Projekty zmian do ustaw o podatku dochodowym dotyczące wdrażania programu Polski Ład

Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (www.gov.pl) opublikowało projekty zmian do przepisów ustaw o podatku dochodowym.

BIZNES INTERIA na Facebooku i jesteś na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami

Są to:

1) projekt z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2) projekt z dnia 18 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,

3) projekt z dnia 22 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Reklama

3.1. Pakiet ulg wspierających innowację i produkcję
Jak wynika z uzasadnienia do pierwszego z wymienionych projektów, celem wprowadzenia zmian w przepisach podatkowych jest stworzenie przyjaznego systemu podatkowego wspierającego przedsiębiorców w nowej, pocovidowej rzeczywistości gospodarczej. Służyć ma temu kompleksowy system ulg podatkowych, który będzie działał od 2022 r.

Ulga B+R

Podatnicy (PIT i CIT) posiadający status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) obecnie mogą w ramach ulgi B+R odliczać od podstawy opodatkowania 150% kwalifikowanych kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na działalność B+R. Wyjątkiem są koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego poniesione przez podatników posiadających status CBR niebędących mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162). Tym podatnikom przysługuje kwota odliczenia w wysokości 100% tych kosztów.

Projektowane przepisy m.in. wprowadzają dla CBR możliwość odliczenia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych wymienionych w ustawach podatkowych w wysokości 200%, również w przypadku kosztów kwalifikowanych dotyczących uzyskania i utrzymania patentu.

Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie zmian w wysokości odliczania przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową kosztów kwalifikowanych związanych z zatrudnieniem pracowników, którzy realizują działalność badawczo-rozwojową.

Na koszty kwalifikowane składają się w szczególności:

  • należności ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych),
  • należności z umowy zlecenia, umowy o dzieło,
  • składki ZUS od tych należności finansowane przez płatnika składek,w części w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy/czasie wykonania danej usługi.

Obecnie podatnicy nieposiadający statusu CBR mogą odliczyć te koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania w wysokości 100%. Projektowane rozwiązanie wprowadza możliwość odliczenia takich kosztów w wysokości 200%.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Projekt wprowadza możliwość dokonywania pewnych odliczeń od kwot przekazywanych na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobieranych z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u podatnika na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe. Chodzi tu o odliczenia kwot mieszczących się w kosztach kwalifikowanych, których podatnik nie odliczył, ponieważ poniósł stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.

Ulga na prototypy

Projekt zakłada wprowadzenie możliwości odliczenia przez podatników PIT oraz CIT od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek. Przyjęto, że koszty te będą wykazywane w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione, z możliwością odliczenia ich również w kolejnych dwóch latach następujących bezpośrednio po roku, w którym zostały poniesione.

Zakłada się, że wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Symultaniczna preferencja IP Box i ulga B+R

Obecnie podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z obydwu rozwiązań w tym samym roku podatkowym (preferencji IP Box i ulgi B+R), jednak wobec różnych kategorii dochodu (tj. ulga B+R w odniesieniu do dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, natomiast opodatkowanie 5% stawką podatku - do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej).

Projekt wprowadza możliwość odliczania przez podatnika kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R, o których mowa odpowiednio w art. 26e updof oraz 18d updop (kosztów kwalifikowanych) od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej ustalonego odpowiednio zgodnie z art. 30ca ust. 7 updof i art. 24d ust. 7 updop.

Alternatywna spółka inwestycyjna (ASI)

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58a updop, wolne od podatku są dochody (przychody) alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskane w roku podatkowym ze zbycia udziałów (akcji), pod warunkiem że alternatywna spółka inwestycyjna, która zbywa udziały (akcje), posiadała przed dniem zbycia bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Projekt zakłada zmianę wartości procentowej posiadanych przez ASI udziałów z 10% na 5%.

Ulga dla podatników PIT inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

Ulga ma polegać na wprowadzeniu (pod pewnymi warunkami) możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej, albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) pod warunkiem posiadania takich udziałów (akcji) przez okres co najmniej 2 lat. Odliczenie nie może jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty 250 tys. zł. Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania będą mieli podatnicy osiągający dochody opodatkowane według skali (stawką 17% i 32%) oraz podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką podatku.

Ulga na robotyzację

Projektowana ulga na robotyzację ma funkcjonować na kształt podobny do ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Podatnikowi, prowadzącemu działalność przemysłową (produkcyjną), będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% wysokości kosztów.


3.2. PGK, estoński CIT, ulga konsolidacyjna, ulga w zakresie kosztów POP

Projekt z dnia 18 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, to kolejny pakiet zmian dla podatników podatku dochodowego, głównie podatników CIT, które mają obowiązywać od 2022 r.

Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK)

Projektowane zmiany zakładają, że PGK będą mogły tworzyć również mniejsze spółki. Przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek tworzących grupę nie będzie mógł być niższy niż 250.000 zł (obecnie nie może być niższy niż 500.000 zł). Zakłada się także zniesienie warunku uzyskiwania przez grupę za każdy rok podatkowy udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 2%. Poza tym między spółkami tworzącymi grupę będą mogły występować wzajemne powiązania.

Kolejną proponowaną zmianą będzie możliwość obniżenia, pod pewnymi warunkami, dochodu PGK osiągniętego za rok podatkowy o stratę z tego samego źródła przychodów poniesioną przez spółkę tworzącą tę grupę. Chodzi tu o stratę, jaką ta spółka poniosła w okresie przed utworzeniem grupy.

Co więcej, po rozwiązaniu PGK, spółka ją tworząca będzie mogła rozliczyć stratę, jaką poniosła przed przystąpieniem do grupy. Taką możliwość również uzależniono od spełnienia określonych warunków.

Estoński CIT

W projekcie proponowane są rozwiązania ukierunkowane na dalszy rozwój alternatywnego systemu opodatkowania - ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT).

Projekt zakłada rozszerzenie możliwości stosowania ryczałtu oraz znaczące złagodzenie warunków przewidzianych dla rozpoczęcia jego stosowania, jak i warunków koniecznych do spełnienia w celu pozostania w systemie ryczałtu.

W szczególności zmiany zakładają:

1) rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem o spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne,

2) rezygnację z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie, z zachowaniem możliwości ich ponoszenia w celu skorzystania z preferencyjnej stawki ryczałtu,

3) rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego,

4) uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty tego zobowiązania.

Ulga konsolidacyjna

Kolejne zmiany dotyczą ulgi nazwanej konsolidacyjną. Ma ona polegać na tym, że podatnik CIT ponoszący "kwalifikowane wydatki" na nabycie udziałów lub akcji w spółce posiadającej osobowość prawną miałby prawo do pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia. Odliczenie ma przysługiwać do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, jednak w kwocie nie wyższej niż 250.000 zł.

Za "kwalifikowane wydatki" mają być uznawane wydatki związane bezpośrednio z transakcją nabycia udziałów (akcji) w spółce na:

1) obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę,

2) opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,

3) podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w RP i za granicą

- z wyłączeniem ceny zapłaconej za nabywane udziały (akcje) oraz ponoszonych w związku z tą transakcją kosztów finansowania dłużnego.

Możliwość skorzystania z omawianego odliczenia ma przysługiwać podatnikowi przy spełnieniu określonych warunków, tj. m.in.:

1) spółka, której udziały (akcje) są nabywane, ma osobowość prawną, i ma siedzibę lub zarząd na terytorium RP lub w innym państwie, z którym RP posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa,

2) główny przedmiot działalności takiej spółki kapitałowej jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika nabywającego jej udziały (akcje) lub działalność takiej spółki mogłaby być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika (działalność takiej spółki nie byłaby działalnością finansową),

3) podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

Ulga w zakresie kosztów Pierwszej Oferty Publicznej (POP)

Ulga w zakresie kosztów POP ma polegać na tym, że spółka wchodząca na giełdę wydatki na pierwszą ofertę publiczną akcji będzie mogła odliczyć od podstawy opodatkowania w wysokości:

  • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
  • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50.000 zł.

Wydatki będą podlegać odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone, w tym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Odliczenia dokonywać się będzie w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik wprowadził swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na rynku regulowanym akcji albo w alternatywnym systemie obrotu.

Natomiast podatnik PIT będzie zwolniony z PIT w zakresie dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji nabytych lub objętych w pierwszej ofercie publicznej. Zwolnienie ma przysługiwać w przypadku, gdy dochód ten zostanie uzyskany po upływie trzech lat licząc od dnia, w którym akcje te zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Zwolnienie będzie się odnosić także do zbywanych akcji nabytych uprzednio w drodze spadku.

Poza tym wystąpi możliwość rozliczania strat z tytułu odpłatnego zbycia wymienionych akcji, jeśli zbycie to nastąpiło po upływie trzech lat od dnia ich nabycia lub objęcia.

Zwolnienie nie znajdzie zastosowania w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki, która była z podatnikiem lub spadkodawcą podatnika podmiotem powiązanym, w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 updof, w okresie dwóch lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia tych akcji odpowiednio przez podatnika lub spadkodawcę.


3.3. Preferencje dla zwiększających sprzedaż produktów oraz spółek holdingowych

Natomiast projekt z dnia 22 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie od 2022 r. pewnych preferencji podatkowych dla:

  • podatników ponoszących koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów,
  • spółek holdingowych.

Ulga dla zwiększających sprzedaż produktów

Podatnicy (PIT i CIT) będą mieć prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków będących kosztami uzyskania przychodów, poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży wytworzonych w firmie produktów. Chodzi tu o wydatki m.in. związane z uczestnictwem w targach, na działania promocyjne, czy też na przygotowanie koniecznej dokumentacji, w wyniku których doszło do zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Odliczyć będzie można kwotę do wysokości dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej (dochodu uzyskanego z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych - podatnicy CIT), jednak nie większą niż 1.000.000 zł.

Ulga będzie przysługiwać, jeśli w okresie 2 kolejnych lat podatkowych, liczonych od roku, w którym poniesiono koszty zwiększenia przychodów, podatnicy wykażą przychody wyższe od tych, jakie uzyskali w roku poprzedzającym rok poniesienia wymienionych kosztów lub osiągną przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych.

Spółka holdingowa W omawianym projekcie proponuje się również uregulowanie w ustawie o CIT, alternatywnej dla grup kapitałowych, spółki holdingowej.

Zachętą do lokowania takich spółek w Polsce ma być zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych:

  • 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od krajowej lub zagranicznej spółki zależnej,
  • dochodów osiągniętych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 3 updop, pod warunkiem złożenia przez spółkę holdingową właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego, na co najmniej 30 dni przez dniem zbycia, oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia.


Przegląd Podatku Dochodowego Nr 14 z dnia 2021-07-20


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »