / będące w użytkowaniu wieczystym Grupy lub objęte warunkowymi umowami przedwstępnymi) umożliwiające wybudowanie ponad 19,9 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej ponad 881 tys. m kw.

Wyróżnikiem Grupy Murapol na tle deweloperów notowanych na GPW jest unikatowy, pionowo zintegrowany model biznesowy. Zakłada on koncentrację wewnątrz Grupy wszystkich kompetencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięć deweloperskich, począwszy od pozyskiwania gruntów, przez projektowanie architektoniczne i inżynieryjne, budżetowanie inwestycji, zakupy materiałów budowlanych i generalne wykonawstwo, po działania marketingowe i sprzedażowe.

Specjalistyczny know-how, sprawdzone rozwiązania i wystandaryzowane projekty umożliwiają Grupie efektywne powielanie jej modelu w nowych lokalizacjach oraz skalowanie działalności.

W 2021 r. Murapol podjął strategiczną decyzję o rozpoczęciu współpracy z Ares w nowym i rozwijającym się segmencie instytucjonalnego najmu nieruchomości (platforma PRS, którą zarządzać będzie Ares). Umowa Ramowa zawarta z Ares przewiduje, że do połowy 2026 r. Murapol przygotuje ok. 10 tys. lokali na rzecz PRS. Liczba ta obejmuje lokale, które w tym czasie będą ukończone i oddane do użytkowania, a także w trakcie budowy, bądź w formie zabezpieczonych praw do gruntu.

W latach 2018-2020 przychody Grupy Murapol ze sprzedaży lokali wzrosły z 603,1 mln zł do 836,2 mln zł, co oznacza średni roczny wzrost (CAGR) na poziomie 17,7%. W tym samym okresie skorygowany zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się ze 189,0 mln zł do 265,2 mln zł (CAGR na poziomie 18,5 proc.), natomiast skorygowana EBITDA wzrosła ze 135,5 mln zł do 195,3 mln zł (CAGR na poziomie 20,1 proc.).

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2021 r. łączne przychody ze sprzedaży mieszkań (w tym przychody z PRS) wyniosły 715,3 mln zł, co oznacza wzrost o 3,0 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Skorygowany zysk brutto ze sprzedaży w tym okresie sięgnął 260,5 mln zł (+17,0 proc. r/r), natomiast skorygowana EBITDA wyniosła 225,7 mln zł (+31,3 proc. r/r).

Przyjęta strategia biznesowa zakłada osiągnięcie liczby lokali przekazywanych klientom na poziomie około 3.200 - 4.200 rocznie (bez uwzględnienia mieszkań budowanych na rzecz PRS) począwszy od 2022 r. Grupa Murapol planuje ponadto wykorzystać możliwości wzrostu płynące z rozwijającego się rynku PRS.

W ocenie zarządu, wypracowany model zakupu gruntów, pionowa integracja biznesu oraz pozostawianie marż z kolejnych etapów realizacji przedsięwzięć deweloperskich w Grupie Murapol, przekładają się na wyższą zdolność do wypłaty dywidend. Zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie 170 mln zł za rok 2021, natomiast w następnych latach - w kwocie równej co najmniej 75 proc. skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w danym roku. Większościowy akcjonariusz spółki zadeklarował poparcie dla takiej polityki dywidendowej.


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »