Reklama

KONSSTALI (KST): Zawarcie porozumienia akcjonariuszy określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący nr 43/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu ("Spółka”), niniejszym zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2019 r. część akcjonariuszy Spółki w osobach: Pani Katarzyna Dembowska, Pani Barbara Dembowska, Pani Krystyna Borysiewicz, Pan Piotr Borysiewicz, Pan Marek Skwarski, Pani Maja Skwarska, Pan Mateusz Skwarski, Pan Robert Wojdyna. Pan Szymon Wojdyna, Pan Paweł Wojdyna, Pani Wiesława Wojdyna, Pan Marcin Wojdyna, Pan Janusz Koclęga, Pan Piotr Koclęga, Pani Anna Skoczek, Pan Marek Skoczek (dalej "Akcjonariusze”) oraz Spółka za zgodą Rady Nadzorczej Spółki (łącznie Akcjonariusze oraz Spółka jako "Strony Porozumienia”) zawarli porozumienie dotyczące nabywania akcji Spółki oraz złożyli zawiadomienie o następującej treści:

Reklama

"I. Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: "Ustawą o ofercie”), my, niżej podpisani: spółka pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu, Pani Katarzyna Dembowska, Pani Barbara Dembowska, Pani Krystyna Borysiewicz, Pan Piotr Borysiewicz, Pan Marek Skwarski, Pani Maja Skwarska, Pan Mateusz Skwarski, Pan Robert Wojdyna. Pan Szymon Wojdyna, Pan Paweł Wojdyna, Pani Wiesława Wojdyna, Pan Marcin Wojdyna, Pan Janusz Koclęga, Pan Piotr Koclęga, Pani Anna Skoczek, Pan Marek Skoczek w związku z zawarciem w dniu 29 listopada 2019 r. porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) Ustawy o ofercie (dalej jako: "Porozumienie”), niniejszym zawiadamiamy, że w wyniku zawarcia Porozumienia, łączny udział Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 90% ogólnej liczby głosów.

1. Data i rodzaj zdarzeń powodujących zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W dniu 29 listopada 2019 r. Strony zawarły Porozumienie, przedmiotem którego jest zobowiązanie się Stron Porozumienia do wspólnego nabywania akcji Spółki, w celu nabycia przez Strony Porozumienia takiej liczby akcji, która spowoduje osiągnięcie przez wszystkie Strony Porozumienia posiadanie 100% (słownie: sto procent) akcji wyemitowanych przez Spółkę. W związku z zawarciem Porozumienia Strony łącznie przekroczyły próg 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zawarciem Porozumienia:

1) Spółka posiadała bezpośrednio 1.712.181 akcji Spółki, stanowiących 29,03% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.712.181 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 29,03% ogólnej liczby głosów,

2) Pani Katarzyna Dembowska posiadała bezpośrednio 473.980 akcji Spółki, stanowiących 8,04% kapitału zakładowego i uprawniających do 473.980 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 8,04% ogólnej liczby głosów,

3) Pani Barbara Dembowska posiadała bezpośrednio 433.000 akcji Spółki, stanowiących 7,34% kapitału zakładowego i uprawniających do 433.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 7,34% ogólnej liczby głosów,

4) Pani Krystyna Borysiewicz posiadała bezpośrednio 816.980 akcji Spółki, stanowiących 13,85% kapitału zakładowego i uprawniających do 816.980 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 13,85% ogólnej liczby głosów,

5) Pan Piotr Borysiewicz posiadał bezpośrednio 513 akcji Spółki, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego i uprawniających do 513 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 0,01% ogólnej liczby głosów,

6) Pan Marek Skwarski posiadał bezpośrednio 168.000 akcji Spółki, stanowiących 2,85% kapitału zakładowego i uprawniających do 168.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 2,85% ogólnej liczby głosów,

7) Pani Maja Skwarska posiadała bezpośrednio 116.100 akcji Spółki, stanowiących 1,97% kapitału zakładowego i uprawniających do 116.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 1,97% ogólnej liczby głosów,

8) Pan Mateusz Skwarski posiadał bezpośrednio 116.100 akcji Spółki, stanowiących 1,97% kapitału zakładowego i uprawniających do 116.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 1,97% ogólnej liczby głosów,

9) Pan Robert Wojdyna posiadał bezpośrednio 168.000 akcji Spółki, stanowiących 2,85% kapitału zakładowego i uprawniających do 168.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 2,85% ogólnej liczby głosów,

10) Pan Szymon Wojdyna posiadał bezpośrednio 116.100 akcji Spółki, stanowiących 1,97% kapitału zakładowego i uprawniających do 116.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 1,97% ogólnej liczby głosów,

11) Pan Paweł Wojdyna posiadał bezpośrednio 116.100 akcji Spółki, stanowiących 1,97% kapitału zakładowego i uprawniających do 116.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 1,97% ogólnej liczby głosów,

12) Pani Wiesława Wojdyna posiadała bezpośrednio 180.000 akcji Spółki, stanowiących 3,05% kapitału zakładowego i uprawniających do 180.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 3,05% ogólnej liczby głosów,

13) Pan Marcin Wojdyna posiadał bezpośrednio 39.600 akcji Spółki, stanowiących 0,67% kapitału zakładowego i uprawniających do 39.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 0,67% ogólnej liczby głosów,

14) Pan Janusz Koclęga posiadał bezpośrednio 363.283 akcji Spółki, stanowiących 6,16% kapitału zakładowego i uprawniających do 363.283 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 6,16% ogólnej liczby głosów,

15) Pan Piotr Koclęga posiadał bezpośrednio 260.493 akcji Spółki, stanowiących 4,42% kapitału zakładowego i uprawniających do 260.493 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 4,42% ogólnej liczby głosów,

16) Pani Anna Skoczek posiadała bezpośrednio 260.000 akcji Spółki, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego i uprawniających do 260.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 4,41% ogólnej liczby głosów,

17) Pan Marek Skoczek posiadał bezpośrednio 557 akcji Spółki, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego i uprawniających do 557 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 0,01% ogólnej liczby głosów;

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

W wyniku zawarcia Porozumienia, Strony posiadają łącznie 5.340.987 akcji Spółki, stanowiących 90,56% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 5.340.987 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 90,56% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym 1.712.181 akcji własnych Spółki reprezentujących 29,03% kapitału zakładowego, co odpowiada 1.712.181 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym 29,03% ogólnej liczby głosów (udział liczony zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 3) Ustawy o ofercie).

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Spółka nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki.

5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy:

Żadna ze Stron nie zawarła umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia podmiot jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Strony nie są uprawnione ani zobowiązane do nabycia jakichkolwiek akcji Spółki jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, a w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 0 (zero).

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Strony nie posiadają głosów z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy wynosi 0 (zero).

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. pkt. 2, 6 i 7 powyżej wynosi 5.340.987 i stanowi ok. 90,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym 1.712.181 akcji własnych Spółki reprezentujących ok. 29,03% kapitału zakładowego.

Strony nie posiadają żadnych akcji, a tym samym głosów z akcji na podstawie pkt 6 i 7 powyżej.

II. Jednocześnie my, niżej podpisani: Pani Katarzyna Dembowska, Pani Barbara Dembowska, Pani Krystyna Borysiewicz, Pan Piotr Borysiewicz, Pan Marek Skwarski, Pani Maja Skwarska, Pan Mateusz Skwarski, Pan Robert Wojdyna. Pan Szymon Wojdyna, Pan Paweł Wojdyna, Pani Wiesława Wojdyna, Pan Marcin Wojdyna, Pan Janusz Koclęga, Pan Piotr Koclęga, Pani Anna Skoczek, Pan Marek Skoczek (dalej łącznie jako "Akcjonariusze”), informujemy, iż w dniu 29 listopada 2019 r. Akcjonariusze zawarli warunkowe porozumienie co do zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki Konsorcjum Stali S.A. (w tym m.in. co do zgodnego głosowania nad uchwałą w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki) (Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu) ("Porozumienie Co Do Głosowania”). Wejście w życie Porozumienia Co Do Głosowania jest uzależnione od uprzedniego uzyskania przez Akcjonariuszy zgody na koncentrację nad Spółką wydaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku wejścia w życie Porozumienia Co Do Głosowania, Akcjonariusze przekroczą próg 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu). Na dzień zawarcia Porozumienia Co Do Głosowania Akcjonariusze łącznie posiadają 3.628.806 akcji Spółki, stanowiących 61,53% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 3.628.806 na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 61,53% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Janusz SmołkaPrezes Zarządu
2019-11-29Dariusz BendykowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »