Reklama

Jest decyzja Europejskiego Bank Centralnego

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0 proc, 0,25 proc. oraz -0,5 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podtrzymał wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,35 bln euro.

Europejski Bank Centralny zgodnie z oczekiwaniami utrzymał stopy procentowe bez zmian, jak również utrzymał pandemiczny program skupu obligacji na 1,35 bln EUR. EUR/USD jest na dziennych szczytach pod 1,1850, gdyż rynek pozytywnie reaguje na brak w komunikacie fragmentów sugerujących zaniepokojenie siłą euro. Na 14:30 zaplanowano konferencję prasową prezes EBC Lagarde.  

"Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz −0,50 proc." - napisano w komunikacie.

Reklama

Co ze stopami?

"Rada Prezesów oczekuje, że stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki perspektywy inflacji mocno nie zbliżą się do poziomu blisko, ale poniżej 2 proc. w horyzoncie projekcji i taka konwergencja znajdzie odzwierciedlenie w podstawowej dynamice inflacji" - dodano.

EBC podtrzymał wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,35 bln euro. "Rada Prezesów będzie kontynuować zakupy w ramach awaryjnego pandemicznego programu zakupów aktywów (Pandemic Emergency Purchase Program - PEPP) na łączną kwotę 1.350 mld euro. Zakupy te przyczyniają się do złagodzenia ogólnego nastawienia w polityce pieniężnej, pomagając w ten sposób zniwelować związane z pandemią obniżenie prognozowanej ścieżki inflacji. Zakupy będą nadal odbywać się w sposób elastyczny na przestrzeni czasu, we wszystkich klasach aktywów i między jurysdykcjami. Pozwala to Radzie Prezesów skutecznie zapobiegać zagrożeniom dla płynnej transmisji polityki pieniężnej" - napisano.

"Rada Prezesów będzie prowadzić zakupy aktywów netto w ramach PEPP co najmniej do końca czerwca 2021 r., a w każdym razie do czasu, gdy uzna, że kryzys związany z koronawirusem dobiegła końca. Rada Prezesów ponownie zainwestuje spłaty kapitału z zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach PEPP co najmniej do końca 2022 r. Przyszłe wycofanie portfela PEPP będzie przeprowadzone w taki sposób, aby uniknąć negatywnego wpływu na politykę pieniężną" - dodano.

EBC potwierdził kontynuację programu APP.

"Zakupy netto w ramach programu zakupu aktywów (APP) będą kontynuowane co miesiąc w wysokości 20 miliardów euro, wraz z zakupami w ramach dodatkowej puli środków w wysokości 120 miliardów euro, do końca roku. Rada Prezesów nadal oczekuje, że comiesięczne zakupy aktywów netto w ramach APP będą tak długo jak to konieczne, aby wzmocnić akomodacyjny wpływ stóp procentowych. Zakupy w ramach APP zakończą się na krótko przed rozpoczęciem podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC" - podano.

 "Reinwestycje głównych płatności z tytułu zapadających papierów wartościowych zakupionych w ramach APP będą kontynuowane w całości przez dłuższy okres po dacie rozpoczęcia podwyższania przez Radę Prezesów podstawowych stóp procentowych EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to niezbędne do utrzymania korzystnych warunków płynności i wystarczającego dostosowania finansowego" - dodano.

EBC podtrzymał także założenia programów TLTRO. "Rada Prezesów będzie również nadal zapewniać wystarczającą płynność przez swoje operacje refinansujące. W szczególności ostatnia operacja z trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-III) odnotowała bardzo wysoki poziom absorpcji środków wspierających kredyty bankowe dla firm i gospodarstw domowych" - podano w komunikacie.

 OPINIE:

Rada Prezesów EBC będzie ostrożnie oceniać wpływ zmian kursu europejskiej waluty na perspektywy inflacyjne - powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu banku. Lagarde dodała, że bilans ryzyka dla wzrostu gospodarczego nadal jest przechylony w kierunku przewagi czynników negatywnych.
"W obecnym otoczeniu podwyższonej niepewności, Rada Prezesów EBC będzie ostrożnie oceniać napływające dane i informacje, wliczając w to zmiany kursu walutowego, w odniesieniu do jego implikacji dla perspektyw inflacyjnych w średnim okresie" - powiedziała Lagarde.
"Rada Prezesów obszernie dyskutowała nad aprecjacją kursu euro, ale jak wiadomo, naszym celem nie jest wpływ na kurs walutowy tylko stabilność cen. Z racji tego, że aprecjacja euro ma negatywny wpływ na ceny, w związku z tym musimy ostrożnie monitorować tę kwestię" - dodała.
Lagarde podkreśliła, że bilans ryzyka dla perspektywy wzrostu PKB w strefie euro nadal jest przechylony w kierunku przewagi czynników negatywnych.
"Biorąc pod uwagę wyjątkową niepewność związaną obecnie z perspektywami dla wzrostu PKB, prognozy obejmują dwa alternatywne scenariusze. Ogólnie rzecz biorąc szacuje się, że bilans zagrożeń dla perspektyw wzrostu w strefie euro pozostaje przechylony w kierunku przewagi czynników o charakterze negatywnym. Ocena ta w dużej mierze odzwierciedla wciąż niepewne gospodarcze i finansowe skutki pandemii. (...) Siła ożywienia pozostaje otoczona znaczną niepewnością, ponieważ nadal jest w dużym stopniu zależna od przyszłej ewolucji pandemii i powodzenia polityk powstrzymywania negatywnych skutków kryzysu wywołanego przez pandemię" - poinformowała prezes EBC.
"Wzrost liczby zakażeń koronawirusem w miesiącach letnich stanowi zagrożenie dla krótkoterminowych perspektyw dla wzrostu PKB. O ile niepewność związana z rozwojem pandemii prawdopodobnie osłabi siłę ożywienia na rynku pracy oraz konsumpcji i inwestycji, o tyle gospodarkę strefy euro powinny wspierać korzystne warunki finansowania, ekspansywny kurs fiskalny i wzmocnienie aktywności gosp. na świecie i popyt" - dodała.
Prezes EBC powiedziała, że inflacja pozostanie przytłumiona w perspektywie krótkookresowej. "Na podstawie aktualnych i prognozowanych cen ropy naftowej oraz biorąc pod uwagę tymczasową obniżkę niemieckiej stawki VAT, inflacja zasadnicza prawdopodobnie pozostanie ujemna w nadchodzących miesiącach, zanim ponownie osiągnie dodatni poziom na początku 2021 r. Ponadto, w najbliższej perspektywie presja cenowa pozostanie przytłumiona z powodu słabego popytu, niższej presji płacowej i aprecjacji kursu euro, pomimo pewnych presji cenowych związanych z ograniczeniami podaży" - powiedziała przewodnicząca Rady Prezesów.
"W średnim okresie wzrost popytu, wspierany przez akomodacyjną politykę monetarną i fiskalną będzie wywierał presję na wzrost inflacji. Rynkowe wskaźniki długoterminowych oczekiwań inflacyjnych powróciły do poziomu sprzed pandemii, ale nadal pozostają bardzo słabe, podczas gdy wskaźniki oparte na badaniach pozostają na niskim poziomie" - dodała. Lagarde oceniła, że prognozy nie wskazują na wystąpienie ryzyka dezinflacji. Dodała, że we wrześniu uległy one cofnięciu.

Według prezes EBC w III kw. aktywność gospodarcza będzie rosnąć. "Napływające dane i wyniki ankiet wskazują na kontynuację ożywienia w gospodarce strefy euro i wskazują na silne odbicie wzrostu PKB w III kwartale. Obok znacznego ożywienia w produkcji przemysłowej i usługowej, pojawiają się oznaki wyraźnego ożywienia konsumpcji" - powiedziała Lagarde.

Prezes EBC podała, że wykorzystanie pełnej wielkości awaryjnego pandemicznego programu zakupów aktywów (Pandemic Emergency Purchase Program - PEPP) jest bardzo prawdopodobne. "Zdecydowaliśmy, by podtrzymać akomodacyjne nastawienie w polityce monetarnej. W obecnych okolicznościach jest bardzo prawdopodobne, że pełna wielkość programu PEPP zostanie wykorzystana" - powiedziała Lagarde.

Prezes EBC dodała, że Rada Prezesów nie dyskutowała nad poszerzeniem wielkości programu PEPP. Przewodnicząca Rady Prezesów potwierdziła po raz kolejny gotowość banku centralnego do zmiany parametrów polityki monetarnej w razie konieczności.
"Znaczny bodziec monetarny jest nadal niezbędny, aby wesprzeć ożywienie gospodarcze i zabezpieczyć średniookresową stabilność cen. Dlatego zdecydowaliśmy się na ponowne potwierdzenie naszego akomodacyjnego nastawienia w polityce pieniężnej" - wskazywała Lagarde.
"Rada Prezesów jest w dalszym ciągu gotowa do odpowiedniego dostosowania wszystkich swoich instrumentów, tak aby inflacja w sposób trwały zbliżała się do celu, zgodnie z jej zobowiązaniem do symetrii" - dodała.

Lagarde dodała, że podjęte przez EBC środki, wraz ze środkami przyjętymi przez rządy krajowe i instytucje europejskie, będą nadal wspierać dostęp do finansowania. Przewodnicząca Rady Prezesów wskazywała, że wsparcie fiskalne dla gospodarki wobec pandemii koronawirusa w Europie zostało podjęte we właściwy sposób, we właściwym czasie i skutecznie.

.........................................................

W komentarzu analitycy PKO BP napisali

Wyzwanie dla banku centralnego z Frankfurtu to rekordowo niska inflacja bazowa (w ostatnich dniach nastąpił ponowny spadek długoterminowych, rynkowych oczekiwań inflacyjnych - por. wykres) i niedawna aprecjacja euro, która zaostrza warunki finansowe w strefie euro. W poprzednim tygodniu wzrost EUR/USD spotkał się z werbalną interwencją głównego ekonomisty EBC, P.Lane’a, sygnalizującego, że może on doprowadzić do pogorszenia projekcji ekonomistów banku i złagodzenia polityki pieniężnej.

EUR/USD

1,1605 -0,0007 -0,06% akt.: 26.10.2021, 08:04
  • Kurs kupna 1,1604
  • Kurs sprzedaży 1,1606
  • Max 1,1612
  • Min 1,1598
  • Kurs średni 1,1605
  • Kurs odniesienia 1,1612
Zobacz również: CAD/JPY AUD/NZD AUD/JPY

Niektórzy decydenci w Europejskim Banku Centralnym w swoich prognozach stali się bardziej pewni co do ożywienia gospodarczego w regionie, co może zmniejszyć potrzebę wprowadzenia kolejnej stymulacji monetarnej w tym roku - podała wczoraj agencja Bloomberga, powołując się na anonimowe źródła w EBC. Według źródeł Bloomberga, najnowsze prognozy dotyczące PKB i inflacji ulegną niewielkim zmianom w stosunku do czerwcowych projekcji. Jedno ze źródeł wskazywało, że PKB w tym roku zostanie zrewidowane w górę, przy czym szczególnie konsumpcja prywatna będzie znacznie lepsza niż oczekiwano.

Źródła podały również, że ich zdaniem dodatkowa stymulacja monetarna, wykraczająca poza obecny program skupu aktywów w wysokości 1,35 bln euro, nie wydaje się uzasadniona w obecnej chwili, chociaż może się to zmienić z biegiem czasu. W ich ocenie, kolejna runda prognoz w grudniu będzie kluczowa dla tej decyzji. Prognozy zostaną opublikowane po posiedzeniu Rady Prezesów w czwartek ok. godz. 15.00. Euro umacnia się po publikacji Bloomberga o 0,2 proc. wobec dolara do 1,1818. (PAP Biznes)

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »