Reklama

Produkcja przemysłowa w marcu rok do roku wzrosła o 8,8 procent

W marcu tego roku produkcja przemysłowa zwiększyła się o 8,8 proc. licząc rdr, po wzroście o 4,9 proc. w lutym - podał w poniedziałek GUS.

"W okresie styczeń-marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., kiedy notowano wzrost o 4,9 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 3,5 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 10,6 proc." - podano w komunikacie GUS.

Czytamy w nim, że według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób) była w marcu br. o 8,8 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy urosła o 5,5 proc. Produkcja okazała się też wyższa niż w lutym br. - o 13,4 proc.

Reklama

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,0 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub.r. i o 0,8 proc. wyższym w porównaniu z lutym br." - wskazał Urząd.

Z danych wynika, że w ujęciu rocznym wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 18,4 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 16,9 proc. oraz mebli - o 14,0 proc.

Wzrosty odnotowano też w przypadku urządzeń elektrycznych - o 13,1 proc., artykułów spożywczych - o 10,2 proc., maszyn i urządzeń - o 9,6 proc., a także wyrobów z metali oraz papieru i wyrobów z papieru - po 9,4 proc.

"Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub.r., wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 16,5 proc. oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 1,5 proc." - podał GUS.

Ze wstępnych wyliczeń Urzędu wynika ponadto, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane zatrudniające powyżej 9 osób, była w marcu br. wyższa o 2,9 proc. niż przed rokiem (wówczas wzrost wyniósł 17,4 proc.) i o 28,2 proc. w porównaniu z lutym br.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 0,5 proc. niższym niż w marcu ub.r. i o 0,6 proc. wyższym w porównaniu z lutym br." - dodano.

W stosunku do marca ub.r. wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne - o 8,7 proc. oraz w zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 6,0 proc.

Z kolei spadek produkcji wystąpił w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 3,5 proc.

"W porównaniu z lutym br. we wszystkich działach budownictwa zanotowano wzrost produkcji: w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 33,7 proc., w zajmujących się robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 33,6 proc., a w specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 20,2 proc." - wskazał GUS.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w lutym i marcu:

marzec marzec luty luty
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 8,8 13,4 4,9 1,3
górnictwo i wydobywanie 15,6 32,4 -11,3 4,2
przetwórstwo przemysłowe 9,6 14,4 6,6 2,1
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -1,5 -1,9 -1,8 -5,4
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 5,8 6,4 0,2 -1,0
PRODUKCJA BUDOWLANA 2,9 28,2 -0,3 16,7

- - - - -

Wzrost produkcji sprzedanej w marcu rdr odnotowano w 30 spośród 34 działach przemysłu - podał w poniedziałek GUS.

GUS podał, że w marcu produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 8,8 proc. w porównaniu z marcem ubiegłego roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano wzrost o 2,9 proc.

"W stosunku do marca ubiegłego roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 18,4 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 16,9 proc., mebli - o 14,0 proc., urządzeń elektrycznych - o 13,1 proc., artykułów spożywczych - o 10,2 proc., maszyn i urządzeń - o 9,6 proc., wyrobów z metali oraz papieru i wyrobów z papieru - po 9,4 proc." - napisano w komunikacie GUS.

"Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ubiegłego roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 16,5 proc. oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 1,5 proc." - dodano.

W przypadku produkcji budowlano-montażowej GUS podał, że w stosunku do marca ubiegłego roku wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne - o 8,7 proc. oraz w zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 6,0 proc., natomiast spadek produkcji wystąpił w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 3,5 proc.

"W porównaniu z lutym bieżącego roku we wszystkich działach budownictwa zanotowano wzrost produkcji: w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 33,7 proc., w zajmujących się robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 33,6 proc., a w specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 20,2 proc." - napisano.

- - - - -

W marcu br. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących zwiększyła się o 3,0 proc. rdr, a licząc miesiąc do miesiąca wzrost sięgnął 17,4 proc. - wynika z danych opublikowanych w poniedziałek przez GUS.

"W marcu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,6 proc. (wobec wzrostu o 2,4 proc. przed miesiącem oraz o 3,3 proc. w marcu ub.r.)" - czytamy w komunikacie Urzędu.

Dodano w nim, że w porównaniu z lutym br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) o 17,1 proc., wobec wzrostu o 12,5 proc. przed rokiem.

"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu br. była wyższa niż przed rokiem w większości grup. Spośród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost odnotowano w podmiotach handlujących żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 14,1 proc. wobec spadku przed rokiem o 8,8 proc.), co było związane m.in. z późniejszą datą Świąt Wielkanocnych w ub.r. (tzw. efekt kalendarza)" - wskazał Urząd w komunikacie.

Dodano w nim, że wzrost odnotowano również w jednostkach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 9,6 proc.) oraz w podmiotach zajmujących się sprzedażą pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 4,4 proc.).

"W pozostałych grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem zwiększyła się sprzedaż w grupowaniach: +prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach+ (o 15,7 proc.), +tekstylia, odzież, obuwie+ (o 13,0 proc.), +meble, rtv, agd+ (o 10,0 proc.) oraz +farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny+ (o 9,0 proc.)" - czytamy.

Z kolei znaczny spadek sprzedaży wykazały podmioty z grupy "pozostałe" - o 9,4 proc.

"W okresie styczeń-marzec br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 4,4 proc. (wobec wzrostu o 5,5 proc. w 2014 r.)" - napisano.

- - - - -

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w marcu br. o 2,4 proc. licząc rok do roku - wynika ze wstępnych danych GUS opublikowanych w poniedziałek. Wynika z nich, że spadek cen - o 0,3 proc. - odnotowano także w przypadku produkcji budowlano-montażowej.

W komunikacie wskazano, że w okresie styczeń-marzec br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,6 proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., kiedy również notowano spadek - o 1,2 proc. Z kolei ceny produkcji budowlano-montażowej spadły o 0,4 proc., po spadku o 1,6 proc. rok wcześniej.

GUS poinformował, że ceny produkcji sprzedanej przemysłu były w marcu 2015 r. o 0,2 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu. "Wzrost cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 2,1 proc.), w tym w górnictwie rud metali (o 7,9 proc.), przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (o 1,9 proc.)" - czytamy w komunikacie.

Z danych wynika, że podniesiono również ceny w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (po 0,1 proc.).

"Wśród działów przetwórstwa przemysłowego najbardziej wzrosły ceny w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,9 proc.). Wzrost cen zanotowano także m.in. w produkcji metali (o 0,5 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,3 proc.), napojów (o 0,2 proc.), artykułów spożywczych oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 0,1 proc.)" - czytamy w komunikacie.

Dodano w nim, że ceny produkcji wyrobów z metali ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu.

Spadek odnotowano natomiast jeśli chodzi o ceny m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych, wyrobów farmaceutycznych, odzieży, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 0,1 proc.), produkcji maszyn i urządzeń (o 0,2 proc.), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, wyrobów tekstylnych, skór i wyrobów skórzanych (po 0,3 proc.), mebli, papieru i wyrobów z papieru (po 0,4 proc.).

Ceny spadły też w przypadku: wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,5 proc.) oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,9 proc.).

"Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w lutym br." - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z danymi Urzędu ceny w przetwórstwie przemysłowym obniżono w ujęciu rocznym o 3,1 proc. "Podniesiono natomiast ceny w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 1,1 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,2 proc.) oraz górnictwo i wydobywanie (o 1,5 proc.)" - czytamy w komunikacie.

Eksperci GUS szacują, że w przypadku cen produkcji budowlano-montażowej ukształtowały się one w marcu br. na poziomie zbliżonym do zanotowanego w lutym.

"Zanotowano spadek cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,1 proc.). Ceny budowy budynków ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w lutym br. Podniesiono natomiast ceny robót budowlanych specjalistycznych (o 0,1 proc.)" - napisano.

- - - - -

Na rynku rolnym (na targowiskach i w skupie) w marcu tego roku odnotowano wzrost cen większości produktów rolnych w stosunku do lutego br. Natomiast niemal wszystkie produkty były tańsze niż przed rokiem; w tym czasie najbardziej potaniały ziemniaki i mleko.

W marcu br.( w stosunku do lutego br.) w skupie tańsza była pszenica, jęczmień i żyto oraz trzoda chlewna. Największy wzrost cen w marcu odnotowano w przypadku ziemniaków (o 20 proc.)

Wzrosły ceny produktów rolnych na targowiskach z wyjątkiem ziemniaków. Potaniały krowy dojne i jałówki. Natomiast niemal wszystkie produkty były tańsze niż przed rokiem (z wyjątkiem bydła rzeźnego).

W porównaniu z lutym, w marcu br. spadły ceny pszenicy w skupie do 69,34 zł/dt (100 kg), tj. o 1,9 proc., a w odniesieniu do marca 2014 r. były niższe o 8,1 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 76,57 zł, tj. o 0,2 proc. więcej niż w lutym br., ale o 15,0 proc. mniej niż w marcu 2014 r.

Żyto skupowane było średnio po 51,49 zł/dt, tj. taniej o 1 proc. niż w lutym 2015 r. i o 10 proc. niż w tym samym okresie u.br. Jęczmień kosztował w skupie 60,63 zł/dt (spadek o 2 proc. w stosunku do ceny z lutego), ale aż o 17,5 proc. mniej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym żyto było w marcu tańsze o 15,0 proc. niż rok wcześniej, a jęczmień - o 16,9 proc.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły średnio 4,38 zł/kg i były niższe o 1,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 7,5 proc. w stosunku do marca 2014 r. Na targowiskach za tucznika na rzeź przeciętnie trzeba było zapłacić 4,48 zł za kilogram tj. były o 3,7 proc. więcej niż w lutym 2015 r., ale niewiele mniej (o 0,2 proc.) niż rok wcześniej.

Za prosię na chów płacono na targowiskach średnio 159,30 zł/szt., tj. więcej o 4,9 proc. niż przed miesiącem i o 0,1 proc. niż przed rokiem.

W marcu 2015 r. podrożał w stosunku do lutego br. w skupu żywiec wołowy (o 0,4 proc.) do 6,15 zł za kg, a w skali roku o 2,6 proc. Trochę więcej (0,8 proc.) za żywiec wołowy płacono na targowiskach.

Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 3,98 zł/kg, (tj. o 2,1 proc.), a w skali roku obniżyły się o 2,4 proc.

Za 1 hl (1000 litrów) mleka płacono w skupie 121,02 zł, tj. więcej o 0,2 proc. niż przed miesiącem, ale aż o 19,5 proc. mniej niż przed rokiem.

Komentarz: W marcu silny wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej związany z wcześniejszym terminem Świąt Wielkanocnych

W marcu dynamika sprzedaży detalicznej w ujęciu nominalnym wzrosła do 3,0 proc. r/r, wobec -1,3 proc. r/r odnotowanych w lutym. Wynik sprzedaży ukształtował się powyżej naszej prognozy oraz powyżej mediany prognoz rynkowych (1,7 proc. r/r wg ankiety Parkietu). Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych przyspieszyła w marcu do 6,6 proc. r/r z 2,4 proc. r/r w lutym. Wyraźne odbicie dynamiki sprzedaży detalicznej w marcu było oczekiwane z uwagi na prognozę dużo wyższej sprzedaży żywności z uwagi na przypadający w br. wcześniejszy termin Świąt Wielkanocnych, który implikował przesunięcie sporej części zakupów na marzec (wobec ich kumulacji przed rokiem w kwietniu). Ponadto w marcu oczekiwaliśmy już nieco wyższej dynamiki sprzedaży samochodów z uwagi na wygasający (najwyższy w lutym) efekt wysokiej bazy odniesienia (kumulacja zakupów samochodów w I kw. 2014 r. z uwagi na okresowe zmiany przepisów dot. podatku VAT). Faktycznie te efekty silnie podwyższyły wyniki sprzedaży detalicznej, przy dużo wyższym wzroście sprzedaży żywności. Efekt podbijający wyniki sprzedaży w marcu (termin Świąt Wielkanocnych) będzie równocześnie zaniżał wyniki sprzedaży detalicznej w kwietniu, kiedy można oczekiwać ponownie wzrostu sprzedaży w tempie 1,0 proc. - 2,0 proc. r/r w ujęciu zmian nominalnych oraz 3,0 proc.-4,0 proc. w ujęciu zmian realnych, przy utrzymaniu generalnie stabilnych wyników sprzedaży po wykluczeniu najbardziej zmiennych kategorii żywności, samochodów i paliw (wg szeregu danych 3-mies. średniej sprzedaż detaliczna po wykluczeniu tych kategorii oscylująca wokół poziomu +5,0 proc. r/r). Jednocześnie w trakcie II kw. oczekujemy wyraźnej poprawy wyników sprzedaży detalicznej w ujęciu zmian nominalnych, ze względu na oczekiwany wzrost rocznego wskaźnika inflacji CPI i tym samym wygasania czynnika obecnie skrajnie zaniżającego skalę wydatków gospodarstw domowych w ujęciu ich wartości. Jednocześnie jednak ten wzrost nie będzie oznaczał wyższej skali realnych wydatków gospodarstw domowych. Przeciwnie, sądzimy, że niższa deflacja cen żywności i paliw poprzez ograniczenie siły nabywczej dochodów będzie hamowała silniejszy wzrost konsumpcji. Z tego względu w całym 2015 r. oczekujemy utrzymania dynamiki spożycia gospodarstw domowych na poziomie ok. 3,0 proc. r/r, odnotowanym w 2014 r. Biuro analiz makroekonomicznych BOŚ Banku - - - - -

Komentarz: Dane zaskoczyły na plus

Poniedziałkowe dane GUS dotyczące m.in. produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej za marzec zaskoczyły na plus. W efekcie zyskał złoty, ekonomiści z optymizmem patrzą na kolejne miesiące, a resort finansów oczekuje dobrego wyniku PKB w I kw. 2015 r. W poniedziałek GUS poinformował, że zgodnie z wstępnymi wyliczeniami, w marcu br. produkcja przemysłowa wzrosła o 8,8 proc. rdr, po wzroście o 4,9 proc. w lutym. Licząc miesiąc do miesiąca dynamika sięgnęła aż 13,4 proc., po wzroście o 1,3 proc. miesiąc wcześniej. Z danych GUS wynikało ponadto, że w przypadku produkcji budowlano-montażowej marcowy wzrost wyniósł 2,9 proc. rdr. oraz 28,2 proc. w ujęciu miesięcznym. Po opublikowaniu danych Urzędu kurs pary euro/złoty testował poziom 3,98 zł, dolar/złoty 3,71 zł, a frank/złoty - 3,89 zł. Urząd wskazał też, że w marcu sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym zwiększyła się o 3,0 proc., a licząc miesiąc do miesiąca - o 17,4 proc. "Dane GUS były lepsze do oczekiwań. Produkcja sprzedana przemysłu utrzymuje się w trendzie wzrostowym od połowy 2014 r. a głównym motorem wzrostu pozostaje przetwórstwo przemysłowe. Z danych o strukturze wzrostu PKB w IV kw. 2014 jak i informacji dotyczących nowych zamówień w ramach głównych badań koniunktury dla sektora wynika, że aktywność przedsiębiorstw wspiera zarówno popyt krajowy (konsumpcyjny i inwestycyjny) jak i zagraniczny" - ocenił wiceminister finansów Artur Radziwiłł. - Z szacunków MF wynika, że w całym I kw. 2015 wzrost produkcji sprzedanej przemysłu przyspieszył do 2,7 proc. (kdk, po odsezonowaniu) z 1,6 proc. przed kwartałem. Powyższe dane, w połączeniu z opublikowanymi dzisiaj przez GUS lepszymi od oczekiwań wynikami produkcji budowlano-montażowej (...) oraz sprzedaży detalicznej (...), pozwalają oczekiwać dobrego wyniku PKB w I kw. 2015 r. - ocenił Radziwiłł. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek zauważyła, że marzec był drugim z rzędu miesiącem znaczącego przyspieszenia tempa wzrostu produkcji sektora przemysłowego. Sprzyjała temu większa liczba dni roboczych, ale - jej zdaniem - zasługi w głównej mierze przypisywać należy rosnącym zamówieniom krajowym i zagranicznym, a także okresowi przedświątecznemu. W efekcie w całym pierwszym kwartale produkcja przemysłowa zwiększyła się o 5,3 proc. rdr przekraczając wynik z ostatniego kwartału 2014 r., kiedy odnotowano wzrost o 3,2 proc. rdr. - Również dynamika sprzedaży detalicznej istotnie się poprawiła, zarówno w ujęciu nominalnym jak i realnym, i w tym przypadku również główny powód to zbliżająca się Wielkanoc - mówiła ekonomistka. - Zbiór wyżej wymienionych danych wyraźnie sugeruje, że dynamika PKB w pierwszych trzech miesiącach br. była wyższa od zanotowanej w końcu 2014 r. i wyniosła ok. 3,4-3,7 proc. rdr. Kolejne kwartały przynieść powinny dalsze stopniowe przyspieszanie polskiej gospodarki i w całym roku dynamika PKB wyniesie w mojej ocenie co najmniej 3,6 proc. - podkreśliła. W podobnym tonie wypowiadali się ekonomiści Raiffeisen Polbank. "Wskazania produkcji przemysłowej rysują bardzo optymistyczny obraz polskiej gospodarki po pierwszym kwartale br. Jej średnie tempo (po odsezonowaniu) przyspieszyło z 2,5 proc. rdr do 4,9 proc. rdr" - stwierdzili w swoim komentarzu do danych. - Tempo wzrostu PKB z dużym prawdopodobieństwem nie tylko nie spowolniło, ale zdołało przyspieszyć wobec zrewidowanych ostatnio danych o wzroście w czwartym kwartale 2014 r. na poziomie 3,3 proc. - dodali. Z kolei ekonomista Credit Agricole Krystian Jaworski zwrócił uwagę, że odnotowane w marcu tempo wzrostu produkcji było najwyższe od lutego 2011 r. - Struktura marcowej produkcji przemysłowej wskazuje na utrzymujący się relatywnie szybki wzrost produkcji sprzedanej w branżach z istotnym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - stwierdził. Wskazał ponadto, że po dobrych poniedziałkowych danych oraz po piątkowej informacji GUS o rewizji w górę dynamiki PKB w ostatnich kwartałach, jego bank wkrótce zrewiduje prognozy dotyczące wzrostu polskiej gospodarki w pierwszym kwartale tego roku. Pozytywne informacje jakie napłynęły z krajowej gospodarki odbiły się na wycenie złotego. "Złoty od rana umacniał się do głównych walut, a świetne dane z polskiej gospodarki przyspieszyły ten proces i nadały mu fundamentalnego charakteru" - mówił Marcin Kiepas z Admiral Markets. Dodał, że przed godz. 15 kurs pary euro/złoty testował poziom 3,9858 zł, dolar/złoty 3,7082 zł, a frank/złoty - 3,8830 zł. - Złoty zyskuje do wszystkich trzech walut. Jednak w relacji do euro, nie tylko została przekroczona psychologiczna bariera 4 zł, ale też kurs spadł do poziomów nieoglądanych o lipca 2011 r. - podkreślił Kiepas. - Opublikowane przez GUS dane wpisują się w pozytywną ocenę polskiej gospodarki, a przede wszystkim w optymistyczne prognozy na przyszłość. To w sposób naturalny stanowi czynnik zachęcający do kupna polskich aktywów, również złotego. Nie dziwi więc jego umocnienie w reakcji na dane - dodał. Zaznaczył jednak, że spadek poniżej 4 zł za euro jest raczej przejściowy. - Scenariuszem bazowym jest konsolidacja tej pary właśnie na poziomie tejże bariery - stwierdził.

Pobierz darmowy: PIT 2014

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »