Reklama

Po świadczenia rodzinne i alimentacyjne bez zaświadczeń z urzędu skarbowego

1 lipca 2011 r. wejdzie w życie ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Założeniem jest przede wszystkim, aby zamiast udowadniania określonego stanu faktycznego lub prawnego zaświadczeniami, można było przedłożyć stosowne oświadczenia. Ponieważ zmiany obejmują również przepisy z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, spowodują znaczne uproszczenie w ubieganiu się o ich przyznanie.


Świadczenia rodzinne

Reklama

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje na zasadach określonych w art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wymagany jest zatem stosowny wniosek, który należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby występującej o świadczenie.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

 • osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym m.in.: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, oraz
   
 • dzieci pozostających na jej utrzymaniu, tj.: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz różnego rodzaju dodatków, uzależnione jest od dochodu rodziny, który w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć odpowiednio 504 zł lub - w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 583 zł. Stanowi o tym art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dlatego też do wniosku o te świadczenia należy dołączyć odpowiednio m.in.:

 • zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, a także należnego podatku,
   
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów.

Jednakże w związku z wprowadzonymi zmianami do ustawy o świadczeniach rodzinnych, od 1 lipca 2011 r. osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego będzie mogła przedłożyć zamiast zaświadczenia - stosowne oświadczenie. Dotyczy to sytuacji, gdy w postępowaniu w sprawach o przyznanie tych świadczeń wymagane jest potwierdzenie:

 • wysokości dochodu rodziny uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, a także
   
 • uczęszczania dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
   
 • wielkości gospodarstwa rolnego,
   
 • wysokości opłat za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
   
 • okresu, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz okresu zatrudnienia,
   
 • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych,
   
 • niekorzystania z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku
   szkolno-wychowawczym,
   
 • braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.


Świadczenia alimentacyjne

Podobne uproszczenia przewiduje również znowelizowana ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wynikający z jej art. 15 ust. 4 obowiązek dołączenia do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaświadczenia o: dochodzie, postępowaniu egzekucyjnym, uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej - zmodyfikowano, wprowadzając możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego wymienione stany.


Klauzula w oświadczeniu

Oświadczenie musi być jednak złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Dlatego też osoba składająca oświadczenie będzie zobowiązana do zawarcia w nim klauzuli o ­treści:

"Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Zastąpi ona pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W razie uzasadnionego podejrzenia oświadczenia nieprawdy, zainteresowany organ będzie mógł samodzielnie uzyskać informacje od właściwego urzędu skarbowego lub ZUS.

Ponieważ zmiany obejmują również przepisy z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, spowodują znaczne uproszczenie w ubieganiu się o ich przyznanie.

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców obejmuje wiele aktów prawnych, wśród których znajdują się m.in. przepisy dotyczące świadczeń pieniężnych, wypłacanych z budżetu państwa, a więc ustawa o:

 • świadczeniach rodzinnych - do wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych zamiast zaświadczenia o: dochodzie, uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, braku propozycji zatrudnienia, terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz okresach zatrudnienia - będzie można złożyć oświadczenia potwierdzającego ww. stany,
   
 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wymagane do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokumenty, a więc zaświadczenia o: dochodzie, postępowaniu egzekucyjnym, uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, będzie można zastąpić stosownymi oświadczeniami,
   
 • rencie socjalnej - osoby pobierające rentę socjalną, podejmujące pracę zarobkową, zamiast wymaganego obecnie zaświadczenia będą mogły, według swojego wyboru, przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.)

Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 ze zm.)

Bożena Dziuba
Gazeta Podatkowa nr 50 (778) z dnia 2011-06-22

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: skarbowy | R. | urząd skarbowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »