Reklama

Podatniku! Na rozliczenie PIT pozostało już tylko parę dni!

W ramach akcji "Rozliczenie roczne" użytkownicy portalu INTERIA.PL mieli możliwość przesyłania pytań dotyczących rozliczenia rocznego PIT za 2011 r. Na ich podstawie powstał poniższy przewodnik, który zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W ubiegłym roku osiągałem dochody zarówno z umowy o pracę jak i emerytury. Czy muszę złożyć dwa oddzielne zeznania?

Reklama

- Jeżeli uzyskał Pan przychody wyłącznie w Polsce, za pośrednictwem płatnika, opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym m.in. ze stosunku pracy i z emerytur, to powinien Pan złożyć jedno zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37.

Na którym formularzu należy rozliczyć sprzedaż nieruchomości?

- Sposób rozliczenia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości zależy od daty jej nabycia. Jeżeli nabycie nieruchomości nastąpiło:

* do końca 2006 r., należy złożyć deklarację PIT-23,

* w latach 2007-2008, rozliczenie należy dokonać w zeznaniu PIT-36, PIT-36L albo PIT-38,

* po 1 stycznia 2009 r., właściwe jest zeznanie roczne PIT- 39.

Moje ubiegłoroczne dochody nie przekraczają kwoty wolnej od podatku. Czy obowiązkowo muszę złożyć tzw. zerowe zeznanie podatkowe?

- Pomimo, iż uzyskany przez Pana dochód podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej, odpowiada kwocie niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (tj. 3091 zł), to i tak ciąży na Panu obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

Pomimo, iż rozliczył mnie pracodawca chciałabym skorzystać z ulgi na internet. Czy jest to jeszcze możliwe?

- Rozliczenie przez pracodawcę nie pozbawia prawa do złożenia zeznania rocznego (na formularzu PIT-37 albo PIT-36) według ogólnie obowiązujących zasad. Zatem do 30 kwietnia może Pani złożyć zeznanie podatkowe uwzględniające ulgę na internet.

Czy składając zeznanie podatkowe za 2011 r. powinnam posługiwać się numerem PESEL czy NIP?

- Należy pamiętać, że numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL i które:

* nie prowadzą działalności gospodarczej,

* nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

* nie są płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenie społeczne/ubezpieczenie zdrowotne jak i podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika).

Podatnicy, którzy nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków, w zeznaniu podają NIP.

Czy będąc opiekunem prawnym dziecka mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej?

- Zgodnie z przepisami ustawy o PIT ulga prorodzinna przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko zamieszkuje z opiekunem oraz rodzicom zastępczym. Jeżeli zatem opiekun prawny mieszka wspólnie z dzieckiem, to ma on prawo do skorzystania z tego odliczenia (pod warunkiem, że spełnione są pozostałe warunki do skorzystania z przedmiotowej ulgi).

Moja córka w tamtym roku zdała maturę i w października rozpoczęła studia. Czy za wakacyjne miesiące także przysługuje mi odliczenie w ramach ulgi prorodzinnej?

- Jeżeli córka kontynuuje naukę w szkole wyższej ulga prorodzinna przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego i może ona wynieść 1112,04 zł.

Czy korzystając z ulgi prorodzinnej do zeznania muszę dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka?

- Podatnicy, którzy skorzystali z tzw. ulgi prorodzinnej nie mają obowiązku załączania do zeznania podatkowego dokumentów potwierdzających prawo do odliczenia. Jedynie na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, powinni przedstawić m.in.: odpis aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Czy fakt otrzymywania przez dziecko renty wpływa na prawo do odliczenia tej ulgi?

- Należy wyjaśnić, że ulga prorodzinna przysługuje podatnikom, którzy w roku podatkowy wychowywali dziecko, bez względu na jego wiek, jeśli otrzymywało ono zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Także sam fakt otrzymywania przez dziecko renty rodzinnej nie ma znaczenia dla prawa do ulgi (renty rodzinnej nie wlicza się do limitu dochodów powodujących pozbawienie prawa do tej ulgi). Natomiast każda inna otrzymywana przez dziecko renta jest już wliczana do dochodu i w ten sposób może wpływać na prawo do ulgi.

Czy mogę skorzystać z ulgi na internet na podstawie tzw. "ekofaktury"?

- W wyniku nowelizacji ustawy o PIT, która obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. wysokość wydatków poniesionych na dostęp do internetu ustala się obecnie na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Oznacza to, że każdy dowód, z którego będzie wynikało, że podatnik uiścił opłatę za użytkowanie Internetu, będzie dowodem stanowiącym podstawę do dokonania odliczenia. Przy czym potwierdzeniem wydatków na Internet będzie dokument zawierający:

* dane identyfikacyjne kupującego (odbiorcę usługi),

* dane identyfikacyjne sprzedającego (usługę),

* rodzaj usługi,

* kwotę zapłaty.

Zatem za dowód można uznać: faktury, rachunki, potwierdzenie przelewu oraz każdy inny dowód zawierający powyższe dane. Za dowód należy uznać także tzw. "ekofakturę". Nie ma więc przeszkód by na jej podstawie podatnik skorzystał z ulgi na internet. Należy jednak pamiętać, że odliczeniu podlegają wyłącznie kwoty faktycznie zapłacone w 2011 r., na które podatnik posiada dowód ich zapłaty.

Korzystam wyłącznie z internetu mobilnego oraz tego w telefonie komórkowym. Czy w rozliczeniu za 2011 r. mogę odliczyć poniesione wydatki w ramach ulgi na internet?

- W wyniku nowelizacji z ustawy o PIT usunięto przepis, zgodnie z którym odliczenie na Internet było możliwe tylko w razie korzystania z sieci w miejscu zamieszkania. Oznacza to, że korzystając z ulgi na Internet w rozliczeniu za 2011 r. można skorzystać niezależnie od rodzaju łącza i miejsca użytkowania. Nie ma zatem przeszkód by mógł Pan odliczyć wydatki poniesione na Internet mobilny i ten w telefonie komórkowym. Oczywiście warunkiem jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, które zawierają: dane identyfikujące podatnika, dane sprzedającego usługę dostępu do internetu, rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty.

Czy mogę odliczyć wszystkie wydatki poniesione na internet np. koszt zakupu modemu?

- Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, modernizację, rozbudowę, serwis i obsługę techniczną sieci Internet. Zatem nie można odliczyć w ramach tej ulgi zakupu modemu.

Rozliczam się wspólnie z żoną. Czy każdemu z nas przysługuje limit 760 zł? Czy wspólnie możemy odliczyć 1520 zł?

- Jeżeli wydatki z tytułu użytkowania internetu ponosi Pan wspólnie z żoną i wynika to z dokumentów stwierdzających ich poniesienie, to każdemu z Państwa przysługuje ulga z odrębnym limitem odliczeń, który wynosi 760 zł dla każdego podatnika. Oznacza to, że maksymalna kwota, jaką możecie Państwo odliczyć może wynieść nawet 1520 zł.

Jestem honorowym krwiodawcą. Jak rozliczając PIT za 2011 r. powinienem udokumentować prawo do ulgi?

- Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2011 r. oddania krwi nie trzeba już dokumentować oświadczeniem stacji krwiodawstwa o przyjęciu darowizny. W tym celu wystarczy zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Od rozliczenia za rok 2011 nie jest też konieczne, by stacja krwiodawstwa wpisywała na zaświadczeniu wartość ekwiwalentu za krew. Podatnicy powinni pamiętać, że obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa należy pomnożyć ilość (wyrażoną w litrach) oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł (tj. obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za litr pobranej krwi).

Czy jako osoba niewidoma w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogę odliczyć wydatki z tytułu posiadania psa asystującego?

- Należy wyjaśnić, że w deklaracji za 2010 r. odliczenie dotyczyło każdego psa przewodnika. Natomiast zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2011 r. regulacjami w ramach ulgi odliczać można wyłącznie wydatki na utrzymanie psa asystującego, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że w rozliczeniu za 2011 r. odliczenia z tytułu posiadania psa asystującego dokonają osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I i II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa - do wartości 2280 zł rocznie, bez konieczności dokumentowania tych wydatków. Podatnik musi pamiętać jednak, by pies posiadał certyfikat psa asystującego. Wydatki na inne psy nie podlegają bowiem odliczeniu.

Pobierz: program do rozliczeń PIT

Czy na podstawie paragonu z apteki mogę w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatki poniesione na leki?

- Osoba posiadająca stosowane orzeczenie o niepełnosprawności, może w zeznaniu podatkowym odliczyć wydatki związane z zakupem leków po spełnieniu następujących warunków:

* osoba ta w danym miesiącu zakupiła leki powyżej kwoty 100 zł,

* wydatki te nie zostaną sfinansowane (dofinansowane) ze środków np. zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zwrócone w jakiejkolwiek formie,

* ma dokument potwierdzający poniesienie wydatku,

* ma potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalistę konieczności stosowania zaleconego leku (leków) trwale lub czasowo.

Należy pamiętać by dokument o którym mowa powyżej zawierał informację kto, kiedy i jakiego rodzaju wydatek poniósł. Oznacza to, że na podstawie paragonu nie można dokonać odliczenia gdyż nie zawiera on takich danych. Właściwym dokumentem są faktury VAT lub też rachunki.

Sprawdź: PROGRAM PIT 2011

Po wysłaniu listem poleconym formularza PIT-37 zorientowałam się, że go nie podpisałam. Czy to oznacza, że jest on nieważny? Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

- Warunkiem uznania przez organ podatkowy deklaracji za prawidłowo wypełnioną jest jej podpisanie przez podatnika. Podpis podatnika jest konieczny gdyż stanowi potwierdzenie, że podane przez niego informacje są zgodne z prawdą. Oznacza to, że złożony przez Panią PIT-37 jest nieważny. W takiej sytuacji może Pani poczekać, aż zostanie Pani wezwana przez urząd skarbowy do uzupełnienia braku podpisu lub też może Pani złożyć kolejny podpisany formularz z krótkim wyjaśnieniem.

W ciągu roku zmieniłam miejsce zamieszkania. Który urząd skarbowy jest dla mnie właściwy?

- Zgodnie z przepisami ustawy o PIT zeznanie roczne należy złożyć do urzędu skarbowego, który był właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Natomiast w przypadku, gdy podatnik wyprowadził się z Polski przed tym dniem, zeznanie musi złożyć do urzędu właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Oznacza to, że nawet jeśli podatnik w ciągu roku kilkakrotnie się przeprowadzał to i tak, powinien złożyć zeznania do tego urzędu, na obszarze właściwości którego mieszkał 31 grudnia.

Zespół MISP

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Dowiedz się więcej na temat: PIT | podatnik | podatnicy | rozliczenie | rozliczenia PIT | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »