Reklama

Europejski Bank Centralny podjął decyzję w sprawie stóp procentowych

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podał że może zakończyć skup aktywów w ramach APP w III kw. w zależności od napływających danych.

"Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz −0,50 proc." - napisano w komunikacie.

"Rosyjska inwazja na Ukrainę jest przełomem dla Europy. Rada Prezesów wyraża pełne poparcie dla narodu ukraińskiego. EBC zapewni płynne warunki płynności i wdroży sankcje przyjęte przez Unię Europejską i rządy europejskie. Rada Prezesów podejmie wszelkie działania niezbędne do wypełnienia mandatu EBC w zakresie dążenia do stabilności cen i ochrony stabilności finansowej" - dodano.

Reklama

EBC podał, że może zakończyć skup aktywów w ramach APP w III kw. w zależności od opublikowanych danych.

"Jeśli napływające dane będą wspierać oczekiwanie, że średnioterminowe perspektywy inflacji nie pogorszą się nawet po zakończeniu skupu aktywów netto, Rada Prezesów zakończy zakupy netto w ramach APP w trzecim kwartale" - podano w komunikacie.

"W pierwszym kwartale 2022 r. Rada Prezesów prowadzi zakupy aktywów netto w ramach OIPE w tempie niższym niż w poprzednim kwartale. EBC przerwie zakupy aktywów netto w ramach PEPP z końcem marca 2022 r. " - dodano.

EBC wprowadził także korekty do forward guidance dla stóp proc.

"Wszelkie korekty podstawowych stóp procentowych EBC będą miały miejsce jakiś czas po zakończeniu zakupów netto Rady Prezesów w ramach APP i będą stopniowe. Ścieżka podstawowych stóp procentowych EBC będzie nadal określana przez forward guidance Rady Prezesów oraz jej strategiczne zobowiązanie do ustabilizowania inflacji na poziomie dwóch procent w średnim okresie" - napisano w komunikacie.

"W związku z tym Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie do czasu, dopóki inflacja nie osiągnie poziomu 2 proc. na długo przed końcem horyzontu projekcji i trwale do końca horyzontu projekcji, a także nie oceni, że wzrost inflacji bazowej jest na tyle zaawansowany, aby był spójny ze stabilizacją inflacji na poziomie dwóch procent w średnim okresie" - dodano.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro rośnie o 0,05 proc. wobec dolara do 1,1610. Rentowność 10-letnich papierów skarbowych rośnie o 2 pb. do -0,15 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 14 kwietnia.

- - - - -

- Inwazja Rosji na Ukrainę jest znacznym ryzykiem dla inflacji w strefie euro - powiedziała w czwartek podczas konferencji prasowej prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. Dodała, że jest coraz bardziej prawdopodobne, że inflacja ustabilizuje się na poziomie 2 proc.

- Ryzyko dla perspektyw gospodarczych znacznie wzrosło wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę, a w bilansie ryzyk przeważają czynniki o charakterze negatywnym. Chociaż ryzyko związane z pandemią zmalało, wojna na Ukrainie może mieć silniejszy wpływ na nastroje gospodarcze i ponownie zaostrzyć ograniczenia po stronie podaży. Utrzymujące się wysokie koszty energii, wraz z utratą zaufania, mogą obniżyć popyt bardziej niż oczekiwano oraz ograniczyć konsumpcję i inwestycje - powiedziała Lagarde.

- Te same czynniki stanowią zagrożenia dla perspektyw inflacji, które w najbliższym czasie są zwyżkowe. Wojna na Ukrainie stanowi poważne ryzyko wzrostu inflacji, zwłaszcza dla cen energii. Jeśli presja cenowa przełoży się na wyższe niż oczekiwano podwyżki płac lub jeśli wystąpią niekorzystne, trwałe implikacje po stronie podaży, inflacja może również okazać się wyższa w średnim okresie. Gdyby jednak popyt osłabł w średnim okresie, mogłoby to również zmniejszyć presję na ceny - dodała.

W ocenie prezes EBC atak Rosji na Ukrainę będzie miał istotny wpływ na gospodarkę.

- Inwazja Rosji na Ukrainę będzie miała istotny wpływ na działalność gospodarczą i inflację poprzez wyższe ceny energii i towarów, zakłócenia w handlu międzynarodowym i osłabienie zaufania. Zakres tych skutków będzie zależał od rozwoju wojny, wpływu obecnych sankcji i ewentualnych dalszych środków - powiedziała przewodnicząca Rady Prezesów EBC.

- W alternatywnych scenariuszach gospodarczych i finansowych odnośnie skutków inwazji Rosji na Ukrainę, aktywność gospodarcza może zostać znacznie osłabiona przez stromy wzrost cen energii i towarów oraz bardziej dotkliwy wpływ na handel i nastroje. W najbliższym czasie inflacja może być znacznie wyższa. Jednak we wszystkich scenariuszach oczekuje się, że inflacja będzie stopniowo spadać i ustabilizuje się na poziomie zbliżonym do naszego 2-proc. celu inflacyjnego w 2024 r. - dodała.

W jej ocenie, jest coraz bardziej prawdopodobne, że inflacja ustabilizuje się na poziomie 2 proc.

- Wzrost cen stały się bardziej powszechne. Większość miar inflacji bazowej wzrosła w ostatnich miesiącach do poziomów powyżej 2 proc. Nie ma jednak pewności, jak trwały będzie wzrost tych wskaźników, biorąc pod uwagę rolę tymczasowych czynników związanych z pandemią oraz pośrednie skutki wyższych cen energii. Wskaźniki rynkowe sugerują, że ceny energii będą utrzymywać się na wysokim poziomie przez dłuższy czas, niż wcześniej oczekiwano, ale w horyzoncie projekcji będą się zmniejszać. Presja cenowa wynikająca z globalnych wąskich gardeł w dostawach również powinna ustąpić - powiedziała Lagarde.

- Z czasem powrót gospodarki do pełnej sprawności powinien sprzyjać nieco szybszemu wzrostowi płac. Różne miary długoterminowych oczekiwań inflacyjnych, pochodzące z rynków finansowych i ankiet, wynoszą około 2 proc. Czynniki te przyczynią się również do dalszego wzrostu inflacji bazowej i pomogą inflacji zasadniczej w trwałym ustabilizowaniu się na poziomie naszego 2-proc. celu - dodała.

Prezes EBC podkreśliła, że wszelkie decyzji ws. polityki monetarnej będą w pełni zależne od napływających danych.

- Decyzje podjęte na marcowym posiedzeniu są logiczną kontynuacją decyzji z lutego i grudnia. Jesteśmy na drodze, na której będziemy się poruszać w zależności od danych, by zapewnić realizację naszego celu stabilizacji cen - powiedziała.

- Podjęta decyzja polegała na postępach krok po kroku, aby uznać dodatkową niepewność, z którą mamy do czynienia, a zarazem zwiększała nasze możliwości reagowania - dodała.

Prezes EBC podkreśliła, że normalizacja polityki pieniężnej nie jest przyspieszana.

- Podczas posiedzenia odbyły się intensywne dyskusje nt. perspektyw gosp., a atak Rosji na Ukrainę położył się cieniem na te dyskusje. Wśród członków Rady Prezesów były pewne rozbieżności zdań, lecz wszyscy uczestnicy posiedzenia opowiedzieli się za propozycją przedstawioną przez Zarząd EBC i przedstawioną przez naszego głównego ekonomistę - powiedziała Lagarde.

- Decyzja zwiększa naszą opcjonalność, byśmy mogli reagować w szybki sposób. (...) W żadnym stopniu nie przyspieszamy normalizacji polityki monetarnej. Perspektywy inflacyjne w średnim okresie są zbieżne z naszym 2-proc. celem - dodała.

Przewodnicząca Rady Prezesów EBC wskazała na okres od marca do czerwca jako kluczowy dla przyszłego rozwoju oczekiwań inflacyjnych.

- Oczekuje się, że inflacja utrzyma się na podwyższonym poziomie dłużej niż oczekiwano, ale obniży się w ciągu trwania tego roku - powiedziała Lagarde.

- Podczas posiedzenia wyrażono obawę, aby nie podejmować pospiesznych decyzji. EBC będzie podejmował decyzje na podstawie danych - dodała.

Według Lagarde, wpływ rosyjskiego ataku na Ukrainę należy oceniać w kontekście solidnych podstaw gospodarki strefy euro.

- Perspektywy gospodarcze strefy euro zależeć będą od przebiegu wojny Rosji w Ukrainie oraz wpływu sankcji gospodarczych, finansowych i innych podjętych środków. Jednocześnie słabną inne przeszkody dla wzrostu PKB. W bazowej projekcji ekspertów EBC, gospodarka strefy euro powinna nadal dynamicznie rosnąć w 2022 r., ale tempo będzie wolniejsze niż oczekiwano przed atakiem Rosji. Restrykcje gosp. wobec wariantu Omikron miały łagodniejszy wpływ niż podczas poprzednich fal pandemii i są obecnie znoszone. Zakłócenia dostaw spowodowane pandemią również wykazują pewne oznaki złagodzenia. Wpływ ogromnego szoku, związanego z cenami energii, na ludzi i przedsiębiorstwa może być częściowo złagodzony poprzez wykorzystanie oszczędności zgromadzonych podczas pandemii oraz kompensacyjne środki fiskalne - powiedziała prezes EBC.

- W średnim okresie, zgodnie z bazową prognozą ekspertów, wzrost PKB będzie napędzany silnym popytem krajowym wspieranym przez silniejszy rynek pracy. Przy większej liczbie osób zatrudnionych gospodarstwa domowe powinny uzyskiwać wyższe dochody i więcej wydawać. Globalne ożywienie oraz bieżące wsparcie polityki fiskalnej i monetarnej również przyczyniają się do takiej perspektyw wzrostu PKB. Wsparcie fiskalne i monetarne pozostaje krytycznie istotne, szczególnie w tej trudnej sytuacji geopolitycznej - dodała.

Lagarde powiedziała, że rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała znaczne wahania na rynkach finansowych.

- Po wybuchu wojny wolne od ryzyka rynkowe stopy procentowe częściowo odwróciły wzrost obserwowany od naszego lutowego spotkania, a wyceny akcji spadły. Sankcje finansowe wobec Rosji, w tym wykluczenie niektórych rosyjskich banków ze SWIFT, jak dotąd nie spowodowały poważnych napięć na rynkach pieniężnych ani niedoborów płynności w systemie bankowym strefy euro - powiedziała przewodnicząca Rady Prezesów EBC.

Przewodnicząca Rady Prezesów EBC poinformowała, że trwają prace nad narzędziami, które mogą pomóc obywatelom i władzom Ukrainy.

- Wspólnie z innymi władzami strefy euro badamy, w jaki sposób możemy wdrożyć narzędzia, aby wesprzeć naród ukraiński i władze ukraińskie - powiedziała Lagarde.

- Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku dni będziemy w stanie zapewnić narzędzia i środki do rozszerzenia wsparcia. Mamy warunki, w których możemy przedłużyć obowiązujące linie transakcji repo - dodała.

Lagarde powtórzyła, że w razie konieczności EBC jest gotowy odpowiednio dostosować wszystkie swoje instrumenty, aby zapewnić stabilizację inflacji na poziomie dwuprocentowego celu w średnim okresie.

-----

10 marca EBC wprowadził korekty do forward guidance dla stóp proc.

"Wszelkie korekty podstawowych stóp procentowych EBC będą miały miejsce jakiś czas po zakończeniu zakupów netto Rady Prezesów w ramach APP i będą stopniowe. Ścieżka podstawowych stóp procentowych EBC będzie nadal określana przez forward guidance Rady Prezesów oraz jej strategiczne zobowiązanie do ustabilizowania inflacji na poziomie dwóch procent w średnim okresie" - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

Po konferencji kurs euro rośnie o 0,07 proc. wobec dolara do 1,1080. Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 6 pb do 0,27 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 14 kwietnia. 

EUR/PLN

4,7106 0,0007 0,01% akt.: 30.01.2023, 12:44
 • Kurs kupna 4,7088
 • Kurs sprzedaży 4,7123
 • Max 4,7146
 • Min 4,7069
 • Kurs średni 4,7106
 • Kurs odniesienia 4,7099
Zobacz również: NANOGROUP-PDA USD/GBP SEK/PLN

EUR/USD

1,0896 0,0029 0,27% akt.: 30.01.2023, 12:44
 • Kurs kupna 1,0895
 • Kurs sprzedaży 1,0897
 • Max 1,0913
 • Min 1,0854
 • Kurs średni 1,0896
 • Kurs odniesienia 1,0867
Zobacz również: CAD/JPY AUD/NZD AUD/JPY

EUR/CHF

1,0028 0,0019 0,19% akt.: 30.01.2023, 12:44
 • Kurs kupna 1,0026
 • Kurs sprzedaży 1,0030
 • Max 1,0033
 • Min 1,0007
 • Kurs średni 1,0028
 • Kurs odniesienia 1,0009
Zobacz również: CAD/JPY AUD/NZD AUD/JPY

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

3 lutego br. informowaliśmy: EBC: Stopy procentowe w strefie wspólnej waluty - bez zmian

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w EBC pozostają na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz −0,50 proc.

Rada Prezesów potwierdziła decyzje podjęte na posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej, które odbyło się w grudniu ubiegłego roku.

Nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP)

Rada Prezesów w pierwszym kwartale 2022 prowadzi zakupy netto aktywów w ramach programu PEPP w niższym tempie niż w poprzednim kwartale. Rada zakończy zakupy netto aktywów w ramach programu PEPP z końcem marca 2022.

Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

Pandemia pokazała, że - w warunkach skrajnych - elastyczność przy określaniu warunków i prowadzeniu skupu aktywów ułatwiła przeciwdziałanie zakłóceniom w transmisji polityki pieniężnej i pomogła Radzie Prezesów skuteczniej realizować swój cel. W granicach mandatu Rady Prezesów, w warunkach skrajnych, elastyczność pozostanie elementem polityki pieniężnej w sytuacjach, gdy ryzyka dla transmisji polityki pieniężnej będą zagrażać zapewnieniu stabilności cen. W szczególności w razie ponownej fragmentacji rynku w związku z pandemią, reinwestycje w ramach programu PEPP będzie można w dowolnym momencie elastycznie dostosować, jeśli chodzi o czas, klasy aktywów i jurysdykcje. Może to obejmować skup obligacji wyemitowanych przez Republikę Grecką ponad ramy prolongowanych wykupów, żeby zapobiec przerwie w skupie w tej jurysdykcji, co mogłoby zakłócić transmisję polityki pieniężnej do gospodarki greckiej, w czasie gdy ta gospodarka nadal podnosi się po załamaniu spowodowanym pandemią. Zakupy netto w ramach programu PEPP będzie można wznowić, jeżeli okaże się to konieczne, żeby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi szoków związanych z pandemią.

Program skupu aktywów (APP)

Zgodnie ze stopniowym zmniejszaniem skali zakupów aktywów, o którym zadecydowano w grudniu 2021, i żeby zapewnić, by nastawienie polityki pieniężnej pozostało spójne ze stabilizacją inflacji w średnim okresie na poziomie przyjętym przez Radę Prezesów jako docelowy, w drugim kwartale 2022 miesięczna kwota zakupów netto w ramach programu APP będzie wynosić 40 mld euro, a w trzecim kwartale 30 mld euro. Począwszy od października Rada Prezesów będzie prowadzić zakupy netto aktywów w ramach programu APP na kwotę 20 mld euro miesięcznie tak długo, jak będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC. Rada przewiduje, że zakupy netto zakończą się krótko przed tym, jak zacznie podnosić te stopy.

Rada Prezesów zamierza także nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, i w każdym razie tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Podstawowe stopy procentowe EBC

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz −0,50 proc.

Żeby wesprzeć swój symetryczny 2‑procentowy cel inflacyjny i zgodnie ze strategią polityki pieniężnej, Rada Prezesów przewiduje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, aż Rada stwierdzi, że inflacja osiąga 2 proc. znacznie przed końcem horyzontu projekcji i pozostaje na tym poziomie przez pozostałą część horyzontu projekcji, oraz oceni dotychczasowy postęp inflacji bazowej jako wystarczający, żeby uznać go za spójny ze stabilizacją inflacji na poziomie 2 proc. w średnim okresie. Może to również oznaczać, że będzie przejściowy okres, podczas którego inflacja znajdzie się umiarkowanie powyżej celu.

Operacje refinansujące

Rada Prezesów będzie nadal monitorować warunki finansowania banków i pilnować, żeby upływanie terminów zapadalności operacji z trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) nie zakłócało płynnej transmisji polityki pieniężnej. Jednocześnie Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej. Zgodnie z zapowiedziami Rada oczekuje, że specjalne warunki mające zastosowanie do TLTRO III przestaną obowiązywać w czerwcu bieżącego roku. Oceni także odpowiednią kalibrację dwupoziomowego systemu oprocentowania rezerw, tak żeby polityka ujemnych stóp procentowych nie ograniczała zdolności banków do pełnienia funkcji pośrednika finansowego w sytuacji znacznego nadmiaru płynności.

Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie swoje narzędzia, żeby sprawić, że inflacja ustabilizuje się na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie.

Pomagajmy Ukrainie - Ty też możesz pomóc!

PAP
Dowiedz się więcej na temat: zmiana stóp procentowych | EBC | bank

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »