Reklama

Uważaj na pożyczki pozabankowe

Coraz więcej potrzebujemy, coraz więcej wydajemy i... wierzyciele, windykatorzy mają coraz więcej pracy zarazem. Banki wymagają niemałych zabezpieczeń dla swoich kredytów, pożyczek i niektórzy nie są w stanie sprostać tym wymaganiom. W związku z tym na rynku coraz większe znaczenie odgrywają inne możliwości pożyczkowe niebankowe. Rynek w tym obszarze się dynamicznie rozwija.

Doświadczenia wielu osób i firm udowadniają, że zamierzając udzielić pożyczki, albo ją zaciągnąć powinniśmy się odpowiednio zabezpieczyć. Zabezpieczeniu można poddać pełną kwotę pożyczki: kapitał i odsetki. Bez względu na to komu udzielamy pożyczki, czy są to znajomi, rodzina czy osoba obca - warto pomyśleć o zabezpieczeniu.

Najbezpieczniejszym i prostym jest potwierdzenie pismem każdej pożyczki, nawet drobnej. Pomimo że art. 720 § 2 k.c. mówi o pisemnej formie pożyczki tylko w przypadku kwot przekraczających 500 zł, to warto nawet przy takich wartościach wspierać się odpowiednią umową i podpisami.

Reklama

Pisemna umowa pożyczki nie przewiduje rygoru nieważności, ale w przypadku odmowy zwrotu pożyczki będą problemy z wyegzekwowaniem pieniędzy bez jakiegoś pisemnego dowodu. Warto również pomyśleć o pisemnym pokwitowaniu od pożyczkobiorcy odbioru pieniędzy, o ile nie zostały one przelane na konto pożyczkobiorcy (dowód przelewu jest wiarygodnym potwierdzeniem).

Należy zawrzeć w umowie pożyczki wymóg zwrotu zobowiązania na konto. Eliminuje się w ten sposób ryzyko nieuzasadnionej odmowy zwrotu pożyczki. W sytuacji gdy pożyczkobiorca będzie twierdził, że zwrócił już pieniądze pożyczkodawcy, ten będzie mógł przedstawić w sądzie wykaz historii rachunku jako dowód.

Przy zawieraniu umowy pożyczki bardzo ważne jest stosowne zabezpieczenie. Egzekucje wszczęte po wyroku przeciwko dłużnikom stoją w martwym punkcie z powodu braku dostatecznego zabezpieczenia, co wielokrotnie się zdarza.

Ważne jest, by wybrać tę najwłaściwszą formę zabezpieczenia, a jest ich wiele.

Zabezpieczenie w formie weksla skraca drogę wszczęcia egzekucji, niestety dosyć często może okazać się niewystarczającym zabezpieczeniem. Sytuacja wygląda podobnie z poddaniem się egzekucji w akcie notarialnym.

W przypadku pożyczek prywatnych najlepszym rozwiązaniem jest poręczenie lub zastaw. Rozwiązanie to jest szczególnie wygodne w przypadku sum niewielkich. W przypadku większych kwot warto zabezpieczenie ustanowić na hipotekę nieruchomości pożyczkobiorcy.

Najczęstszym i najwygodniejszym zabezpieczeniem jest poręczenie. Zobowiązuje ono poręczyciela względem wierzyciela w czytelny sposób do wykonania zobowiązania w sytuacji, gdy dłużnik nie wywiązuje się z warunków umowy pożyczki. Należy spisać umowę poręczenia spłaty, żeby umowa pożyczki mogła być zabezpieczona. Takie oświadczenie musi być złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

Poręczyciel jest zobowiązany wobec wierzyciela solidarnie jako współdłużnik - w przypadku umowy poręczenia. Pożyczkodawca może wówczas wymagać zwrotu całej lub części pożyczki zarówno od pożyczkobiorcy, jak i poręczyciela, albo od obu jednocześnie do wysokości pożyczonej kwoty.

Zabezpieczenia pod zastaw jest równie popularne jak poręczenie. W przypadku zastawu poza samą koniecznością stworzenia umowy, pożyczkbiorca jest zobowiązany wydać określoną rzecz ruchomą. W przypadku gdy nie spłaci kwoty pożyczki lub nie wywiązuje się z postanowień umowy pożyczkobiorca będzie musiał rzecz odstąpić. Musi wpierw dojść do postępowania egzekucyjnego według art. 312 k.c., ażeby mogło dość do przejęcia na własność przez pożyczkodawcę rzeczy obciążonej zastawem.

Do otrzymania uprawnienia przejęcia rzeczy ruchomej na własność jest potrzebny:

1) Wyrok zasądzający roszczenie,

2) Klauzula wykonalności albo

3) Wniosek od komornika.

W przypadku komornika będziemy zmuszeni poczekać, aż komornik sprzeda rzecz, na której ustanowiony jest zastaw i przekaże nam odpowiednią zaległą kwotę.

Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości

Z uwagi na negatywną historię kredytową banki mogły odmówić udzielenia kredytu, a wtedy pozostaje już tylko pożyczka prywatna (pozabankowa) pod zastaw nieruchomości: mieszkania, lokalu użytkowego, domu, działki budowlanej, działki rolnej.

Warunki udzielania pożyczek tego typu: udzielane są do 40-50 proc. wartości nieruchomości. Oprocentowanie bazowe jest najtańsze na rynku pożyczek prywatnych i wynosi 1,67 proc. w skali miesiąca, czas trwania umowy w zależności od potrzeb klienta to 3, 6 lub 12 miesięcy z możliwością wielokrotnego odnawiania.

Kluczowe korzyści:

- środki przyznawane są niezależnie od sytuacji finansowej, osiąganych dochodów, wielkości zadłużenia,

- możliwość spłaty całości lub części pożyczki w każdym czasie,

- możliwość dowolnego modyfikowania okresu kredytowania (skracanie lub wydłużanie umowy - zależnie od potrzeb),

- formalności odbywają się w kancelarii notarialnej.

Dokumenty niezbędne do realizacji pożyczki

  • Pod zastaw działki lub gruntów rolnych

1. Odpis księgi wieczystej (nie starszy jak 3 m-ce ).

2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nie starszy jak 3 m-ce) lub decyzja gminy o przeznaczeniu terenu do zabudowy lub braku decyzji o zabudowie.

3. Wypis z rejestru gruntów (nie starszy jak 3 m-ce), mapka poglądowa lub wyrys.

4. Akt notarialny (nabycia).

5. Zdjęcia przedstawiające teren działki.

6. Jeżeli działka ma status "rolna", to procedura przyznania środków przedłuży się ponieważ niezbędna będzie opinia Agencji Rynku Rolnego.

7. Przy realizacji pożyczek pod zastaw gruntów rolnych nie bierzemy pod uwagę wartości zabudowań mieszkalnych i budynków gospodarczych.

8. Opis obciążeń, sytuacji finansowej oraz oczekiwanej kwoty pożyczki.

9. Dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko, numer telefonu.

  • Pod zastaw mieszkania

1. Odpis księgi wieczystej (nie starszy jak 3 m-ce), jeżeli nie ma księgi wieczystej, to zaświadczenie ze spółdzielni o własnościowym prawie do lokalu.

2. Zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości czynszowych, jeżeli natomiast zaległości istnieją, to zaświadczenie o ich wysokości.

3. Zaświadczenie z urzędu meldunkowego o ilości osób zameldowanych w mieszkaniu.

4. Akt notarialny (nabycia) lub przydział lokalu.

5. Zdjęcie bryły budynku mieszkalnego wraz z wejściem do budynku, zdjęcie klatki schodowej, po jednym zdjęciu każdego pomieszczenia wewnątrz mieszkania, zdjęcia powinny ukazywać całą przestrzeń danego pomieszczenia.

6. Opis obciążeń, sytuacji finansowej oraz oczekiwanej kwoty pożyczki.

7. Dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko, numer telefonu.

  • Pod zastaw domu

1. Odpis księgi wieczystej (nie starszy jak 3 m-ce).

2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nie starszy jak 3 m-ce)

3. Wypis z rejestru gruntów (nie starszy jak 3 m-ce), mapka poglądowa lub wyrys.

4. Zaświadczenie z urzędu meldunkowego o ilości osób zameldowanych.

5. Akt notarialny (nabycia).

6. Zdjęcia przedstawiające bryłę domu wraz z działką, po jednym zdjęciu każdego pomieszczenia wewnątrz budynku, zdjęcia powinny ukazywać całą przestrzeń danego pomieszczenia.

7. Opis obciążeń, sytuacji finansowej oraz oczekiwanej kwoty pożyczki.

8. Dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko, numer telefonu.

Źródło: na podstawie www.podzastaw.com

Pożyczki pod zastaw przeznaczone są dla osób, które posiadają własny samochód lub nieruchomość, która może być zabezpieczeniem kredytu.

Tego typu produkty zazwyczaj odznaczają się uproszczoną procedurą. Nie sprawdza się nawet zdolności kredytowej w niektórych przypadkach, nie jest również potrzebne zaświadczenie o dochodach ani informacja o niezaleganiu ze składkami w ZUS i urzędzie skarbowym. Jedynym zabezpieczeniem pożyczki pod zastaw jest w przypadku samochodu - cesja praw z ubezpieczenia AC, a w przypadku nieruchomości - zastaw hipoteczny lub cesja praw z ubezpieczenia.

Okres kredytowania może wynosić: 30 lat, jeśli zabezpieczeniem jest nieruchomość, 8 lat, jeśli zastawia się własny pojazd. Od stanu i wieku samochodu uzależniona jest również wysokość kredytu, który można uzyskać. Pożyczki pod zastaw udzielane są w różnych walutach, zależnie od sytuacji rynkowej. Można je przeznaczyć na dowolny cel.

Przykładowa pożyczka bankowa z zabezpieczeniem hipotecznym

  • Kto może ubiegać się o pożyczkę

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy oraz prowadzący pełną lub uproszczoną sprawozdawczość finansową, z wyłączeniem ryczałtu i karty podatkowej.

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym także na finansowanie:

- spłaty zobowiązań finansowych w innych bankach, towarzystwach leasingowych - związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- refinansowanie wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem, że środki z tytułu pożyczki nie mogą być przeznaczone na zakup nieruchomości, która będzie stanowiła zabezpieczenie udzielonej pożyczki.

  • Okres kredytowania

Do 15 lat.

  • Kwota pożyczki

Kwota pożyczki uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy pożyczki i wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki.

Maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć:

- 1 500 000 zł, nie więcej niż 60 proc. rynkowej wartości nieruchomości - w przypadku wnioskodawców prowadzących pełną sprawozdawczość finansową

- 500 000 zł, nie więcej niż 50 proc. rynkowej wartości nieruchomości - w przypadku wnioskodawców prowadzących uproszczoną sprawozdawczość finansową.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest podwyższenie maksymalnych kwot pożyczki o 500 000 zł, pod warunkiem ustanowienia dodatkowego rzeczowego zabezpieczenia dla kwoty podwyższonej.

  • Waluta kredytu

Pożyczka może być udzielona:

- w złotych polskich

- w EUR

- jako indeksowana kursem EUR.

  • Zabezpieczenie kredytu

- hipoteka na nieruchomości należącej do pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej

- cesja praw na rzecz banku z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

  • Oprocentowanie

Oprocentowanie pożyczki oparte jest na stawkach rynkowych (WIBOR, EURIBOR) i marży banku uzależnionej od okresu kredytowania.

  • Dodatkowe informacje

Udzielane w oddziałach banku

Źródło: Bank BGK

BIK za pomocą metody zwanej scoring udostępnia bankom i SKOK-om oceny punktowe, które wykorzystywane są w procesie podejmowania decyzji kredytowych. Im wyższa wiarygodność kredytowa klienta, tym więcej otrzymuje on punktów. Czy pożyczka zostanie udzielona, decyduje charakterystyka osoby w porównaniu do osób najrzetelniej spłacających zobowiązania. Jeżeli nasza charakterystyka osobowa odpowiada Kowalskiemu, który spłacił terminowo 10 kredytów, to istnieją spore szanse na pożyczkę.

Bogdan Sadecki

Biznes INTERIA.PL jest już na Facebooku. Dołącz do nas i bądź na bieżąco z informacjami gospodarczymi

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »