Reklama

Sukces strategii "krok po kroku"

Warren Buffett zdradził, że kluczowym czynnikiem, którym kieruje się przy decyzjach inwestycyjnych nie jest kompetentny zarząd firmy, ale możliwość podnoszenia cen przez tę firmę. "(...) Jeżeli możesz podnieść ceny, nie tracąc klientów na rzecz konkurencji, to masz świetny biznes. Jeżeli jednak musisz się najpierw pomodlić, zanim podwyższysz ceny o marne 10 proc., to niestety, ale twój biznes jest do niczego (...)" Warren Buffett (PB.PL 18.02.2011 r.)

Możliwość wpływania na cenę, to premia za jakość, innowacyjność i skuteczność strategii. Weryfikatorem Twojej strategii będą nie tylko klienci, ale również inwestorzy, pracownicy, czy banki.

Z reguły każdy nowy zarząd zaczyna urzędowanie od budowy nowej strategii. Jednocześnie
w niektórych firmach, mimo że zmieniają się zarządy, strategie pozostają bez zmian. Jaki z tego wniosek? Jeśli Twoja strategia jest skuteczna, może nie warto jej pochopnie zmieniać, lecz stawiać organizacji coraz ambitniejsze cele. W przeciwnym razie warto poświęcić jej trochę czasu.

Reklama

Jak wypracować i wdrożyć strategię sukcesu firmy? Praktyczne rekomendacje "krok po kroku":

1. Postaw na zespół wewnętrzny!

Strategia to refleksja nad przyszłością! Opracować ją formalnie może każdy w firmie..., ale gorzej jest z jej realizacją. Aby strategia była wdrożona, musi być wypracowana przez menedżerów firmy.
W "zespole strategicznym" nie może zabraknąć pełnego zarządu, kadry menedżerskiej reprezentującej kluczowe obszary działalności oraz moderatora/ doradcy.

Pamiętaj! Nie powierzaj opracowania swojej strategii firmie konsultingowej! Dostaniesz piękny raport i wiele ładnych prezentacji, ale trudno będzie przekonać do nich menadżerów i pracowników. Lepiej połącz własne doświadczenia z know-how doradcy.

2. Ustal Kluczowe Czynniki Sukcesu (KCS) w Twojej branży.

Co decyduje o sukcesie w Twojej branży? Jakie czynniki, zasoby czy kompetencje są niezbędne,
by zrealizować założone cele? Pamiętaj, że chodzi o kluczowe czynniki, dlatego wykorzystaj zasadę Pareto 20/80. Nadaj każdemu z czynników wagę i wracaj do nich z pytaniem, czy nadal są aktualne.

3. Oceń szanse i zagrożenia płynące z otocznia dla Twojej firmy.

Spójrz szeroko na potencjalny rynek Twojego działania. Wyobraź sobie poszczególne segmenty rynku za trzy - cztery lata. Jakie będą wtedy oczekiwania klientów? Znajdź wiarygodne dane dotyczące popytu i podaży na posiadane i planowe do wdrożenia produkty. Zrozum strukturę rynku
i oceń swoją pozycję na tle głównych konkurentów. Zmapuj rynek klientów, spójrz na niego oczami Twoich klientów docelowych. Rozpracuj rynek dostawców, pracowników oraz innych graczy w Twoim otoczeniu.

Wybierz strategiczne czynniki płynące z otoczenia, wpływające na Twój biznes, i zadaj sobie pytanie, które z nich stanowią szansę dla Twojej firmy, a które zagrożenie. Zawsze prognozuj strategiczne czynniki opierając się na "twardych" danych!

4. Oceń atuty i słabości swojej firmy.

Nie oceniaj przeszłości, liczy się tylko przyszłość. Oceń swoje mocne i słabe strony na tle selektywnie dobranych benchmarków. Jeśli ich nie masz, skorzystaj z wiedzy firm doradczych. Przeprowadź ocenę swojej firmy przez pryzmat Kluczowych Czynników Sukcesu, w tym celu m.in. oceń portfel produktów, klientów i głównych zasobów firmy. Analiza wnętrza Twojej organizacji wymaga obiektywizmu, dlatego poddaj własną ocenę weryfikacji eksperta zewnętrznego.

5. Sporządź syntetyczny raport z analizy strategicznej oraz wyciągnij z niej wnioski.

Zastanów się, jak wykorzystać strategiczne szanse zidentyfikowane w Twoim otoczeniu? Jak możesz uniknąć strategicznych zagrożeń? Zestawiając strategiczne szanse płynące z otoczenia z atutami firmy, zaproponuj Kluczowe Dźwignie Rozwoju Twojej firmy w formie propozycji działań rozwojowych. Z kolei poprzez zestawienie strategicznych zagrożeń obecnych w otoczeniu ze słabymi stronami firmy, zaproponuj wymagane działania naprawcze lub poprawy efektywności, które zneutralizują zagrożenia i słabe strony firmy. Pamiętaj! Wnioski mają doprowadzić Cię do wyboru obszarów na których powinna koncentrować się Twoja strategia.

6. Przemyśl misję swojej firmy.

Jeśli jest to potrzebne, zaktualizuj misję Twojej firmy, wyrażając w sposób czytelny, co jest sensem jej istnienia. Jeżeli ma nim być zachwycony Twoimi usługami Klient, to powiedz to wszem i wobec,
a następnie skoncentruj się na budowie strategii, która spełni jego oczekiwania, jednocześnie zapewniając dobrobyt Twojej firmie!

7. Określ aspiracyjną wizję swojej firmy.

Mierz siły na zamiary, ale jednocześnie rzuć wyzwanie rynkowi i postaw wysoko poprzeczkę Twojej firmie! Wskaż, dokąd zmierzacie i co wspólnie chcecie osiągnąć.

"Do roku 2016, podwoimy wartość naszego przedsiębiorstwa osiągając wskaźnik ROCE nie mniejszy niż 20%". Pamiętaj! Wizja to nadrzędny cel Twojej organizacji, a strategia ma do niej doprowadzić!

8. Wyznacz ambitne cele rynkowe i dokonaj wyborów strategicznych.

Cele strategiczne muszą być konkretne, wymierne i muszą doprowadzić do realizacji wizji Twojej firmy. Osiągnięciu celów, będzie służyła Twoja strategia.

A strategia to sztuka wyboru i jasne powiedzenie organizacji, co będziemy robili, a z czego zrezygnujemy.

Wybory strategiczne dotyczą w pierwszej kolejności rynków, bądź segmentów rynków, które zamierzamy zdobyć oraz sposobów ich zdobycia. Wybory dotyczą również atrybutów, którymi zamierzamy konkurować. Dla każdego segmentu rynku firma musi opracować "unikatową" propozycję wartości, którą klienci uznają za atrakcyjną. Propozycja wartości to nie tylko wyróżniający się produkt, ale wszystko to, co klient postrzega jako wartość, tzn. sposób jego obsługi, forma komunikowania oferty, zawarte w niej wartości emocjonalne . Krótko mówiąc, wszystko to, za co Klient chce zapłacić Twoją cenę.

Pamiętaj! Ile rynków lub segmentów rynków, tyle dedykowanych strategii rynkowych!

Ale strategia to przede wszystkim sposób osiągania celów, dzięki przemyślanym działaniom. Dlatego budowa innowacyjnego i spójnego programu działań decyduje o jakości strategii. Pamiętaj! Przy wypracowywaniu programu działań, korzystaj z wniosków z analizy strategicznej, ale nie myśl schematami. Staraj się znaleźć swój "błękitny ocean"!

9. Przemyśl dotychczasowy model biznesowy i jeśli trzeba, dokonaj w nim zmian.

Model biznesowy to unikalna kombinacja zasobów materialnych i kompetencji ludzi pozwalający
na osiąganie ponadprzeciętnych wyników finansowych.

Wykorzystując analizę strategiczną swojej firmy i otoczenia, w którym działa, przemyśl na nowo model biznesowy i rozrysuj łańcuch wartości w Twojej firmie.

Cała organizacja musi być dostosowana do obsługi rynków, na których chcesz konkurować. Dostosowanie procesów biznesowych pod kątem dostarczania obiecanej wartości klientom wymaga postawienia konkretnych i wymiernych celów w procesach kluczowych dla organizacji. Te procesy, które decydują o budowaniu przewagi konkurencyjnej Twojej firmy, powinny odznaczać się ponadprzeciętną sprawnością działania. Dlatego zarządzaj nimi rygorystycznie i stale mierz ich efektywność. Wprowadź mierniki efektywności i monitoruj je na bieżąco.

10. Zmapuj strategię i sporządź mapę strategii swojej firmy.

Mapa strategii pozwala opisać strategię przełożoną na cele firmy widziane zarówno z perspektywy zewnętrznych interesariuszy (akcjonariuszy i klientów), jak i z samej firmy.

Umieszczenie celów strategicznych i opisujących ich mierników w czterech powiązanych ze sobą perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz wiedzy i uczenia się, pozwala zweryfikować spójność pomiędzy celami, poprzez powiązanie ich w związki przyczynowo-skutkowe. Pamiętaj! Jeśli na jednej kartce papieru opiszesz swoją strategię, znaczy, że dokonałeś selekcji priorytetów.

11. Opracuj Kartę Wyników swojej firmy.

Karta wyników to narzędzie "opomiarowania" strategii. Każdemu celowi strategicznemu przypisane są mierniki (KPI), które pozwalają na bieżącą ocenę stopnia realizacji celów. Dzięki karcie wyników cele stają się konkretne, gdyż mierniki posiadają wartości docelowe, które należy osiągnąć
w każdym okresie.

12. Zbuduj program strategicznych działań i "zmierz", czy strategia buduje wartość Twojej firmy.

Strategia, to zbiór działań i zasobów, które gwarantują realizację celów strategicznych. Wybór strategicznych (priorytetowych) projektów gwarantuje, że Twoja firma skoncentruje się głównie
na tych działaniach, które przybliżą ją do osiągnięcia wyznaczonej wizji.

Podziel strategiczne projekty na zadania operacyjne, ujęte w harmonogramach oraz ustal ranking strategicznych projektów, według ich znaczenia dla Twojej firmy.

Opracuj biznesplan finansowy i zweryfikuj, jak strategiczne projekty przełożą się na wyniki ekonomiczne Twojej firmy. Który ze scenariuszy pozwoli osiągnąć wizję Twojej firmy w wyznaczonym czasie? Pamiętaj! Miarą sukcesu firmy jest gotówka! Dlatego nie mierz zysków księgowych, lecz ekonomiczne, uwzględniające całkowitą opłatę za kapitał, którym firma będzie dysponowała.

13. Zakomunikuj swoją strategię wszystkim w firmie.

Jeśli chcemy, aby strategia była realizowana, musimy ją "sprzedać" przede wszystkim pracownikom. Bo kto ma ją realizować, jak nie pracownicy?

Potraktuj swoją strategię jak każdy inny produkt i wprowadź ją tak, jak wprowadzasz swoje produkty na rynek.

Program Komunikacji Strategii jest głównym narzędziem przekazu treści Twojej strategii. Jego zawartość, atrakcyjność i dostosowanie do odbiorców wpłynie na postrzeganie i poziom jej akceptacji przez ludzi.

14. Skaskaduj cele firmy w dół organizacji.

Sama komunikacja strategii nie jest wystarczająca, by w pełni włączyć wszystkich menedżerów
i pracowników w jej realizację. Konieczne jest skaskadowanie strategii na różne szczeble firmy. Przełożenie celów firmy na cele działów, komórek organizacyjnych i pracowników pozwala utrzymać jeden kierunek w organizacji. Pamiętaj! Zaangażowanie wszystkich pracowników można wzmocnić, opierając chociaż częściowo system wynagrodzeń na realizacji celów i zadań, uznanych jako strategiczne.

15. Realizuj strategiczne działania i monitoruj stopień realizacji celów. Nagradzaj
za wyniki.

Wdrożenie strategii, to konsekwentna i regularna realizacja działań, które "zespół strategiczny" uznał za priorytetowe. Dlatego, monitoruj realizację i rób przeglądy strategii przynajmniej raz
na kwartał! Bez monitoringu i controllingu strategicznych projektów i strategicznych celów, nie uda się utrzymać wybranego kierunku.

Podsumowanie.

Skończyły się czasy, gdy strategie budowało się raz na 5 lat, a później realizowało programy inwestycyjne, mając pewność, że zawsze znajdzie się klient na nasze produkty. W warunkach globalnej konkurencji i zmian na rynku, zarządzanie przyszłością jest procesem ciągłym. Narzuca
to konieczność monitorowania czynników, mogących mieć wpływ na nasz biznes i dostosowywania działań do zmian na rynku.

Cele nadrzędne pozostają, ale sposoby ich osiągania muszą być weryfikowane. Im więcej ludzi
z firmy jest świadomych, w którym kierunku Twoja firma ma podążać, tym łatwiej zaangażować ich
w realizację wybranych priorytetów. Rytm i rygor wdrażania strategii narzuca szef firmy, i to od niego zależy, czy poziom zaangażowania w realizację strategii będzie utrzymany przez kilka lat... i zwróci uwagę Warrena Buffeta na Twój biznes.

Opracował: Tadeusz Woźniak

Dyrektor generalny Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska, ekspert w zakresie zarządzania finansowego, marketingowego i strategicznego.

Opracował i nadzorował wdrożenie długoterminowych strategii rozwoju m.in. w Ambra (branża winiarska), Europejskim Funduszu Leasingowym (branża leasingowa), Pafana (branża narzędziowa), Pilkington (branża motoryzacyjna), Rockwool (branża materiałów budowlanych), Scandinavian Tobacco (branża tytoniowa), Yawal S.A., (branża systemów aluminiowych), Work Service (praca tymczasowa) i wielu innych.

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »