Zamach na pieniądze w OFE

W ciągu godzin ostateczna propozycja w sprawie OFE

- W ciągu godzin zostanie przedstawiona ostateczna propozycja rządu w sprawie OFE. Pieniądze trafią na indywidualne konta emerytalne - zapowiedział w poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Chodzi o ok. 160 mld zł.

Dworczyk podkreślił w radiu ZET, że pieniądze z OFE "trafią do Polaków". - Dzielą nas godziny od tego, kiedy Polacy poznają propozycję, którą przedstawi rząd w sprawie OFE i będzie to zrealizowanie naszej obietnicy, czyli przekazanie tych pieniędzy Polakom na indywidualne konta emerytalne - powiedział szef kancelarii premiera.

Pytany, czy 100 proc. pieniedzy z OFE trafi na indywidualne konta emerytalne Dworczyk odpowiedział, że projekt w tej sprawie będzie prezentować premier. - Nie chcę wchodzić w kompetencje kolegów i koleżanek z rządu. Dzisiaj wraca premier z Brukseli, dzisiaj też będziemy omawiać szczegóły dotyczące okrągłego stołu z nauczycielami i w ciągu najbliższych godzin również poznamy projekt rządu związany z OFE - zapowiedział szef KPRM.

Reklama

Ministerstwo Finansów poinformowało na początku kwietnia, że pracuje nad przygotowaniem aktów wykonawczych do Pracowniczych Planów Kapitałowych i wdrożeniem systemu, po zakończeniu tych prac, będą podjęte decyzje co do zmian w zakresie Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Również na początku kwietnia "Super Express" napisał, że wszystkie pieniądze zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych zostaną przelane na prywatne, indywidualne konta emerytalne. Z informacji gazety wynika, że decyzja zapadnie już w kwietniu, a pieniądze - średnio ponad 10 tys. zł na osobę - mogłyby się znaleźć na kontach jeszcze w tym roku.

W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" premier Mateusz Morawiecki informował, że rząd pracuje nad koncepcją reformy OFE, którą chce przedstawić w najbliższych miesiącach. W rozmowie z "Rz" premier podtrzymał jednak wcześniejsze założenia, że 25 proc. aktywów OFE, w tym aktywa ulokowane w zagranicznych akcjach i obligacjach, trafiłoby do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a pozostałe 75 proc. - na specjalne, prywatne konta emerytalne obywateli.

- - - - -

3.4.2019 informowaliśmy: Rząd rezygnuje z OFE. Powodem PPK

To obawa o powodzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych sprawiła, że rząd wycofał się z pomysłu przejęcia naszych pieniędzy w Otwartych Funduszy Emerytalnych - ustalili dziennikarze RMF FM.

Jak informowaliśmy wcześniej, gabinet Mateusza Morawieckiego chciał dokończyć likwidację OFE, przekazując 75 procent naszych pieniędzy na nasze prywatne konta. A pozostałe 25 procent zabierając do publicznej kasy. Teraz PiS zrezygnował z pomysłu przejmowania tych 25 procent.

Jak to się łączy z kwestią Pracowniczych Planów Kapitałowych? 1 lipca w Polsce wprowadzone zostaną Pracownicze Plany Kapitałowe. Od tego dnia będziemy mogli - z pomocą rządu - dobrowolnie dodatkowo odkładać na starość co najmniej 2 procent naszej pensji.

Wiele osób pyta jednak, czy to nie będzie powtórka z OFE, z których rząd PO-PSL zabrał połowę naszych pieniędzy. Żeby oddalić te obawy, PiS zrezygnował właśnie z ponawiania ruchu Platformy. Czyli nie będzie likwidował OFE, zabierając nam część pieniędzy. Całość ma zostać przekazana na nasze nowe prywatne konta emerytalne.

O tym, że rząd rezygnuje z zabieranie 25 procent pieniędzy z OFE pierwszy poranku napisał "Super Express". Potem potwierdziło to otoczenie Mateusza Morawieckiego.

Finalna decyzja jeszcze nie zapadła, ale obecny bazowy scenariusz wygląda następująco: 100 proc. naszych pieniędzy z OFE zostanie przekazanych na nasze Indywidualne Konta Emerytalne albo Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. W efekcie te pieniądze staną się naszymi prywatnymi. Nie będziemy mogli ich oczywiście zabrać, ale będą one dziedziczone i opisane jako "prywatne".

Nie wszystkim w rządzie ten pomysł się podoba. Wielu polityków czuje pokusę, by je przejąć do budżetu, tak jak wcześniej zrobiła to Platforma.

Krzysztof Berenda, RMF

Więcej informacji ekonomicznych na RMF24.pl

Indywidualne konto emerytalne

Ustawa o IKE umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Posiadacz konta IKE może wybrać konkretny sposób oszczędzania, począwszy od lokaty bankowej, poprzez ubezpieczenie kapitałowe, fundusze inwestycyjne, aż po samodzielne inwestowanie na giełdzie. Rachunki IKE są oferowane przez wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, domy maklerskie. Dochody z tytułu oszczędzania na IKE są zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19%, tzw. podatku Belki, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509), pod warunkiem dokonania wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia lub po ukończeniu 55 lat i uzyskaniu uprawnień emerytalnych. Wysokość wpłat na IKE do 2008 roku była ograniczona do 1,5-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto rocznie. Obecnie limit wpłat wynosi 3-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej. W roku 2019 kwota ta wynosi 14 295 zł . Pracownicze Programy Emerytalne są formą zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Składki uczestników programu są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej, które zajmują się gromadzeniem i zarządzaniem tymi środkami. Sam pracowniczy program emerytalny jest tylko umową (zespołem umów) określającą wzajemne zobowiązania pracodawcy i pracowników w związku z prowadzeniem przez pracodawcę programu. PPE nie jest zatem instytucją finansową - środki w ramach programu trafiają do już istniejących instytucji finansowych, działających według właściwych sobie zasad - zakładu ubezpieczeń, funduszu inwestycyjnego lub są zarządzane przez zarządzającego zagranicznego. Wyjątkiem jest pracowniczy fundusz emerytalny (PFE), który jest podmiotem tworzonym specjalnie dla gromadzenia środków w ramach PPE, zwykle tworzony jest wspólnie dla kilku programów. PFE jest zarządzany przez wyłącznie w tym celu tworzone Pracownicze Towarzystwo Emerytalne - analogicznie jak w przypadku OFE i zarządzających nimi PTE. W tym wypadku mamy do czynienia z instytucją finansową powołaną specjalnie do obsługi PPE. [1] Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

...................

Co w IKE piszczy?

Wybrane dane liczbowe dotyczące IKE w I połowie 201 8 r. ( obejmują wielkości za I półrocze lub według stanu na koniec czerwca ), w porównaniu do I połowy 201 7 r. , przedstawia ją się następująco:

- IKE posiadało 960 ,6 tys. osób ( na koniec czerwca 201 7 r . 932 , 5 tys. osób), co stanowiło 5, 8 % liczby osób pracujących 1 ,

- wartość rynku IKE pod względem zgromadzonych aktywów wyniosła 8 ,2 mld zł ( wzrost o 9,6 % w porównaniu do stanu na koniec czerwca 20 1 7 r . )

­ - najwięcej aktywów IKE zgromadzono w zakładach ubezpieczeń i funduszach inwestycyjnych ( po 2, 5 mld zł) ,

- wpływy środków pieniężnych do IKE wyniosły 825 , 1 mln zł (o 60 , 6 mln zł więcej niż w I połowie 201 7 r.), z czego wysokość składki wyniosła 736 , 6 mln zł (o 92,4 mln zł więcej niż w I połowie 201 7 r.), a transfery z pracowniczych programów emerytalnych - 88, 4 mln zł (o 31,7 mln zł mnie j niż w I połowie 201 7 r.),

- wypływy środków pieniężnych z IKE osiągnęły wartość 268 mln zł (o 12 ,4 mln zł więcej niż w I połowie 201 7 r.), z czego wypłaty to 111, 5 mln zł (o 17, 8 mln zł więcej niż w I połowie 201 7 r.), zwroty

- 156 , 3 mln zł (o 4 ,9 mln zł mnie j niż w I połowie 201 7 r.), transfery do pracowniczych programów emerytalnych - 0,2 mln zł (o 0, 5 mln zł mniej niż w I połowie 201 7 r.),

- wpłaty netto do IKE, czyli wpłaty nowych środków pomniejszone o wypłaty kwot wyniosły 557 , 1 mln zł (o 48 , 2 mln zł więcej niż w I połowie 201 7 r.) ,

- powstało 34 , 9 tys. nowych IKE , o 20,4 tys. kont mnie niż w I połowie 201 7 r . ­

- najwięcej IKE założono w funduszach inwestycyjnych (19,5 tys. kont), a najmniej w dobrowolnych funduszach emerytalnych (0,5 tys. kont) ,

- 17, 3 tys. osób zamknęło rachunki IKE w związku z całkowitym zwrotem środków ( wzrost o 7,9 % ) ­ najwięcej w funduszach inwestycyjnych (8,1 tys. osób ).

- wypłatę jednorazową lub częściową środków z I KE zrealizowało 7 , 1 tys. osób ( wzrost o 30,8 % )

­ najwięcej w zakładach ubezpieczeń i funduszach inwestycyjnych (odpowiednio: 2,6 i 2,3 tys. osób) ,

- zdecydowana większość wypłat (96 ,9 % ) była realizowana w formule jednorazowej , a z możliwości wypłaty środków w ratach skorzystało jedynie 3 ,1 % wypłacających środki z IKE (bez istotnej zmiany w stosunku do I połowy 201 7 r.) ,

- wskaźnik liczby IKE, na które dokonywano wpłat do liczby ogółe funkcjonujących IKE wyniósł 26,3 % ( w I połowie 201 7 r . 26 ,5 % ) ,

- wysokość średniej wpłaty na IKE wyniosła 2 , 9 tys. zł (w I połowie 201 7 r. 2 , 6 tys. zł) ­ najwyższą wartość średniej wpłaty odnotowano w podmiotach prowadzących działalność maklerską ( 9 , 2 tys. zł ) , a najniższą w zakładach ubezpieczeń ( 1,7 tys. zł ) ,

- przeciętna wartość środków zgromadzonych na IKE wyniosła na koniec czerwca 2018 r. 8,5 tys. zł ( na koniec czerwca 201 7 r. 8 tys. zł ).

Najwyższy przeciętny stan rachunku IKE posiadają oszczędzający w podmiotach prowadzących działalność maklerską: 41,1 tys. zł (na koniec czerwca 201 7 r . 42,3 tys. zł) , a najniższy w zakładach ubezpieczeń : 4 ,5 tys. zł ( na koniec czerwca 2017 r. 4 ,4 tys. zł).

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT 2018

PAP/IAR/INTERIA
Dowiedz się więcej na temat: szef kancelarii premiera | Michał Dworczyk | IKE | konta | OFE

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »