Reklama

Deklaracja PIT-4R

PIT-4R jest jedną z deklaracji składanych po zakończeniu roku przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Na płatniku ciąży obowiązek prawidłowego wypełnienia tej deklaracji oraz złożenia jej właściwemu urzędowi skarbowemu.

2.1. Podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji

W deklaracji PIT-4R płatnicy wykazują pobrane w trakcie roku zaliczki na podatek od osób fizycznych niezależnie od rodzaju przychodu, który stanowił podstawę ich obliczenia. Obowiązani do jej złożenia są płatnicy, o których mowa w art. 31, 33-35, 41 i 42e updof, tj. m.in.:

 • zakłady pracy,

 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną,

 • organy rentowe,

 • podmioty dokonujące wypłaty emerytur i rent z zagranicy,

 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne wypłacające stypendia,

 • organy zatrudnienia,

 • biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • areszty śledcze oraz zakłady karne,

 • spółdzielnie,

 • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

 • centrum integracji społecznej,

 • podmioty dokonujące świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście przez osoby fizyczne oraz z tytułu praw majątkowych,

 • komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy.

2.2. Termin i miejsce złożenia deklaracji

Płatnicy obowiązani są złożyć deklarację PIT-4R w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przed tym dniem powinni złożyć ją, co do zasady, do dnia zaprzestania tej działalności. Wyjątek dotyczy osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, które zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawarły umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym. Jeżeli płatnicy ci zaprzestali poboru zaliczek przed tym terminem, muszą złożyć deklarację do dnia ustania obowiązku poboru zaliczek.

Zwróć uwagę!

Deklarację PIT-4R składa się do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Deklarację za 2009 r. należy złożyć najpóźniej 1 lutego 2010 r. (31 stycznia 2010 r. przypada w niedzielę).

2.3. Sposób wypełniania deklaracji

Podobnie jak większość innych deklaracji podatkowych, również formularz PIT-4R zawiera oprócz części identyfikującej, w której ujmuje się dane płatnika, część szczególną, w której deklaruje się kwoty pobranych zaliczek na podatek. Kwoty pobranych zaliczek ujmuje się w odpowiednich pozycjach części C.1-C.10 deklaracji, uwzględniając rodzaj przychodu stanowiącego podstawę pobrania zaliczki oraz miesiąc, w którym czynność ta miała miejsce. Przykładowo, jeżeli płatnik w trakcie roku pobierał zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy oraz od umów zlecenia, obowiązany jest wypełnić poszczególne pozycje odpowiednio w części C.1 oraz C.9 deklaracji. Jeżeli w trakcie roku potrącał z kwot pobranych zaliczek należne mu wynagrodzenie, powinien to ująć w części C.12 deklaracji.

2.4. Pytania i odpowiedzi

1) Co należy rozumieć pod pojęciem "należne zaliczki"?

Z objaśnień do deklaracji PIT-4R wynika, iż pod pojęciem należnych zaliczek należy rozumieć kwotę zaliczek obliczonych zgodnie z art. 32 ust. 1-3b updof, czyli zaliczek pomniejszonych o składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2) Czy w deklaracji PIT-4R ujmuje się kwotę zapłaconych odsetek z tytułu nieterminowego wpłacenia zaliczki na podatek za dany miesiąc?

W deklaracji PIT-4R ujmuje się wyłącznie kwoty pobranych w trakcie roku zaliczek na podatek. Odsetki, jako zobowiązanie uboczne względem należności głównej, są w niej pomijane.

3) W jaki sposób sporządzić deklarację PIT-4R, w sytuacji gdy z rocznego obliczenia podatku wynikła nadpłata, którą zaliczono na poczet zaliczki za marzec?

Z uwagi na to, iż czynność zaliczenia nadpłaty na poczet zaliczki należnej za marzec nie wpływa na kwotę obliczonej zaliczki za ten miesiąc, zaliczkę obliczoną wykazuje się w części C.1 deklaracji PIT-4R, w pełnej wysokości. Kwotę nadpłaty zaliczoną na poczet tej zaliczki uwzględnia się natomiast w części C.7 tej deklaracji.

4) Płatnik co miesiąc pobierał wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków. Czy w deklaracji PIT-4R może kwotę tego wynagrodzenia ująć w jednej pozycji za cały rok, np. za grudzień 2009 r.?

Deklaracja PIT-4R musi odzwierciedlać stan faktyczny, czyli między innymi kwotę wynagrodzenia pobranego przez płatnika w poszczególnych miesiącach. Nie jest zatem możliwe ujęcie tego wynagrodzenia w innych miesiącach niż te, w których zostało ono faktycznie pobrane.

5) Jaką liczbę podatników ująć w deklaracji PIT-4R, jeżeli w danym miesiącu zmieniała się liczba pracowników z uwagi na zwolnienia i zatrudnienia?

Z punktu widzenia podatkowego nie ma znaczenia, ilu pracowników w danym miesiącu zakład pracy zatrudnił lub zwolnił. Istotne jest, ilu pracownikom wypłacił w tym miesiącu wynagrodzenia. W deklaracji PIT-4R wskazuje się bowiem liczbę pracowników, którym w danym miesiącu pobrano zaliczkę na podatek.

6) Czy w deklaracji PIT-4R wykazuje się zaliczki na podatek, które pobrano nienależnie, np. od przychodu korzystającego ze zwolnienia od podatku?

Z istoty zakresu odpowiedzialności płatnika wynika, iż jego obowiązkiem jest wpłacanie do urzędu skarbowego wszystkich pobranych od przychodów podatników zaliczek na podatek, niezależnie od tego czy zostały one pobrane należnie, czy nienależnie. Z tego względu w części C deklaracji PIT-4R należy wykazać zaliczki pobrane od przychodów podlegających opodatkowaniu oraz zaliczki pobrane od przychodów zwolnionych od podatku.

7) Czy można złożyć korektę deklaracji PIT-4R?

Tak. Na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej, płatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty.


Przegląd Podatku Dochodowego Nr 1 z dnia 2010-01-01

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »